James 1

Na James mi ove eiawa jivena. Na awawa God de Bada Iesu Keriso de da buro embo ra. Edo na Jew embobo orobe 12 busu berari da dada isera ainda yei ategari ititena.

TUMONDA ARI DE JIRO GARI DE DA GE

Naso nanonamendi wasiri bebegae neinde kainde ingoda yei bugadira awa dubo ewamei ewo ainda be awa ingo gosewa wasiri bebegae ingoda yei bugutira amimi ari ingoda tumonda ari awa goroba adira. Awasedo ingoda wasiri bebegae adira awa dodo oju sumbudo mambove ta dowo ingoda goroba nembodiba are. Edo ingoda goroba nembodiba ari edo ro ingoda yei bugadira awa ingo sia adewa. Edo ingo inono edo goroba adewa. Edo embo ingoda teda amemi jiro gari badi dipapa adira awa embo awa sewo God da yei sedo gari uso yei itare ainda be awa God umo jo ari embo awasedo embo berari da yei uso jo mi berari itido ira. Edo embo awa God da yei sedo gari God mi jiro gari uso yei itare. Edo ingo God da yei sedo gosise gido God mi uso yei ro embo sewa awa itadira awa gebe ewo. Edo jo etoto eove ainda be awa embo ave God da yei jo etoto adira embo amone teta bisara mi ewa piguri mambudo bugudo edo ira da awodo ra. Edo embo ave mana mana edo ira embo amone embo jo etoto de awa ra edo umo iji berari ge wareregedo sedo ira awa ra. Edo embo awa God mi uso yei ro itadi ari awa koture.

RORA JIWAE EMBO DE RORA AE EMBO DE

Iesu gebe ari edo rora ae embo awa God mi umo jigari inda vitido embo awa iaviri are. 10 Edo Iesu ge be ari edo rora jiwae embo awa God mi umo jumbudo wosari uso rora jiwae awa atae adira awasedo embo awa iaviri are ainda be awa rora jiwae embo awa teta ri wuji besedo edo borere ae ambudo sokubedo durido ira awodo ra. 11 Edo waiko vevera mi ve awa ewuri beturi edo uso gari dagari ae ve ainda awa atae edo ira da awodo awa rora jiwae embo awa uso buro ise atae adira.

GAEDO GARI EDO BAGARI DE AWA BUGADIRA

12 Embo ave jo gaedo goro doae adira embo awa iaviri are ainda be awa umo doae etira awasedo God uso riroga awa itadira. Edo riroga God mi itadira amone wasiri ewamei God mi embo umo dubo budo era ainda itadi sisira awa ra.

13 Edo embo amenda yei wasiri biae arase bagari bugadira awa embo awa mana God mi bagari eiawa itiri bugira awodo awa mana sadira. Ko wasiri biae ari da bagari awa mana God da yei edo bugadira edo God embo mi wasiri biae orase bagari itae edo ira. 14 Awarate embo amenda yei wasiri biae arase bagari bugadira amone embo ainda dipapa bebegae de kotari bebegae de mi wasiri biae arase umo jumbutira. 15 Edo embo da uso dipapa bebegae de kotari bebegae de ainda be awa wasiri biae ra. Edo wasiri biae da be awa betari ra.

16 Edo naso nanonamendi doawo embo nei mi ingo gandubeore. 17 Edo God usasa isira amimi rora ro ewamei de kando ewagaewa de awa utu da edo ituri wosedo ira. Edo God awa nei ae edo ira. Edo umo utumo bugarase sedo be nei da wareregedo be nei da wareregedo aera. 18 Awarate uso dipapa mi wasiri seka awa ingodenaso yei itido ira. Edo ge uso da ge moka mi etiri ingodena uso orobe da kinapeina tuturo isera teta ungo mi indari tuturo da awawa God da yei rorou awodo itido isera da awodo ra.

GOD DA GE INGEWA AWARA RO SIRA AWA EWO

19 Naso nanonamendi naso ge ingiwo. Ingo embo nenei da ge awa burigi ingise edo ge kiambu sise edo ingo mi tini gambari ae adewa amone ewamei na. 20 Edo ingo tini gambari adewa awa ingo mana God ro dipapa ira awawa adewa. 21 Awasedo wasiri bebegae berari ingo mi iji berari sekago sekago edo ewa edo ingoda wasiri bebegae diripu edo nembodiba ira awa warawara ewo. Edo saboa edo God da yei bugudo uso ge ingoda jo da govira teta indari ve govedo era da awodo awa kumbuwo ainda be awa ge amimi ingo soregadira amone inono ra.

22 Edo ingo God da ge ingido ro sira awa ewo. Edo ingo uso ge ingido dodo umo ro sira awa ae ewa amone ingo ingosuka ganduburewa. 23 Edo embo ave God da ge ingido edo ro sira awa ae edo ira embo amone teta embo atiti da uso dombu gido ira da awodo ra. 24 Edo umo uso dombu gido burigi be mambuse uso dombu da gari rawodo ri awa ruvegedo ira. 25 Awarate embo ave agodari ge ewamei embo wujegedo ira awa gido ira edo embo ave agodari ge ewamei mi ro sira awa edo ira edo edo embo ave dengoro edo ira edo embo awa ge awa ruvegae edo ira embo awa God mi embo ainda buro berari awa ewamei adira.

26 Edo embo amemi umo awa God tumondebain ari embo sedo ira te umo ro sira awa gido gogo ise sae edo ira embo awa umo umosuka ganduburira. Edo embo awa awodo ira awa uso God tumondebain ari wasiri amone pasega ra. 27 Awarate embo ave popoiwo de rori garori de dubo vevera tambuteoro gido simba edo ira edo embo ave wasiri bebegae embo busu da God gae mi edo era awodo ae edo ira embo ainda God tumondebain ari wasiri awa God mi ewamei sira.

Copyright information for `NOU