John 11

LAZARUS BEBETISIRA

Embo da jawo Lazarus awa nati Bethany ainda atintina karu isira. Edo Mary de uso jao Martha de awa daedo nati ainda atima isera. Mary emone joino muno de Bada da tei da jojedo edo uso kopiri tu mi gainburisira awa ra. Edo karu embo Lazarus awa uso ru ra. Edo ru aimono etoto mi Iesu da yei binga itero mambusira, “Bada iso otao dubo be budo esa awa karu etira.”

Edo Iesu binga awa budo sisira, “Karu einda be awa Lazarus da betari ae ra te karu einda be awa embo de evetu de mi God jasiga adera. Edo karu eiawa bugira awa ari awa embo mi God da mei awa jasiga adera.”

Edo Iesu Martha de uso jao de Lazarus de awa dubo budo isira. Edo Iesu Lazarus karu ari binga awa ingisira te umo yei awa doae ainda atisira.

Edo iji etoto atae etiri Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Ingode engenembedo Judea busu da mambore.”

Edo umo awodo setiri uso ambojimbi mi mina sisera, “Iji tupo be Jew embobo mi imo ganuma mi doro betasase ititara. Edo imo ro edo ainda sekago mambadi sesi?”

Setero Iesu mi sisira, “Iji de waiko janiburirari embo ave emboro da pepeta adera awa mana tei dedo edo duradira. 10 Awarate embo emboro da tumbade pepeta adira awa tei dadira ainda be awa tumba awasedo.”

11 Edo Iesu awa sedo sisira, “Ingodenaso otao Lazarus awa ewo ira te uso yei mambudo nanemi ano umo eradira.”

12 Setiri uso ambojimbi mi mina sisera, “Bada umo ewo ira re umone ewamei adira.”

13 Iesu re Lazarus da betari da ge awa sisira awarate ungo kotisera Iesu Lazarus ewo ira sari ge sisera. 14 Awasedo Iesu mi ungoda yei isaga sisira, “Lazarus awa bebetara te na uso yei mambae iutana awasedo dubo ewamei ena ingo awa embo ainda be awa eiedo ira amimi ari ingo na ge be adewa. Puwo ingode uso yei mambore.”

16 Thomas uso jawo dirugedo sisera dindiga mi ambojimbi da yei sisira, “Ingode daedo mambudo ungae da betore.”

IESU AWA BETARI EMBO JIGURI ERIDO ERA

17 Edo ungo Bethany nati da bugero edo nati embobo mi ungoda yei sisera Lazarus matu betetiri goutitara. Edo boroko iji 4 atae etiri Iesu bugira. 18 Edo Bethany nati awa 3 kilometres edo Jerusalem nati aikambu gido Jew embobo jiwae be sorara da mambusera edo Mary de Martha de kondade adi.

20 Edo Iesu bugutira awa sero Martha ingido mando dodo Iesu tambadi mambusira te Mary mando da atisira. 21 Edo Martha mi Iesu da yei sisira, “Bada imo einda bugae etesa awa naso ru awa mana betae etira. 22 Awarate na gosena boroko God mi uso yei ro embo nganega adesa awa iso yei itadira awa gosena.”

23 Edo Martha awodo setiri, Iesu mi uso yei sisira. “Iso ru awa bebetara edo sekago eradira.”

24 Edo Iesu awodo setiri Martha mi mina sisira, “Na gosena umo bebetara te iji sangove de awa umo sekago eradira.”

25 Edo Martha awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Na awa sekago erari de edo wasiri de da susu ra. Edo embo ave na ge be adera embo awa betadera te sekago erido wasiri de atadera. 26 Edo embo ave wasiri de atise na ge be adira awa wasiri natopo atari awa badira. Edo imo naso ge awa ge be esi ta?”

27 Edo Iesu awodo setiri Martha mi mina sisira, “Ge be Bada. Na ge be ena imo awa soregari embo God mi itari bugarase sisira awa ra. Na ge be ena imo awa God da mei embo nango simba edo era awa ra.”

IESU JI SISIRA

28 Edo Martha awodo sedo mando da engenemburisira edo uso jao jawo sisira. Edo gae unjugari da uso yei sisira, “Atopatari bugudo imo gadi simba ira.” 29 Edo Mary ge awa ingido erido burigi be Iesu tambadi mambusira. 30 Edo Iesu umo nati da enya torae rate Martha umo rawainda tambusiri ainda atisira. 31 Edo Jew embobo Mary uso dubo vevera da kondade ise uso mando da daedo atima isera awa umo burigi be erido mambutiri gido umo ambo ambo isera ko ungo kotisera awa Mary awa uje be da ji sadi mambari ge sedo isera.

32 Edo Mary Iesu atisira yei ainda bugudo umo gido Iesu da dombu da baingo dederi edo sisira, “Bada imo einda atae etesa awa naso ru awa mana betae etira.”

33 Edo Mary de Jew embobo Mary ga bugusera awa berari ji sisera. Edo ungo awodo ji sero Iesu ungo gido uso dubo ji mi ganagurisira. 34 Edo umo dubo ji mi ganagetiri ungoda yei nganega isira, “Lazarus, yei rawainda goutitavi?”

Setiri ungo mi mina sisera, “Bada po gase.”

35 Edo ungo awodo setero Iesu ji sisira. 36 Awasedo Jew embobo mi sisera, “Giu Iesu Lazarus be dubo budo ira.”

37 Awarate embo nenei mi sisera, “Umo embo diti guba ari awa euri yei sekago gido era. Ro edo Lazarus da betari awa beitigae iutari?”

IESU LAZARUS ETIRI ERIRISIRA

38 Edo Iesu sekago ji mi dubo ganagetiri gido uje be da mambusira. Edo uje awa meko ra edo be awa ganuma nembodiba mi gajisera. 39 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Ganuma awa miminegeu mambare.”

Setiri embo bebetisira ainda ru Martha mi sisira, “Bada umo betedo iji 4 atae etira awasedo masa biae mimbadera.”

40 Edo Martha awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Na imo iso yei setena, imo na ge be adesa awa ari wasiri goroba de gadesa. Edo imo awa ruvegetesi ta?”

41 Edo Iesu awodo setiri ungo mi ganuma awa miminegetero mambusira. Edo Iesu diti inda edo sisira, “Mama na imo jasiga edo ena ainda be awa imo naso yei dengoro edo esa awasedo. 42 Edo na gari imo iji berari naso yei dengoro edo esa te na eiawa sena awa embo berari boroko einda atera amimi inemi na iteso bugusena awa ge be orase sena.”

43 Edo Iesu umo awodo sedo atae edo gogo dimbudo sisira, “Lazarus ponda bugu.” 44 Edo umo awodo setiri betari embo awa uso tei de ingo de dombu de awa betari gowari bo mi dogari awodo ponda bugusira.

Edo umo ponda bugiri Iesu mi ungoda yei sisira, “Bo awa wujegedo dowo mambare.”

JEW EMBOBO DA GITIJIJIGEGARI IESU DADI KIKI DIRISERA

45 Edo Jew embobo jiwae Mary esega adi bugusera awa Iesu mi ro isira awa gido umo ge be isera. 46 Awarate nenei engenembedo Pharisee embobo da yei membudo Iesu mi ro isira awa setero gosisera.

47 Edo Pharisee embobo de priest babojegari de Jew embobo da gitijijigegari de dada edo ungo ungosuka sisera, “Ingode ro eri? Embo ari wasiri nembogamo jiwae be ira te ingodenanemi umo wasiri ira eiawa beitigae adera awa embo berari mi umo ge be adera. Edo embo berari mi umo ge be adera awa Rome embobo da gitijijigegari mi Rome embobo mi ingodena gitijigido era amimi isoro embobo itoro bugudo ungo mi ingodenaso tumondebain ari oro awa usibesi edo embo ondero dada adera.”

49 Edo embo ainda teda embo jawo Caiaphas priest bajari nembodiba mi sisira, “Ingo kotari bebegae embobo. Eiawa kotewo, ungo mi ingodenaso embo usibesi adera awa biae awasedo embo da mi embo berari awasedo betadira awa ewamei be ra.”

51 Edo Caiaphas iji ainde awa priest bajari nembodiba atima isira uso kotari mi ge awa sae ra. Awarate God mi kotari awa uso yei itiri sisira Iesu Jew embobo berari awasedo betadira. 52 Daedo ingodena gari Iesu awa God da kinapeina busu berari da sisigaga edo atima era awa ungo mi sekago dada orase betadira.

53 Edo iji ainde edo mambutira awa Jew embobo da gitijijigegari Iesu doro betarase kiki dirisera. 54 Awasedo Iesu Judea busu da isaga isaga ise tembae ra te yei awa dodo umo nati yei embo atae ainda demonda mambusira nati jawo Ephraim. Edo umo ainda mambudo ainda ambojimbi de daedo dada atima isira.

55 Edo Jew embobo da jarusegari bondo awa aikambu isira edo embo jiwae be ungoda nati dodo Jerusalem nati da vivitisera. Edo ungo ainda vitido ungo bondo tuturo ae atiri ungo ungoda wasiri bebegae segari da wasiri awa isera. 56 Edo ungo Jew embobo da tumondebain ari oro da dada ise ungoi Iesu bugita awa gadi eura isera. Edo nganega mina ara isera, “Ingo ro kotevi? Umo jarusegari bondo da bugeita? 57 Edo priest babojegari de Pharisee embobo de mi sisera embo amemi Iesu rawainda atiri awa gido embo amimi ungo gari gido Iesu sandadi sisera.

Copyright information for `NOU