John 10

IESU USO EMBO MATA AWODO SIMBA

EDO ISIRA

Iesu mi sisira, “Na ingoda yei ge be sena embo ave wo sheep da ara be da awodo toradi ae rate demo da awodo ririkedo vitadira embo amone bengono embo ra. Edo wo sheep simba ari embo be re mangiro da awodo torido ira. Edo mangiro pirigari embo mi mangiro pirigedo ira edo wo sheep simba ari embo torido ira. Edo wo sheep ungoda jawo siri ungo mi uso yei bugudo era edo unemi ungo gitijigido budo ponda mambudo ira. Edo umo ungo gitijigido ponda bugudo ungoda giti da pepeta edo ira. Edo sheep uso ge javi ingido umo ambo ambo edo era. Edo ungo embo da da ge javi ingae edo re ungo mana umo ambo ambo adera ko ungo umo gae awasedo.”

Edo Iesu inia da kiki eiawa ungoda yei sisira te ungo ro sira ainda be awa gadi jarisera. Awasedo Iesu kiki ainda be awa ungoda yei ujugurisira. Edo unemi sisira, “Na ingoda yei ge be sena. Na awa wo sheep da mangiro. Edo na bugae ateno embo nenei bugusera awa bengono embobo ra awarate sheep ungoda ge ingae isera. Na awa mangiro. Embo ave bugudo toradira embo awa God mi soregadira. Edo embo awa torido bugudo ise ewamei ari jiwae be tambadira. 10 Edo bengono embo awa bengono adi edo dari betorase edo usibesi adi bugudo ira awarate na awa wasiri uso be jiwae be de da awa itadi bugusena.

11 “Na awa wo sheep simba ari embo ewamei. Edo sheep simba ari embo ewamei awa uso wasiri awa uso sheep embo itido betadi sia edo ira. 12 Awarate buro embo kondade edo ira amone sheep simba ari embo be aera. Edo umo ambe wo buguteuri gido sheep dodo sumbudo mambudo ira. Edo umo sumbudo mamburi ambe wo mi sheep degaburiga eoro dada edo era. 13 Edo buro embo kondade edo ira awa sumbudo ira ainda be awa umo gano embo buro ira awasedo ro sheep da yei bugadiri awa umo awa kotaera.

14 “Na awa sheep simba ari embo ewamei na. Edo na sheep naso topo mo rawari awa na gari edo ungo na gari teta naso Mama umo na gari edo na naso Mama gari awodo. Edo na ungo embo betadi sia etena. 16 Edo sheep naso topo nenei awa puga einda jo da atae ra te ponda atera. Edo nanemi mambudo ungo daedo einda budo bugadena. Edo ungo naso ge ingido edo diti da adera edo na sheep simba ari embo mi ungo simba adena.

17 “Edo Mama na dubo budo ira ainda be awa na betedo sekago eradi sia ena awasedo. 18 Edo na awara sae adena awa embo mi mana na doro betadena. Edo na dipapa adena iji ainde nanemi awara sano embo mi na doro betadena. Edo naso betari de naso erari de awa naso topo ra. God mi na ro adena awa setiri gosisena.”

19 Edo Iesu awodo setiri Jew embo mi ungo ungosuka kotari neinde kainde edo diti etoto isera. 20 Edo embo jiwae be mi sisera, “Asisi biae mi uso jo da atima ira. Edo umone jiro biae ari embo ra. Roedo uso ge ingise atevi?”

21 Awarate ungo awodo sero embo nenei mi sisira, “Embo asisi biae uso jo da atadira amone mana ge embo emimi sira awodo awa mana sadira. Edo asisi biae mi mana embo diti guba ari awa ari mana pirigadira.”

JEW EMBOBO IESU UJO AE ISERA

22 Jew embobo da tumondebain ari oro da ewamei ari iji awa bugiri gido Jew embobo berari awa Jerusalem dada isera bondo sia adi. Edo kariga duberi ainde awa jamo jamo ra. 23 Edo Iesu awa Jew embobo da tumonde bain ari oro da joda jawo Solomon da yei ainda pepeta isira. 24 Edo umo pepeta iri Jew embobo mi umo jiroroka edo uso yei sisera, “Ro edo imo averi awa nangoda yei sae esi? Nango iji roinge inemi saso gadi simba eri? Gebe se gore. Imo mo soregari embo God mi itari bugarase sisira awa ta?” [ZL]

25 Edo ungo awodo setero Iesu mi mina sisira, “Na matu ingoda yei ge sena te ingo na ge be ae edo ewa. Edo na buro edo ena awa naso Mama da goroba mi, iji berari na averi awa isaga edo ira te ingo awa naso sheep ae gido na ge be ae edo ewa. 27 Edo naso sheep naso ge javi ingido era. Edo na ungo gari edo ungo na ambo ambo edo era. 28 Edo nanemi wasiri mata awa atari itano ungo mata awa atadera. Edo embo mi mana naso ingo da soumbadera. 29 Naso Mama ungo naso yei ititisira awa embo berari de rora berari de awa derigurisira. Edo ungo mi mana Mama da ingo da ungo soumbadera. 30 Namonde Mama de nango etoto awa da ra.”

31 Edo Iesu awodo setiri Jew embobo mi ganuma budo pigedo umo dadi isera. 32 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Rora ewagaewa nanemi anase Mamo mi ititisira awa eteno ingo gosisewa. Naso buro ewamei da rawainda tamo da ingo na ganuma mi dadi evi?”

33 Edo umo awodo setiri Jew embobo mi mina sisera, “Nango iso buro ewagaewa awasedo imo ganuma mi dadi aera te imo God isiburesa awasedo era. Imo awa embo ra te imo sesa imo awa God.”

34 Edo ungo awodo setero Iesu mi mina sisira, “Ingoda jiwari mi sira God mi embo da yei umo gitijigido ira da awodo gitijigorase goroba ititisira sedo ira. 35 Edo ro jiwari mi sira amone ge be mata awodo atari ra awasedo jiwari mi God mi goroba ari umo gitijigido ira da awodo embo uso binga burisera, ainda yei gitijigorase goroba ititisira, ro edo ingo na God isibari ge sevi? Edo Mama na naso buro da sia edo busu da itiri bugusena. Edo unemi sisira na awa God da mei. 37 Edo na naso Mama da buro ae adena awa na ge be ae ewo. 38 Awarate na naso Mama da buro awa irinono edo ingo na ge be ae adewa awa buro awa ge be awodo ge be ewo. Awodo ge be ise awa ingo gadewa Mama awa nangae aturi edo na awa Mama ga atima ena awa gadewa.”

39 Edo Iesu awodo setiri ungomi sekago Iesu sandadi jarisera te umo ungo dodo mambusira.

40 Edo Iesu umo Jordan awa sembudo mambudo yei John umo mi embo ewamei edo isira ainda mambusira. 41 Edo umo ainda aturi embo jiwae be mi uso yei bugudo isera. Edo sedo isera, “John ari wasiri goroba de ae rate embo einda jawo da ge sedo isira awa ge be ra.” 42 Edo embo jiwae be ainda atisera awa ge be isera.

Copyright information for `NOU