James 3

INGODE INGODENASO AVEWA MI GE RAWODO SERA AWA GIDO GOGO ISE SORE

Naso nanonamendi ingo embo jiwae be atopatari embobo adi eove ainda be awa ingo gosewa God da kasari nango atopapotegari da yei amimi embo nenei da awa derigadira. Edo nango atopapotegari awa embo budo edo gogo edo itari buro awa edo era te nango berari iji jiwae rora bebega edo era. Edo embo ave ge da ro biae sae edo ira embo awa embo ewamei be ra. Edo embo ainda ge ewamei mi isaga ira awa umo awa uso tamo de jo de da kotari awa gitijigadira.

Edo nango sedo era wo horse awa nango kera are edo rora auri uso be da itoro gambudo ira. Edo awa itido nango esi rora auri da digido era edo nango esi da jigido wo horse awa nango yei rawainda dipapa era ainda jumboro yima ira. Edo daedo ewa nga nembodiba awa kotewo. Bisara nembodiba mi sumbudo nga awa piguri eiedo yima eiedo puma edo ira awarate nga ari embo mi sarau kiambu gun da itido ira. Edo sarau jigari embo sarau kiambu mi nga awa ambo derido ira euri umo yei rawainda yarase dipapa ira ainda yima ira. Edo embo da avewa awa kiambu be rate amimi euri ari nembogamo bugudo ira.

Edo daedo eiawa awa kotewo. Ingo riawo kiambu adewa edo amimi nembodiba edo ri nembodiba da gambudo ewudo ira.
Edo embo da avewa awa teta riawo ri nembodiba evedo usibesi edo ira da awodo ra. Edo embo da avewa awa wasiri bebegae be da susu ra. Edo wasiri biae da susu awasedo amimi tamo da papatu nenei awa derigedo atira. Edo embo da ainda avewa awa biae awa embo ainda kotari de dipapa berari de awa biae ra. Edo avewa mi riawo ewarago edo euri ingodenaso kotari de dipapa de awa riawo ingo euri ingodena wasiri bebegae edo era. Edo avewa da riawo ainda susu re yei riawo matawa ewuse atima ira awa ra.

Edo wo neinde kainde ambe wo busu da atima era edo wo ewa da atima era edo ri memei de edo wo busu da akogedo era ainde awa embo mi undise simba edo era wo awa tamo edo era. Awarate avewa amomo amemi ari tamo eiri? Edo avewa awa meani begogo aera. Edo eiedo wareregedo oiedo wareregedo ise iji berari wasiri edo ira. Edo avewa awa teta jingabu wagi da be bekoro mi ato ae edo iji berari yoyogo edo wosedo ira da awodo ra.

Edo ingodena avewa mi Bada God jasiga edo era awarate daedo ingodena avewa mi embo God mi uso gari da awodo isira awa isibedo era. 10 Edo ingodena be da amimi iji berari isiburise jasiga ise eoro ge ewa de biae de yoyogo edo ira. Edo naso nanonamendi eiawa ewa aera. 11 Edo umo uriri da umo vitido ira mo umo ewamei de umo tokaka de vitido ita? Awodo aera. Awasedo gaegae edo doawo ge ewagaewa de ge bebegae de ingoda be da bugure. 12 Edo naso nanonamendi ega be jegara da edo ita? Awodo aera. Edo maumesi be bijo da edo ita? Awodo aera. Edo umo ewamei indari katogo mo ewa de edo bugudo ita? Awodo aera.

JIRO GARI BE MOKA DA GE AWA

13 Ingoda teda embo amemi ungo jiro gari embobo sadera gido awa embomei awa wasiri ewagaewa ise atore. Edo ungo ari ewagaewa iriroro embo mi gadera ungo ge sasainbari mi sera edo ungo kotari ewagaewa de jiro gari de atera awa gadera. 14 Awarate ingo ingoda jo da kotari bebegae embo nenei da jawo da kotise edo ingo tini gambari adewa edo iji berari rora ingo mi berari kumbadi dipapa adewa awa jariga da ge awa jiro embo mi sarago eose ainda be awa imo ge awodo sesa awa imone ge busesa. 15 Edo kotari awodo awa God mi busu da itae wosae ra. Edo kotari awodo amimi ae embo jiro gari embobo aera. Edo kotari awodo awa embo God gae ainda kotari ra. Edo Satan mi kotari awodo awa ititisira. 16 Edo embo nenei da jawo da kotari bebegae de rora dipapa ari de awa embo da jo da atadira awa kotari bebegae neinde kainde awa daedo embo ainda jo da atadira.

17 Awarate jiro gari God mi utu da edo ituri wosedo ira awa dagari ae be dagari aera. Edo jiro gari einda be awa jo jamo jamo ari de kando ari de jao namendi ari de dubo bari edo ari ewagaewa neinde kainde jiwae be ra. Edo embo jiro gari eiawa kumbusera awa jiro etoto ae edo ise sarago ae embobo ra. 18 Edo embobo emimi ge bagera awa eoro atae edo ira edo dubo ewamei ari da ve awa govedo era edo ve eiawa erido kori dedo be ewagaewa edo ira.

Copyright information for `NOU