John 16

EMBO MI AMBOJIMBI UJO AE ADERA

“Gaegae edo ingoda ge be ari naso yei awa atae eurase gido na ingoda yei ro adiri awa sena. Ungo mi ingo awa Jew embobo da dada ari oro da warawara oro ponda wosadewa. Edo iji bugadira iji ainde embo amemi ingo doro betadewa embo awa kotadira awa umo God kera ari awa kotadira. Ungo Mamo gae edo ungo na gae awasedo ungo mi eiawa ingoda yei adera. Awarate ungo mi ingoda yei eiedo ari iji awa bugadira ainde nanemi eiawa adira awa sisena awa kotadewa awasedo boroko ingoda yei sena. Edo na naso atopatari buro ingoda teda tuturo isena awa naso iji awa ribori awasedo na matu ingoda yei eiawa sae doturisena.

ASISI KOTOPU DA BURO

“Boroko awa na embo amemi itiri bugusena ainda yei vitari aikambu etena te ingoda teda da amemi na imo nonda mambutesi nganega ae. Awarate na ingo doturena awa seteno getewa edo dubo vevera mi naso jo beda etira. Na ingoda yei ge be sena na ingo doadena awa ewamei na ainda be awa na inda vitae adena awa Kondade Ari Embo awa ingoda yei bugadi aera. Awarate na vitadena ainde umo ingoda yei itano bugadira. Edo Asisi Kotopu mi bugudo unemi embo da yei ungo da ari bebegae da kotari edo ari ewagaewa da kotari edo Mamo da kasari da kotari kotera awa bebegae awa isaga adira. Edo ungo ari bebegae kotera awa biae ra ainda be awa ungo na gebe ae edo era awasedo. 10 Edo ungo ari ewagaewa kotera awa daedo biae ra ainda be awa na Mama da yei mambadena edo ingo na sekago gadi aera. 11 Edo ungo Mamo da kasari kotera awa biae ra ainda be awa Mamo busu einda gitijigari awawa matu kasisira.

12 “Naso ge jiwae be nenei ingoda yei sadena awa atira te ingo boroko ge awa kotari katogo ae ra. 13 Edo asisi ge be sedo ira awa bugudo unemi ge be awa ingoda yei isaga ari gadewa. Umo umosuka ainda ge awa sadi ae ra te ro namonde Mama de mi sadera awa sadira. Edo unemi wasiri ro amboda adiri awa ingoda yei sadira. 14 Edo Asisi Kotopu nanemi ro sadena awa ingido ingoda yei sadir amimi ari embo na jasiga adera. 15 Edo Mama da gari berari awa naso ra awasedo na setena na ro sadena awa ingoda yei sadira setena.”

DUBO VEVERA DE DUBO EWAMEI DE

16 Iesu mi sisira, “Iji tupo atae ari ingo mana na gadewa te iji tupo ainda amboda ingo na sekago gadewa.”

17 Edo Iesu awodo setiri uso ambojimbi mi mina sara isera, “Uso ge einda be mo ro ri? Umo ingodenaso yei sira, ‘Iji tupo atae ari ingo na mana gadewa te iji tupo ainda amboda awa ingo na gadewa.’ Edo uso ge Mamo da yei da mambari ainda be mo ro ri? 18 Edo iji tupo atae ari ge ainda be mo rori? Nango umo ge ro sira awa gaera.”

19 Edo Iesu umo ungo mi uso yei ro nganega edo gadi era awa gido ungoda yei sisira, “Na ingoda yei setena iji tupo atae ari ingo mana na gadewa awarate iji tupo ainda amboda ingo na gadewa setena. Edo ingo ingosuka ge einda be mo rori awa sevita? 20 Na ingoda yei ge be sena na memesi nembodiba tambutinono ingo ji biae be sadewa te busu da embobo awa dubo ewamei adera. Edo ingo dubo vevera tambadewa te ingoda dubo vevera awa atae ari dubo ewamei mi bugadira. 21 Edo evetu mei badi edo ira ainde umo dubo vevera edo ira ainda be awa uso memesi bari iji awa bugira awasedo awarate umo mei budo ira awa umo uso memesi awa ruvegedo edo dubo ewamei edo ira ko umo mei betira wasedo. 22 Da awodo ingo boroko dubo vevera ewa awarate na ingo sekago gadena iji ainde awa dubo ewamei nembodiba be embo mi ingoda yei soumbari katogo ae amimi ingoda jo awa beda adira.

23 “Edo iji awa bugari ingo mana naso yei ro embo sadewa. Na ingoda yei ge be sena ro naso jawo da Mamo da yei ingo embo arase sadewa awa unemi adira. 24 Edo bugudo boroko iji einde ingo ro embo naso jawo da sedo gae ra. God da sedo gadewa awa ro embo uso yei sedo gadewa awa badewa. Awodo irirowo dubo ewamei mi ingoda jo awa beda adira.”

IESU INIA DA GE DE GE ISAGA DE DA GE SISIRA

25 Iesu mi sisira, “Na inia ge mi ingo atopapotemona te iji bugutira ainde inia ge sewona awa dodo na Mamo da jawo da ge isaga ingoda yei sadena. 26 Edo iji awa bugari na mana God da yei ingo ro dipapa ewa awa mana sano itadira te ingo ingosuka naso jawo da ingo ro dipapa ewa awa God da yei sadewa ainda be awa Mamo umo umosuka ingo dubo burira awasedo. 27 Edo Mamo ingo dubo burira ainda be awa ingo na dubo burewa edo Mamo mi na itari bugusena awa ge be ewa awasedo. 28 Edo Mama mi na itiri na busu da bugusena te boroko na busu dodo Mama da yei engenemburena.”

29 Edo Iesu awodo setiri uso ambojimbi mi uso yei sisera, “Imo boroko inia ge mi ge sae rate imo ge isaga sesa. 30 Nango gido era imo imosuka rora berari awa gido inono ari awasedo imo embo da yei nganega ari ae edo esa. Eiawa sedo nango ge be era God mi imo itiri bugusesa.”

31 Edo ungo awodo setero Iesu mi mina sisira, “Ingo eiawa ge be evi ta? 32 Edo iji aikambu bugira edo iji einde ingo berari ingoda nati da sumbudo mambuse na nasuka doadewa. Awarate na nasuka aera Mama awa nangae atira.

33 “Edo ingoda yei eiawa seteno getewa awa jo jamo jamo de atawase setena. Edo busu einda dubo vevera de memesi jiwae be de bugadira te goroba ewo ainda be awa nanemi rora berari busu da eiawa jarugetena awasedo.”

Copyright information for `NOU