Hebrews 6

BAJIDO INGODE GOROBA DE KERISO

GEBE ORE

Ingode ge tuturo da Keriso da jawo da ingisera awa sise atadi aerate ingode uso ge nei awa ingode ingore. Edo ingode ge awa ingise babojiroro ingodenaso tumonda ari uso yei awa goroba are. Edo ingodena mando seka adi dipapa edo era mo ingode tutuvi derido mo sekago jigoro sokubedo ita? Edo sokubedo mo sekago derido eri ta? Edo sekago derido mo sekago sokubedo eri ta? Edo ingode mata awodo ise atima eri ta? Awodo aera. Edo da awodo ingode mana ge Keriso da jawo da ingode tuturo da ingisera awa sekago sekago sise atadera. Edo ge tuturo da ingode ingisera ge amone eire. Atopatari wasiri bebegae awa dodo God da yei wareregedo umo gebe ari edo atopatari umo mi ewamei ari wasiri de ingo kopiri da itari wasiri de edo atopatari embo betedo wasiri de sekago erari de edo atopatari embo mi God da kasari matawa atari emone ge tuturo da ingode Keriso da jawo da ingode ingisera. Edo God mi awara sari ingode bajido uso ge nei awa ingode ingore.

Edo embo God uso usasa ungoda jo da janibedo ira edo ungoda jo pirigedo ira edo ungo utu da indari gambudo gido era edo Asisi Kotopu ungoda yei wosedo ira edo ungo gido era God da ge awa gebe edo ungo God mi wasiri goroba de iji amboda bugutira ainde adira awa gido era ainda edo embobo eiawa ungo God da ge awa be dodo demonda wosadera awa ungo sekago mana be wasiri biae awa dodo God da yei wareregadera ainda be awa ungo God da ge awa dodo demonda wosadera awa teta God da mei orega da benema mi sekago dari inge adera. Edo ungo awodo adera awa umo embo da diti da men gadira.

Edo ga busu da ainda wowosise atirari embo mi ve ainda gowadera awa ve awa be nembogamo de da eradira awa ingode God mi busu awa ewamei etira awa gadera. Awarate busu ainda bebe de vive de eradira awa busu awa ngamo aera. Edo embo mi ri mi itoro bebe de vive de awa ewadira awa ingode gadera God mi busu awa biae etira awa gadera.

Awarate otatao nango ge ingoda yei eiedo sera awa nango ge eiawa ingoda jawo da saera ainda be awa nango gosera ingo God da soregari budo ingo awa be ewagaewa ewa awasedo. 10 Edo God rora ewagaewa awa embo da yei edo ira. Edo umo buro ingo mi isewa awa mana ruvegadira. Edo ingo mi Iesu gebe ari embobo kondade isewa edo ise atadewa amimi isaga ira awa ingo God dubo burewa awa God mana ruvegadira. 11 Edo nango ingo mi buro nembodiba awa ise atawase dipapa nembodiba be era. Edo nango ingo dowase ujo ae era. Edo ingo awawa ise atirowo iji sangove bugari ingo ingoda tumonda ari da be awa badewa. 12 Edo awodo ise ingo begogo ae emboro Iesu gebe ari embobo mi pepeta edo era ainda pepeta ise God mi ro ingodenaso yei itadi sari gari sisira awa badewa.

GOD IJI BERARI RO ADI SEDO IRA AWA

EDO IRA

13 God mi Abraham da yei sari gari sisira iji ainde umo ro adi sari gari sisira awa adi sisira. Edo embo da God derigedo awa atae awasedo God uso jawo da goroba mi sari gari awa sisira. 14 Edo God mi Abaraham da yei sisira, “Na iso yei sari gari sena nanemi imo ewamei adena edo nanemi ano iso orobe awa jiwae be jiwae adera.” 15 Edo Abraham begogo ae simba isira. Edo simba edo ainda amboda God mi uso yei ro itadi sari gari sisira awawa kumbusira.

16 Edo embo ave sari gari sadi adira awa umo embo umo derigedo atira ainda goroba da jawo da sari gari awa sira. Edo umo sari gari awa sadira awa embo nenei mi mana oro uso adi sari sadira ge awa atae adira. 17 Edo God umo embo uso sari gari ro sisira awa badi era embobo amimi umo uso ge awa wareregadi ae awa gorase sedo God umo uso ge awa isaga da ititisira edo umo uso jawo da goroba da sari gari ge awa sisira. 18 Edo God umo uso adi sari ge ingodenaso yei sisira awa umo uso jawo topo ainda goroba da uso adi sari awa sisira. Edo God ge etoto awawa sisira. Edo ingodena gosera God uso jiro awa wareregadi aera edo ingodena gosera God ge busae edo ira awasedo ingodena wasiri biae da yei awa dodo God da yei sumbudo mambudo awa utumo da torera edo ingodena awa jo ambae ra. Edo ingodenaso jo awa goroba de atiri ingodena God da ge adi sari ingodenaso yei sisira ainda jigido takibedo atera. 19 Edo God da adi sari ge awa teta nga ganuma riro edo itoso wosedo derido jigido ira da awodo ra. Edo ganuma riro ari eiawa goroba ra edo wasiri ae edo ira. Edo ingodena God uso adi sari ge awasedo utu da jo be jo da toradera awa inono teta priest nembodiba mi Jew embobo da tumondebain ari oro da bo nembogamo da gun da torido yei kotopu da torido ira da awodo ra. 20 Edo Iesu ingodena torae atero giti ingodenaso jawo da yei kotopu da totorisira. Edo Iesu priest nembodiba teta Melchisedek da awodo edo ingodenaso priest nembodiba edo matawa matawa atadira.

Copyright information for `NOU