John 15

IESU UMO AWA WASIRI DA SUSU AWA ATOPAPOTISIRA

Iesu mi sisira, “Na awa teta buro da grape be da vine inge ra. Edo naso Mama awa teta ve gowari edo buro simba ari embo da awodo ra. Edo ingo awa teta vine da papatu inge ra. Edo patu da rawa be ae edo ira awa naso Mama mi eregedo ira. Edo papatu berari rawa be edo ira awa unemi kiambu diugeuri edo osiri seka erido edo be jiwae be edo ira. Edo ingo na binga seno ingewa awa teta patu diugari edo be jiwae adi ira da awodo ra. Edo nangae daedo atiwo edo na ingode daedo atane. Edo ungomi patu da diugedo edo umo umosuka doro atadira awa patu awa mana be adira. Awarate patu awa vine susu de dada adira awa be adira. Edo ingo nangae dada atae adewa awa ingo mana be adewa.

“Na awa vine edo ingo awa papatu. Edo embo ave nangae atadira awa na da awodo embo ainga atadena edo umo be adira. Edo na ingode daedo atise edo ingo kondade ae adena awa ingo mana nei ro awa adewa. Edo embo ave nangae daedo atae adira awa umo awa teta patu diugedo warawara edo era da awodo adira. Edo ungo mi patu awa pigoro mambudo garasa ari edo amboda ungo mi dungoro ewadira. Edo ingo nangae daedo atirowo edo naso ge ingoda jo da atadira awa ingo ro embo naso yei sedo gadewa awa nanemi ingoda yei itadena. Edo embo ave naso ambojimbi be awa be jiwae adira. Edo ingo be awodo ise amimi awo embo God jasiga adera.

“Edo Mama na dubo budo ira da awodo na ingo dubo budo ena edo naso dubo bari da mata awodo atadewa. 10 Na naso Mama da ge awa kera edo uso dubo bari da atima ena da awodo ingo naso ge kera adewa awa naso dubo bari da atadewa.

11 “Na ingoda yei eiawa sena awa naso iaviri ari awa ingode daedo atare edo ingoda jo awa iaviri mi beda are. 12 Eiawa naso agodari seka na iji berari ingo dubo budo ena da awodo ingo dubo mina bara ewo. 13 Edo embo da uso otatao dubo be budo edo ungo awa embo betadira awa embo ainda dubo bari mi embo nenei da dubo bari awa derigadira. 14 Edo ingo na ro awase sena awa adewa awa ingo awa naso otatao. 15 Edo iji boroko einde na ingo agipo embobo sewona awa doturena ainda be awa agipo embo awa uso bajari ro ira awa umo gaera. Awa dodo awa na ingo awa otatao sena ainda be awa rora berari ro naso Mama mi na setiri gosisena awa ingoda yei setena. 16 Ingo mi na buro eiawa anase jawo sae ra te nanemi ingo buro eiawa awase jawo setena. Edo na ingo jawo sedo setena buro awa ewo be jiwae be are edo be nanjigo atae ari katogo ae awa. Edo ingo buro awa ise ro naso jawo da God mi ingo awa embo arase sedo gadewa awa unemi adira. 17 Edo eiawa na ingoda yei agodari ititena dubo mina bara ewo.”

BUSU DA EMBO MI GOD DA EMBO UJO

AE ADERA

18 Iesu mi sisira, “Busu da embo mi ingo ujo ae adera edo iji ainde kotewo busu da embo mi na giti ujo ae isera. 19 Edo ingo mambudo busu da embo de dada adewa awa ungo ingo mana ujo ae adera te teta otao awodo adera. Awarate nanemi ingo jawo setena edo ingo busu da embo de dada ae etewa awasedo ungo mi ingo ujo ae adera. 20 Edo na ingoda yei ro sisena awa kotewo agipo embo mi uso bajari awa derigaera awasedo busu da embo mi na ujo ae edo ungo mi ingo daedo ujo ae adera. Ungo naso ge kera ae etera awa ungo ingoda ge daedo kera ae etera. 21 Edo busu da embo mi ingo naso topo awasedo ujo ae adera. Edo ungo mi ingo ujo ae adera ainda be awa ungo na gae awasedo. 22 Edo na ungoda yei bugae edo na ungoda yei ge sae re ungo wasiri bebegae embobo awa gae etera te boroko ungo rawodo edo ungoda wasiri bebegae apuregeri? 23 Edo embo ave na ujo ae ira awa naso Mama daedo ujo ae ira. 24 Edo na ari wasiri goroba de jiwae ungoda jo da ewona edo ari wasiri goroba de embo nenei mi ae awa ewona. Edo na ari wasiri goroba de eiawa ungoda jo da ae doae etena awa ungo wasiri bebegae embo awa mana gae etera. Edo ungo naso ari wasiri goroba de awa gosisera te ungo namonde naso Mama de awa ujo ae edo era. 25 Edo ungo na awodo ujo ae edo era awa ungoda agodari mi ro sisira awa be etira. Edo ungoda agodari mi sira, ‘Ro mi ae rate ungo na ujo ae edo era.’

26 “Edo kondade ari embo mi euri God awa gebe edo ira embo awa bugadira. Nanemi umo itano umo Mama dodo ingoda yei bugudo naso jawo da ge sadira. 27 Edo ingo daedo naso jawo da ge sadewa ainda be awa tuturo da edo bugudo boroko awa ingo na ambo ambo ewowa.

Copyright information for `NOU