John 12

MARY DA WASIRI EWAMEI

Iji 6 atae ari jarusegari bondo adera ainde Iesu Bethany nati da mabusira. Lazarus embo betetiri Iesu mi etiri eririsira awa nati ainda atima isira. Edo ungo indari sagetero Martha mi tendeba da ititisira. Edo Lazarus de Iesu de dada ainda anumbedo indari awa indisera. Edo Mary mi joino muno ewamei de awa budo bugusira edo uso mina awa nembodiba be awa budo bugudo Iesu da tei da jojisira. Edo jojedo uso jopiri tu mi Iesu da tei awa gainburisira. Edo joino ainda muno ewamei amimi mando berari awa beda isira.

Edo Iesu da ambojimbi da da teda Judas Iscariot embo amboda Iesu indiga adira amimi sisira, “Roedo evetu eiawa joino eiawa ori edo K300 budo edo gano awa embo rora ae embobo da itae dodo etiri?” Edo umo rora ae embo awa be kotae edo ira te gano nenei awa unemi dipapa edo ira. Edo umo ambojimbi da gano sapoia awa unemi simba edo isira te gano nenei awa unemi budo isira. Edo umone bengono embo ra.

Edo umo awodo setiri Iesu mi sisira, “Evetu awa doio. Evetu awa wasiri ewamei etira edo naso betari da gowari awa sia etira. Edo iji jiwae be imo embo rora ae embobo awa kondade adesa te na awa ingae iji tupo be atadena.”

JEW EMBOBO DA GITIJIJIGEGARI LAZARUS DORO BETARASE KIKI DIRISERA

Edo Iesu Bethany nati da bugiri Jew embobo jiwae be binga awa ingido ungo daedo ainda mambusera. Edo ungo Iesu umo umosuka gadi mambae rate Lazarus embo Iesu mi betetiri etiri eririsira ainde daedo gadi mambusera. 10 Edo Jew embobo jiwae be Jew embobo da gitijijigegari awa ambo ambo ae dodo Iesu ge be isera ainda be awa umo Lazarus etiri eririsira awasedo. 11 Awasedo priest babojigari Iesu doro betarase kiki dirisera.

IESU JERUSALEM NATI DA TOTORISIRA

12 Edo iji nei embo jiwae be jarusegari bondo da bugujegurisera amimi Iesu Jerusalem nati da bugutira ainda binga awa ingisera. 13 Awasedo ri papatu budo Iesu tambadi sedo mambusera. Edo ungo Iesu tambadi mambuse ungo mi gogo dimbudo sisera, “Bada Oro. Bada Oro. Bada Oro. Embo bugutira emone God da jawo da bugutira awasedo God mi umo ewamei are. Edo embo emone Jew embobo da gitijigari nembodiba ra God mi umo ewamei are.”

14 Edo Iesu wo donkey da mei awa tambudo ainda tamo da anumbedo bugutira. Edo umo awodo isira awa ro jiwari mi arase sisira awa isira. 15 Edo jiwari mi Jerusalem nati awa sise sisira,

“Zion nati embobo oju eove. Edo giwo ingoda gitijigari nembodiba awa wo donkey da mei da tamo da anumbedo bugutira.”
16 Edo iji ainde uso ambojimbi ge ainda be awa gadi jarisera te amboda God Iesu jigiri erido uso gitijigari yei da utu da engenemburisira iji ainde uso ambojimbi ro isira ainda be awa gosisera.

17 Edo embo Iesu mi Lazarus embo gowari meko da jawo setiri wasiri de sekago bugiri gosisera embobo amimi ro isira ainda binga awa setero yise puse isira. 18 Awasedo embo jiwae be Iesu mi ari wasiri goroba de isira awa ingido ungo Iesu tambadi sedo bugusera. 19 Edo Pharisee embobo embo jiwae be awa gido sisera, “Oiawa giu. Embo ingodena doetera. Edo busu berari da embo berari awa umo ambo ambo era.”

GREECE BUSU EMBO NENEI IESU EURA ISERA

20 Edo Jew embobo Jerusalem nati da ungoda bondo ero Greece busu embo nenei daedo dada isera tumondebain adi. 21 Edo ungo mi Philip Galilee busu embo uso nati Bethsaida ainda yei bugudo sisera, “Embo ewamei, Iesu gari dipapa era.”

22 Edo ungo awodo setero Philip mambudo Andrew setiri ungo etoto mi mambudo Iesu da yei sisera. 23 Edo ungo Iesu da yei setero Iesu mi mina ungoda yei sisira, “Na God da mei bugudo embo isena awa doro betadena. Edo ungo mi na doro betano God mi na jigari erido na naso gitijigari yei utu da ainda engenembadena. Edo rora berari eiawa adira iji awa aikambu etira. 24 Edo na gebe sadena ingo giwo. Na durido betadena teta pisa ve mi busu da durido ira da awodo. Edo na betae atadena awa teta pisa be da umo umosuka awodo awarate na betadena awa naso betari mi ari wasiri mata awa atari awa embo jiwae da yei bugadira. 25 Edo embo ave uso wasiri awa iji berari simba adira embo awa betadira awarate embo ave busu da atise uso wasiri topo awa iji berari kotae adira embo awa wasiri mata awa atari awa badira. 26 Edo embo ave naso agipo adi dipapa adira embo awa iji berari na ambo ambo are. Edo awodo ise awa na yei rawainda atadena ainda naso agipo embo awa nangae atadira. Edo embo ave na sapo adira awa naso Mama mi embo awa rora jiwae mi ewamei adira.”

IESU USO BETARI DA GE SISIRA

27 Iesu mi sisira, “Naso jo memesi ira na ro seni? Na seni ta Mama memesi iji eiawa doaso naso yei bugure? Awodo aera mana awodo sadena ko na memesi budo betadi bugusena. 28 Eiawa nanemi sadena Mama egae embo mi imo jasiga ore.”

Edo Iesu awodo setiri ge javi utu da ainda sisira, “Matu eteno embo na jasiga era edo nanemi sekago adena.”

29 Edo embo ainda dederigedo atisera amimi ge javi awa ingido sisera, “Nango binga barara da javi ingera.”

Edo ungo awodo setero embo nenei mi sisera, “Asisi ewamei mi uso yei ge setira.”

30 Awarate Iesu mi ungoda yei sisira, “Ge javi eiawa naso yei sae ra te ingoda yei setira. 31 God mi busu da gitijigari nembogamo wawara adira iji awa bugira. 32 Edo ungo mi na orega da jigoro erido busu berari da embo awa jumbano naso yei puradera.” 33 Edo Iesu awodo sisira awa uso betari rawodo betadiri awa sisira.

34 Awarate embo jiwae be mi be pigedo mina sisera, “Nangoda agodari mi seuri gido era soregari embo God mi itari bugarase sisira awa mata awodo atadira. Edo imo ro edo sesi God da mei embo isira awa ungo mi jigoro erarase sesi? Embo eiawa averi?”

35 Edo ungo awodo setero Iesu mi mina sisira, “Iji tupo usasa awa ingode daedo atadira. Edo doawo umenga mi ingo apuregeure ta usasa atira einde usasa da atiwo. Edo awodo ewo ainda be awa embo ave umenga da pepeta ira awa umo yei rawainda mambutiri awa umo gaera awa sedo. 36 Na awa usasa awa ra awasedo na ingode atena ainde na ge be ewo. Edo na ge be ise pepeta irirowo usasa mi iji berari ingo awa jiroroka are.”

JEW EMBOBO IESU GE BE AE ISERA

37 Edo Iesu awa sedo umo yei da ungo mi umo gari sago ae ainda mambusira. Edo Iesu ari wasiri nembogamo jiwae be eitri embomei amimi gosisera te ungo umo ge be ae isera. 38 Edo ro God da binga sari embo Isaiah mi sisira awa be isira. Edo Isaiah mi sisira,

“God, embo amemi binga nango mi era mo ge be eri? Edo amemi God da ari wasiri goroba de awa gido uso binga ge be eri?”
39 Edo ge nei Isaiah mi sisira amimi kondade ari nango ungo roedo ge be ae iseri awa gadera. 40 Edo Isaiah mi sisira,

“Ungo ungoda diti mi georase God mi ungoda diti awa apuregetira. Ungo ungoda jiro mi georase God mi ungoda jiro awa gajetira.
Edo God mi sira ‘Ungo mi naso yei wareregadi ae awasedo na mana ungo awa ewamei adena.’”
41 Isaiah mi eiawa sisira ainda be awa umo God uso gitijigari yei da atima isira ainde Isaiah umo gido umo awa ge sedo isira.

42 Edo Jew embobo da babojegari jiwae be Iesu ge be isera te ungo embo nenei da yei sae isera ainda be awa ungo Pharisee embobo mi Jew embobo da dada ari oro da awa wawara oro wowosae isera. 43 Edo ungo embo mi ungoda yei doio sorase dipapa isera te God mi ungo doio sarase awa ungo be kotae isera.

IESU MI GE SISIRA AMIMI EMBO KASADIRA

44 Edo Iesu mi embo da yei minonu sisira, “Embo ave na ge be era embo awa God na itiri bugusena awa ge be ira. 45 Edo embo ave na embo averi awa gosira embo awa God na itiri bugusena awa gosira. 46 Na awa teta usasa awodo busu da wowosisena awasedo embo ave na ge be ira awa umenga da atae ra.

47 “Edo embo ave naso binga ingise edo kera ae ira awa embo awa nanemi mana kasadena ainda be awa na busu da embo awa kasadi bugae ra te na ungo soregadi bugusena awasedo. 48 Edo embo ave na ujo ae ise naso binga bae ira awa embo awa God mi kasadira. Edo iji amboda ge nanemi sena amimi embo awa kasadira. 49 Na naso kotari mi ge sae ra te Mama na itiri bugusena amimi ro sanase sisira awa sena awasedo ge nanemi setena amimi embo kasadira. 50 Na gari God da binga mi rawodo edo wasiri mata awa atari badevi awa ujugurira. Edo na God mi ro sanase sisira awa sena.”

Copyright information for `NOU