John 14

IESU AWA GOD DA YEI DA MAMBARI DA EMBORO

Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Dubo vevera ise atove. Ingo God gebe edo ewa edo da awodo na gebe ewo. Naso Mama da nati da awa mando jiwae be atira edo na awa ainda vitido ingo awa embo yei sia adi ena. Edo eiawa ge busari awa na mana ingoda yei sae etena. Edo rora berari ingo embo sia edo na engenembadena. Edo engenembedo nanemi ingo budo mambano edo yei rawainda na atena ainda ingo mata awa atadewa. Edo ingo na yei rawainda mambutena awa ingo gari edo ingo rawodo edo ainda mambari ri awa ingo gari.”

Edo Iesu awodo setiri, Thomas mi uso yei sisira, “Bada nango imo yei rawainda mambutesa awa gae ra. Edo nango rawodo edo emboro mo geri?”

Setiri Iesu mi sisira, “Na awa Mamo da yei da mambari da emboro ra. Edo na awa embo ge be awa ujugedo ira awa ra. Edo na awa embo wasiri itido ira awa ra. Edo ingo naso yei purae adewa awa ingo mana Mama da yei mambadewa. Edo ingo na gadewa da awodo ingo Mama gadewa. Edo boroko tuturo edo ingo umo gosewa edo isaga etira awa ra.”

Edo Iesu awodo setiri Philip mi uso yei sisira, “Bada awa nangoda yei isaga egae nango re awa simba era.”

Edo Philip awa setiri Iesu mi mina sisira, “Philip iji ribori be na ingae atewona te imo na awa be gae ra? Embo ave na gosera embo awa Mama gosira. Edo ro edo imo sesi Mama awa nangoda yei isaga egae sesi? 10 Philip imo na Mama ga edo Mama awa nangae awa gebe esi ta?” Awa sedo Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Ge nanemi ingoda yei setena awa naso ge aera. Edo Mama awa naso jo da atise edo buro eiawa ira. 11 Na awa Mama ga edo Mama awa nangae awa gebe ewo. Awarate ingo awa gebe gebe ae edo re ari wasiri nembogamo ena awa gosise gebe ewo. 12 Edo na ingoda yei gebe sena embo ave na gebe adera awa ari wasiri goroba de awa daedo adira. Embo ainda ari wasiri goroba de amimi naso ari wasiri goroba de awa derigadira ko na awa Mama da yei mambadena. 13 Edo ro naso jawo da sedo gadewa awa nanemi adena. Edo nanemi awodo irinono embo mi God da goroba nembodiba awa gosise umo jasiga adera. 14 Edo ro embo naso jawo da sedo gadewa awa nanemi adena.”

IESU ASISI KOTOPU AWA ATOPAPOTISIRA

15 Iesu mi ambojimbi da yei sisira, “Ingo na dubo badewa awa naso ge awa kera adewa. 16 Edo na Mama sedo gano unemi kondade embo nei ingoda yei itadira Asisi Kotopu awa. Edo umo ingode daedo mata awa atadira. 17 Edo embo nenei busu da atera awa Asisi Kotopu mana badera ainda be awa ungo umo ujo ae era edo mana umo gadera. Awarate ingo umo gari ra, ainda be awa umo ingode daedo atira. Edo ingoda jo da toridoatira.

18 “Ingo awa teta popoiwo awodo mana atadewa te na ingoda yei engenembadena. 19 Edo iji tupo atae ari na busu da embo doadena te na ingode daedo atadena. Na awa mata awa atima ena awasedo ingo daedo mata awa atadewa. 20 Edo Asisi Kotopu wosadira iji ainde ingo na Mama da yei rawodo atima eni edo Mama rawodo naso yei atima iri edo na ingoda yei rawodo atima eni edo ingo rawodo naso yei atima evi awa gadewa.

21 “Embo ave naso ge budo kera edo iri embo awa na dubo budo ira. Edo embo ave na dubo budo ira embo awa naso Mama mi dubo badira. Edo na embo awa dubo burise edo uso yei na nanasuka isaga adena.”

22 Edo Iesu awa setiri Judas, Judas Iscariot aera amimi uso yei sisira, “Bada ro edo imo nangoda yei isaga adesa te busu da embo neeni da adi ae sesi?”

23 Setiri Iesu mi mina sisira, “Embo ave na dubo badira gido awa naso binga kera adira. Edo naso Mama mi umo dubo badira edo naso Mama de namonde uso yei bugudo ungae daedo atadera. 24 Edo embo ave na dubo bae edo ira awa naso ge kera ae edo ira. Edo binga ingewa awa naso binga aera te Mamo na itiri bugusena amimi binga awa itira.

25 “Edo na ingode atise eiawa ingoda yei setena. 26 Edo kondade ari embo Asisi Kotopu Mamo mi itari naso jawo da bugadira amimi rora berari awa ingo atopatadira. Edo unemi ari rora berari nanemi ingo atopapote mo na awa kotadewa.

27 “Na mambae giti da awa nanemi ingo awa jo jamo jamo de atawase ena. Nanemi ingo jo jamo jamo de atawase ena da awodo na jo jamo jamo de atena. Edo busu da embo berari jo jamo jamo mo rawodo awa seni awa ungo gaera. Edo dubo vevera eove. Edo oju eove.

28 “Ingo ingewo na ingoda yei setena, ‘Na mambutena te na ingoda yei engenembadena.’ Edo ingo na dubo badewa re ingo dubo ewamei adewa na Mama da yei mambutena awasedo, ainda be awa naso Mama ga da atadena awa goroba nembodiba de ra. 29 Edo rora berari eiawa ae atirari na boroko ingoda yei sena awa adira. Edo amboda adira ingo na ge be adewa. 30 Iji tupo simba ise awa na ingoda yei ge sadena ainda be awa Satan busu einda gitijigari de uso embobo de awa bugutera awasedo. Awarate umo naso yei ro ari katogo aera. 31 Edo God mi ro anase berari sira awa ena edo busu da embo berari mi awa gido awa na Mamo dubo budo ena awa gadera. Pou ingode yei eiawa dore.”

Copyright information for `NOU