Hebrews 8

IESU AWA INGODENASO PRIEST NEMBODIBA RA

Nango ge boroko sera ainda be re eire. Ingodenaso priest nembodiba awa wasiri de atira. Edo umo awa God nembodiba da ingo be da anumbedo atira. Edo umo awa ingodenaso priest nembodiba utu da tumondebain ari yei kotopu da God kera ira. Edo tumondebain ari yei kotopu awa embo mi aerate God umo umosuka isira.

Edo ungo mi priests nembogamo ititisera kando de wo rorou de awa God da yei itorase ititisera da awodo ingodenaso priest awa God da yei rorou itadira. Edo umo buso da einda boroko atae etira awa umo priest da buro awa mana ae etira ainda be awa priests jiwae be mi kando ititera Jew embobo da agodari mi sira awasedo awa ungo busu da einda atera. Edo buro ungo mi era busu da einda awa utu da da buro era ainda atiti awa era. Edo na sena einda be awa Moses umo God tumondebain ari oro bo mi itadi isira iji ainde God mi uso yei sisira, “Imo Sinai doriri da ateso na iso yei tumondebain ari oro gari rawodo itadesa awa sisena. Edo gari da sisena da awodo awa tumondebain ari oro awa awodo eio.” Awarate priest da buro God mi Iesu mi arase ititisira amimi ungoda buro awa derigurisira teta God da uso adi sari ge Iesu mi embo da yei budo bugusira amimi agodari ge awa derigurisira da awodo ainda be awa God uso adi sari ge da uso susu mi agodari ge uso susu derigurisira da awodo.

Edo agodari ge mi kondade ari inono ae etira gido awa God umo ge nei mana sae etira. Edo God umo embo awa inono ae gido ge eiawa setiri gaisera,

“God mi sira, ‘Amboda iji bugadira ainda nanemi Israel embobo de Judah uso orobe de da yei adi sari ge seka sadena.
Awarate ge seka awa ge matu ungoda yei sisena awodo aera. Edo matu nanemi ungoda mamoumbogo da ingo da jigido ungo Egypt nati awa dodo budo bugusena aingo de na adi sari ge ungoda yei sisena. Edo ungo naso ge awa kera ae etero gido na ungo budo gun da ititisena. 10 Awarate amboda na adi sari ge seka Israel embobo de Judah da orobe de da yei sadena.
Edo na eiedo adena. Na naso agodari awa ungoda yei sano ungoda jiro da toradira. Edo na teta naso agodari awa ungoda joda gaiarago adena. Edo na awa ungoda God ano edo ungo awa naso embobo adera.
11 Edo ungo mi ungoda otatao da yei edo ungoda orobe da yei ingo God da be moka awa ingo giwo ta awa mana sadera. Edo ungo mana awodo sadera ainda be awa ungo berari embo nembogamo de embo nembogamo ae ainde da na gadera awasedo.
12 Edo na ungo jo ari ungoda wasiri bebegae awa kotembedo doadena. Edo na ungoda wasiri bebegae awa kotembedo dodo sekago mana kotadena.’”
13 Edo God adi sari ge seka awa sise edo amimi etiri adi sari ge tuturo da sisira awa matu isira. Edo rora ro matu awa biae ise edo atae edo ira.

Copyright information for `NOU