John 18

IESU BUNDISERA

Iesu awodo God manunugedo atae edo umo yei awa uso ambojimbi de daedo dodo umo Kidron dugoro da awa sembusera. Edo ungo sembudo Iesu uso ambojimbi de buro ainda atisira ainda mambusera.

Judas indiga sari embo awa yei awa rawari awa umo gosisira ko Iesu iji jiwae uso ambojimbi de ainda dada edo isera. Awasedo Judas isoro embobo diti da de Jew embobo da tumonde bain ari oro simba ari embobo priest babojegari de Pharisee embobo de mi itero mambusera ainde da awa budo buro ainda mambusira. Edo ungo isoro ge emi de edo goriwo jani buriri ainde da.

Edo Iesu umo ro uso yei adira awa gido gido embo diti da awa kena yise ungoda yei sisira, “Ingo embo ave eura evi?”

Edo umo awodo setiri ungo mi mina sisera, “Iesu Nazareth nati embo.”

Edo ungo awa setero Iesu mi mina sisira “Namone embo awa ra.”

Edo Judas indiga sari embo awa ungoda teda ainda atisira. Edo Iesu ungoda yei setiri namone embo awa ra setiri ungo kiambu gun mi yise edo busu da dudurigurisera. Edo Iesu sekago ungoda yei nganega isira, “Ingo embo ave eura evi?”

Setiri ungo mi mina sisera, “Iesu Nazareth nati embo.”

Edo ungo awa setero Iesu mi mina sisira, “Na matu ingoda yei seteno getewa namone embo awa ra. Edo ingo na eura ise re embo nenei eiawa dowo mambore.” Awasedo ro Iesu mi matu sisira awa be isira. Edo unemi matu sisira, “Mama inemi naso yei diti da itesa awa da rawa jajovegae ra.”

10 Edo Simon Peter mi uso kasiwo gorugedo budo priest gitijigari da uso agipo embo jawo Malchus awa dedo uso dengoro be awa diugurisira.

11 Edo diugetiri Iesu mi Peter da yei sisira, “Iso kasiwo awa sekago uso goru da iti. Edo kotose na naso Mama mi memesi da aga ititira awa indadi ae awa kotose.”

ISORO EMBOBO MI IESU BUDO ANNAS DA YEI MAMBUSERA

12 Edo isoro embobo diti da ungoda gitijigari de edo Jew embobo da tumondebain ari oro simba ari embobo de mi Iesu sandido bundedo edo umo budo giti Annas da yei mambusera. 13 Edo Annas awa priest da gitijigari Caiaphas da uso atogo. 14 Edo Caiaphas re embo amimi embo da yei sisira embo da mi embo berari awasedo betadira amone ewamei ra sisira.

PETER UMO IESU GAE SISIRA

15 Simon Peter de ambojimbi nei de Iesu ambo ambo edo mambusera. Edo priest da gitijigari ambojimbi re awa gari awasedo ambojimbi nei awa Iesu ga daedo priest da gitijigari da mando arapa da totorisira. 16 Awarate Peter umo ponda ara be demo da atisira. Edo ambojimbi nei priest da gitijigari gari awa ponda sekago mambudo gagara ara be demo da atisira ainda ge sedo Peter budo jo da totorisira.

17 Edo ara be pirigedo edo gajedo ari gagara mi Peter da yei sisira, “Imo embo einda ambojimbi nei ta?”

Setiri Peter mi mina sisira, “Na awa aera.”

18 Edo yei awa jamo jamo etiri gido agipo embobo de isoro embobo ri undugedo edo jiroroka edo ri egise atisera. Edo Peter daedo riawo da mambudo ainda daedo derido ri egise atisira.

PRIEST DA GITIJIGARI NEMBODIBA IESU NGANEGA ISIRA

19 Edo priest da gitijigari nembodiba mi Iesu uso ambojimbi de uso atopatari de awa nganega isira.

20 Edo Iesu mi uso yei mina sisira, “Na iji berari unjugae edo embomei da dombu da atopatido emona. Edo Jew embobo Jew embobo da tumondebain ari oro da dada eoro edo na isaga da ge sewona edo Jew embobo da dada ari oro da na iji berari embo atopatido emona. Edo na gae unjugari da atopatae. 21 Edo ro edo imo na nganega esi? Embo naso atopatari ingewora awa nganega edo gi gae. Na ro atopapotemona awa ungoda yei nganega edo gi gae. Ungo na ro sewona awa gari ra.”

22 Edo Iesu awodo setiri isoro embo da mi Iesu sogo da dorise sisira, “Ge awodo priest da gitijigari da yei seose.”

23 Setiri Iesu mi mina sisira, “Na ge biae ro setena awa ge awa embo berari atera einda se awarate naso ge ewamei awa imo ro edo na doresi?”

24 Edo Iesu awodo setiri Annas Iesu digari be awa atiri priest da gitijigari nembodiba Caiaphas da yei itiri mambusira.

PETER SEKAGO UMO IESU GAE SISIRA

25 Peter awa ainda atise ri egise atisira awasedo ungo mi uso yei sisera, “Nango kotera imo awa Iesu da ambojimbi nei ta rora?”

Setero Peter ge busedo sisira, “Na awa aera.”

26 Edo umo awa setiri priest da gitijigari da agipo embo da Peter mi dedo dengoro diugurisira ainda orobe da amimi sisira, “Na kotena na imo buro da ungae da gosisenita rora?”

27 Edo umo awa setiri Peter mi sisira, “Awodo aera.” Edo Peter awodo siri kokora egoro sisira.

IESU BUDO PILATE DA YEI MAMBUSERA

28 Edo ungo mi Iesu budo Caiaphas da mando dodo Rome embobo da gitijigari da mando da mambusera. Sipo be sipo de. Edo Jew embobo ungo gitijigari da mando jo da torae isera ainda be awa ungo kotisera ingodena embo Jew ae ainda mando da toradera awa ingodena ingodenaso agodari bejedo edo Jarusegari Bondo awa mana indadera awa ungo awodo kotisera. 29 Awasedo Pilate mi pon da bugudo ungoda yei nganega isira, “Embo eiawa wasiri biae ro etiri gido ingo umo budo naso yei da bugevi?”

30 Setiri ungo mi mina sisera, “Umo wasiri biae ae re nango mi umo mana budo iso yei da bugae etera.”

31 Edo ungo awodo setero Pilate mi ungoda yei sisira, “Ingoda agodari awa atira. Ingoda agodari da awodo awasedo umo budo mambudo kasewo.”

Edo umo awa setiri Jew embobo mi mina sisera, “Rome embobo da gitijigari mi nango embo orega da dorase awara sae etira.”
32 Edo ungo awa sisera awa ro Iesu mi matu uso betari awa rawodo ri awa sisira awa be isira.

33 Edo Pilate sekago gitijigari da mando da torido setiri, ungo mi Iesu budo jo da totorisera. Edo Iesu toriri Pilate mi uso yei nganega isira, “Imo mo Jew embobo da gitijigari nembodiba ta?”

34 Edo umo awodo setiri Iesu mi mina sisira, “Imo kotesa sedo gari emomo inemi naso yei itesi ta ko embo nenei mi naso jawo da sero ingido na nganega esi?”

35 Edo umo awodo setiri Pilate mi mina sisira, “Na awa Jew embo aera. Iso embo topo de ungoda priest babojegari de mi imo awa naso ingo da itera. Edo imo ro etesi?”

36 Edo umo awodo setiri Iesu mi mina sisira, “Na busu da gitijijigegari mi gitijigido era awodo gitijigae ra. Edo na awodo gitijigae etena awa mana naso gitopo mi na Jew embo da ingo da mana itae etera edo naso ambojimbi mi embogo ae etera. Awodo aera. Na awa busu da gitijigadi aera.”

37 Edo umo awodo setiri Pilate mi uso yei sedo gosisira, “Imo ge awodo sesa mo imo mo gitijigari ta?”

Edo Pilate awodo setiri Iesu mi mina sisira, “Imo ge be setesa. Naso aia mi na betiri busu da embo ge be awa atopatadi bugusena. Edo embo ave ge be ingari dipapa edo era embo awa naso ge ingido ira.”

Edo Iesu awodo setiri Pilate mi nganega isira, “Awarate ge be mo rori?”

EMBO MI BARABBAS DIPAPA ISERA

38 Pilate sekago pon da mambudo Jew embobo da yei sisira, “Na embo einda yei wasiri biae da ro tambae etena. Edo embo emone wasiri biae ae embo ra. 39 Awarate ingoda wasiri awodo atira awa eire. Gaeko jaige da Jarusegari Bondo da iji de na gajari oro da atima ira embo da awa ingoda yei wujegedo ena. Edo ingo Jew embobo da gitijigari nembodiba awa ingoda yei wujeganase dipapa evi ta?”

40 Edo Pilate awodo setiri ungo mi gogo dimbudo uso yei sisera, “Awodo aera nango umo ujo ae era nango Barabbas dipapa era.” Edo Barabbas awa bengono embo edo embo dari betari embo.

Copyright information for `NOU