James 5

GE RORA JIWAE EMBOBO DA YEI SISIRA

Edo boroko ingo rora jiwae de embobo naso ge ingiwo. Ingo ingoda iji biae bugutira awasedo ji bia ewo. Edo ingoda gorotu jiwae awa betedo atae ira edo toau tangiri mi ingoda sinibo awa indera. Edo ingoda gano awa genaku je jojira. Edo embo mi ingoda gano genaku je jojira awa gido ingo ingoda gano embo nenei kondade ae edo ewa awa gido era. Edo rora teta riawo inge bugudo amimi ingoda tamo pisi atae adira ainda be awa ingo ingoda gano dotewo genaku je jojira awasedo. Edo ingo iji sangove einde rora jiwae be burewo dida beda ira. Edo embo ingoda indari buro nembogamo da buro edo era awa ingo ungoda mina itae edo ewa. Edo ingo mambudo ungo gogo dimbudo ingo bekuba era awa gave. Edo ungo gogo dimbudo ingo bekuba ero God utu da isoro embobo da gitijigari mi ungoda bekuba ge sera awa ingira. Edo ingo busu da einda atise rora jiwae be dada ewa edo indari jiwae be indewa. Edo ingo awa nati pu ingege ra. Edo ingo indari indido bajido itugatu itewa edo ingo dari betari iji awa bugira ainda be awa imo iso gorotu edo gogo edo jingama ae etesa awasedo. Edo ingo embo ewagaewa bekuba edo budo ungoda gitopo da ingo da itido ewa. Edo ungo ingoda goroba awasedo beitigari sago ae edo era.

KERISO SIMBA EWO BUGARE

Awasedo naso nanonamendi begogo eove ta Keriso simba ewo bugare. Edo ba buro topo awa giwo. Umo ba govedo begogo ae rate ba jewarase simba edo ira. Edo ga dedo waiko jigido ari ba bajarase sedo buro topo awa begogo aerate simba edo ira. Edo ingo da awodo simba ise edo begogo tambove. Edo ingoda jo awa goroba edo atare ko Keriso da engenembari iji awa asusubetira awasedo.

Edo naso nanonamendi gaegae edo God mi ingo kasure ta bekuba mina ara eove. Edo kasari embo awa toradi sia edo mangiro ponda derido atira.

10 Edo naso nanonamendi God da binga sari embobo God da jawo da ge sedo isera awa kotewo. Memesi ungoda yei bugudo isira te ungo begogo ae goroba de simba ise atima isera da awodo ingo begogo eove ta goroba edo atiwo. 11 Edo nango sedo era ungo awa yove ari embobo ra ainda be awa ungo God tumonda ari awa doae awasedo. Edo embo nei Job awa memesi burisira te umo daedo begogo tambae ra. Edo ingo gosewa God mi amboda uso yei da rora ewagaewa jiwae be sekago ititisira ainda be awa God umo awa iji berari jo edo ira edo umo iji berari embo dubo budo ira awasedo.

12 Edo naso nanonamendi ingo adi sari ge sadi adewa awa ge awa be arase sedo re gaegae edo ge nenei mi ge ainda tamonda itove. Gaegae edo utu da jawo ta busu da jawo ta awa ingoda ge da tamonda itove awarate ge awa gebe re awara sewo ko gebe ae re ge busari ra sewo. Edo ge awodo sadewa awawa ingo mana God da kasari da awa toradewa.

13 Edo ingoda teda ainda embo da wasiri biae tambita? Embo awa God sedo gari kondade are. Edo embo da ingoda teda awa iaviri ari tambita? Embo awa jasiga ari ya sare. 14 Edo ingoda teda ainda embo da karu etita? Embo awa Iesu gebe ari embobo da gitijijigegari jawo sari torore. Edo sari torido ungo mi ngamouso tamo da itido God da yei sedo goro umo ari ewamei are. 15 Edo ungo God tumonda edo manunugoro karu embo awa ewamei adira. Edo God mi umo ari ewamei ari edo uso wasiri bebegae kotembedo doadira. 16 Awasedo ingo ewamei edo atadi sedo awa ingoda wasiri bebegae awa mina sara edo edo God da yei kondade arase sedo mina mina sedo giwo. Edo embo ewamei mi God da yei ge sadira awa rora goroba de awa adira.

17 Edo Elijah awa embo teta ingodena inge ra awarate umo God da yei ga wosurase sedo gosisira. Edo God da yei sedo getiri ga gaeko tamonde edo nei tuturo edo yise ainda soropu da awa wosae isira. 18 Edo gaeko tamonde edo kariga 6 awa atae etiri umo God da yei ga wosarase sedo gosisira. Edo umo God sedo getiri ga wowosisira edo busu berari da ve awa sekago kori dedo eririsera.

19 Edo naso nanonamendi embo da ingoda teda awa God da ge awa dodo erigi erigi temburari edo embo nei mi tambudo jigido embo awa budo sekago bugadira awa eiawa giwo embo amemi embo awa emboro biae da pepeta irirari umo sekago budo emboro ewamei da bugadira awa embo amimi embo wasiri biae ira embo ainda asisi awa soregari betadi aera. Edo umo buro awodo irirari God mi embo jiwae be da wasiri bebegae awa kotembedo doadira.

Awara

Iso namendi

Iesu Keriso da jawo da

James

Copyright information for `NOU