John 13

IESU AMBOJIMBI DA AGIPO EMBO ISIRA

Tumba jijirisira edo ewudo awa Jarusegari Bondo da iji. Edo Iesu uso ambojimbi de anumbedo edo ungoda indari sangove awa dada indisera. Edo Iesu umo gosisira uso iji umo busu dodo uso Mama da yei da mambari iji awa bugira awa gosisira. Edo Satan matu kotari biae Iesu indiga arase awa Judas Iscariot Simon da mei da jiro da itira. Awarate Iesu uso dubo bari uso ambojimbi da awa mata awodo atira. Uso dubo bari ungoda yei awa atae ae ra.

Edo Iesu umo gosisira uso Mamo mi rora berari awa uso yei ititisira awa gosisira. Edo umo gosisira God mi umo busu da itiri bugusira edo umo utu da engenembadira awa gosisira. Awasedo Iesu erido uso bo tamo da awa ujugedo uso ipu da digido umo tewo da jojedo uso ambojimbi da tei segadi tuturo isira. Edo Iesu ungoda tei segedo atae edo bo ipu da didigurisira amimi gainburisira. Edo Iesu Simon Peter da yei bugiri Simon Peter mi sisira, “Bada imo naso tei segadi esi ta?”

Edo Peter awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Na ro ena awa imo boroko gadi jaresa te amboda gadesa.”

Edo Iesu awodo setiri Peter mi mina sisira, “Awodo aera. Imo mana naso tei segadesa.”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Na iso tei segae adena awa imo mana naso ambojimbi adesa.”

Setiri Peter mi mina sisira, “Awara naso tei segedo edo naso ingo de kopiri de segeio.”

10 Edo Peter awodo setiri Iesu mi sisira, “Embo da ave umo matu umo kainya edo edo emboro da pepeta adira awa uso tei segadira awa uso tamo berari awa ewamei adira. Edo ingo ambojimbi berari awodo awa ewagaewa ra te ingoda teda da awa ewamei ae ra. 11 Iesu umo embo amemi umo indiga sadira awa matu gosisira awasedo umo sisira ingoda teda embo da awa ewamei ae ra sisira.”

12 Edo Iesu ambojimbi da tei segedo atae edo uso bo tamo awa sekago ombudo edo sekago engenembedo uso anumba tendeba giti da ainda mambudo anumburisira. Edo ainda mambudo Iesu ungoda yei sisira, “Na ingoda tei segari da wasiri etena ainda be awa gadi jarewa awa gosena. 13 Na awa ingoda atopatari edo gitijigari awasedo ingo na atopatari edo gitijigari sadewa amone awara. 14 Na awa ingoda atopatari edo gitijigari awarate na ingoda tei segetena teta agipo embo mi ingoda tei segae etira awodo. Edo ingo awa ingosuka tei mina sega ewo. 15 Edo ingo nanemi ingoda yei ro etena awa gido da awodo ingosuka mina ara ewo. 16 Edo na ingoda yei ge be sena, agipo embo amimi uso bajari awa derigaera edo binga sari embo mi embo amemi umo setiri mambutira embo awa derigaera. 17 Edo na ingoda yei matu ujugeteno getewa ro adewa amone awasedo boroko ewo. Edo awodo ise awa dubo ewamei ari nembodiba tambave.

18 “Edo na eiawa ingo berari ainda yei saera. Edo na ingo dada na ambo ambo awase sisena awa gosena. Edo ro jiwari mi sisira awa be adira. Edo jiwari mi sira, ‘Embo da nangae dada anumbedo edo indari indira embo amimi na indiga sadira.’

19 “Edo wasiri awa ae atiri na wasiri awa adira awa sena. Awasedo wasiri awa irirari ingo na soregari embo God mi itari bugarase sisira awa gido ge be adewa. 20 Edo na ingoda yei ge be sena embo ave embo nanemi itano bugadira awa badira awa na badira edo embo ave na badira awa God na itiri bugusena awa badira.”

IESU UMO INDIGA ARI DA GE SISIRA

21 Amboda Iesu uso jo memesi etiri isaga sisira, “Na ingoda yei gebe sena embo da ingoda teda amimi na indiga adewa.”

22 Edo Iesu awodo setiri ambojimbi dombu mina gara isera ainda be awa ungo mana mana isera Iesu mo ge mo amende siri awa. 23 Edo embo da ambojimbi da teda Iesu be dubo budo isira awa Iesu da demo da anumbedo atisira. 24 Awasedo Simon Peter mi umo babakibedo sisira, “Iesu sedo gi umomo ge mo amende siri awa.”

25 Edo Peter awodo setiri ambojimbi da amimi Iesu ga daeneburise Iesu da yei nganega isira, “Bada embo amemi imo mo indiga eiri?”

26 Setiri Iesu mi mina sisira, “Na ambe eiawa su da patido edo embo amenda itadena embo amimi na indiga adira.” Edo Iesu awodo sedo ambe be da awa budo su da patido Simon Iscariot da mei Judas da yei ititisira. 27 Edo Judas ambe awa betiri Satan uso jo da totorisira.

Edo Iesu mi Judas da yei sisira, “Imo ro adi esa awa burigi eio.”
28 Edo ambojimbi nenei tendeba be da anumbedo atisera awa Iesu ro edo Judas da yei awodo siri awa ungo gadi jarisera. 29 Edo Judas ambojimbi da ganu dada ari rora awa simba edo isira awasedo ambojimbi nenei kotisera awa Iesu Judas mi mambudo bondo da indari nei barase sari ge sisera. Edo kotari nei ungoda yei bugusira awa awasi umo Judas mi embo rora ae embobo da yei ganu itarase sari awodo kotisera.

30 Edo Judas ambe awa budo burigi be ponda mambusira. Edo tumba jijirisira.

IESU AGODARI SEKA SISIRA

31 Edo Judas mambiri Iesu mi sisira, “God da mei embo isena amimi betedo edo sekago erari iji awa aikambu etira. Edo iji einde God mi uso goroba nembodiba awa isaga adira. 32 Uso goroba de uso usasa de mi na God da mei bugudo embo isena awa jiroroka adira. Edo eiawa berari burigi be adira.

33 “Naso kinapeina na ingode iji tupo be atadena. Edo ingo na gari dipapa adewa te ro Jew embobo da yei sisena awa boroko ingoda yei sena, ingo mana yei na mambadena ainda mana mambadewa.

34 “Edo boroko na ingoda yei agodari seka ititena amone eire. Dubo mina bara ewo. Na ingo dubo budo ena da awodo dubo mina bara ewo. 35 Edo ingo dubo mina bara adewa awa embo berari mi ingo naso ambojimbi awa gadera.”

IESU PETER RO ADIRA AWA SISIRA

36 Edo Simon Peter mi Iesu da yei nganega isira, “Bada imo yei rawainda mambadi esi?”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Boroko ingo mana nangae mambadewa te amboda ingo na ambo ambo adewa.”

37 Edo Iesu awodo setiri Peter mi nganega isira, “Bada ro edo na boroko imo ambo ambo adi aeri? Na imo awa embo betadi sia etena.”

38 Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo be na awa embo betadi sia etesi ta? Edo na iso yei gebe sena, kokoro egoro sae atirari imo na iji tamonde bero adesa.”

Copyright information for `NOU