John 17

IESU AMBOJIMBI DA JAWO DA GOD MANUNUGURISIRA

Edo Iesu eiawa sedo atae edo diti utu da edo sisira, “Mama naso iji bugira. Edo na iso mei awa jasiga egae edo nanemi imo jasiga ane. Edo inemi naso yei goroba ari iteso edo nanemi embo berari gitijigadena. Embo ave inemi naso yei itesa embobo ainda nanemi wasiri matawa atari itena. Edo embo imo awa God da daima ge be awa gido edo na Iesu Keriso embo inemi iteso bugusena awa gae etera amone wasiri matawa atari bari da be re awara. Edo na busu da bugudo edo iso goroba awa busu da embo berari da isaga etena. Edo buro ro anase ititisesa amone atae etena. Mama ingae rora berari ae atise giti da ingae utu da usasa da dada atisena. Edo boroko usasa awa sekago naso yei itigae.

“Edo embo busu da embo berari da teda jawo sedo naso yei ititisesa ainda yei imo awa isaga iutana. Edo ungo awa iso topo awarate inemi ungo awa naso yei iteso edo ungo iso ge kera etera. Edo boroko ungo gosera rora berari naso yei bugudo ira awa inemi itido esa. Edo binga inemi naso yei ititesa awa nanemi ungoda yei itena. Edo nanemi iteno edo ungo mi betera. Edo ungo gosera awa ge be. Edo na iso yei dodo bugusena. Edo ungo na inemi iteso bugusena awa gebe edo era.

“Edo na ungo awasedo ge sena. Na iso yei ge busu da embo berari awasedo sae ra te na embo inemi naso yei ititisesa awasedo sena. 10 Edo ungo berari awa iso topo ra ainda be awa ungo naso topo ra. Edo ungo berari dada rora berari iso nenei ainde awa inemi sekago naso yei da itesa awasedo embo mi na jasiga era. 11 Edo boroko na iso yei da bugutena. Edo na busu da atadi aerate ungo awa busu da atadera. Mama Kotopu iso jawo da goroba mi sedo gosena embomei inemi naso yei ititisesa eiawa simba egae aso ungo diti da edo atore teta imo de namo da atima era da awodo. 12 Edo na ungode atisena ainde na iso jawo da goroba mi ungo naso yei ititisesa awa simba ewona. Edo nanemi ungo simba eono edo ungo ewamei da atewora. Edo embo da teda embo ungo gosisera Iesu indiga sadira teta jiwari mi sira awodo umo awa munene getira te nenei da ave munenegae ra.

13 “Edo boroko na iso yei bugutena. Edo na busu da atena einde rora eiawa sena amimi naso iaviri ari mi naso ambojimbi da jo awa beda arase. 14 Edo nanemi iso binga awa ungoda yei itena edo busu da embobo da teda ae awasedo teta na awa busu da embobo da embo nei ae awodo. 15 Na ungo busu da embo da teda awa dodo basase sedo gae rate na iso yei sedo gosena ungo soregegae. 16 Edo na awa busu da embobo da embo nei ae da awodo ungo awa busu da embobo da embo nei ae ra. 17 Edo iso ge moka awa ungo atopatigae edo ungo ingoda embomei be ore. 18 Edo inemi na busu da embo da teda atanase iteso bugusena da awodo nanemi ungo awa busu da embo da teda atorase itena. 19 Edo na ungo awasedo na nasuka iso yei itena edo ungo daedo ungo ungosuka iso yei itorase sedo.

20 “Edo na iso yei ge sena awa ambojimbi eiawa sedo edo daedo ungo amemi ungoda binga ingido na ge be adera awasedo sena. 21 Edo na iso yei sedo gosena ungo aso diti da edo dada bundedo atorase. Mama imo awa iji berari nangae atima esa na da awodo ingae daedo dada atima ena da awodo egae ingae na etoto da daedo dada iji berari atore. Edo ungo awodo iriroro busu da embobo mi gosise inemi na iteso bugusena awa ge be ore. 22 Edo imo de namo de awa jo da ra. Edo goroba inemi naso yei ititisesa awa nanemi ungoda yei ititena edo ano ungo daedo jo da orase sedo. 23 Edo na ungode daedo atena da awodo imo nangae daedo atesa amimi ungo ungoda jo awa dada edo diti da ore. Edo ungo awodo iriroro busu da embobo mi inemi na iteso bugusena awa gore. Edo ungo daedo gadera imo na dubo budo esa da awodo imo ungo dubo budo esa.

24 “Mama na iso yei sedo gosena diti da naso yei ititisesa amimi na yei rawainda atadena ainda ungo atadera. Edo imo busu ae giti da imo na dubo budo edo utu da usasa awa naso yei ititisesa awasedo dogae ungo daedo utu da usasa awa bore. 25 Edo Mama ewamei busu da embo imo gae ra te na imo gari ra edo ambojimbi eiawa inemi na iteso bugusena awa ungo gari ra. 26 Edo nanemi imo awa ungoda yei isaga etena edo mata awodo isaga ise atadena awodo irinono dubo bari rawa mi na dubo budo esa awa ungoda jo da mata awa atirari edo na awa ungoda jo da mata awa atadi sedo.”

Copyright information for `NOU