John 2

IESU JIMBARI BONDO DA MAMBUSIRA

Iji etoto atae etiri Iesu da ai awa Cana nati da jimbari bondo da mambusira, Galilee busu da. Edo bondo susu mi Iesu de uso ambojimbi de awa oru isira awasedo ungoi mambusera. Edo jimbari bondo da embo grape be da ngamo awa indero atae etiri Iesu uso ai mi uso yei sisira, “Grape be da ngamo awa atae etira.”

Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Evetu ro anase awa seose ko naso iji awa bugae ra.”

Setiri Iesu uso ai mi agipo embobo da yei sisira, “Ro awase sadira awa ewo.”

Edo Jew embobo ungoda mamoumbogo da tamo segari wasiri awa ambo ambo edo isera awasedo utingi berari 6 awa ainda derido atisera. Edo utingi da awa 100 ta 120 litres umo awodo badira.

Edo Iesu mi agipo embobo da yei sisira, “Utingi eiawa umo mi dimbuwo beda are.” Setiri umo jojetero utingi beda isera.

Beda etero Iesu mi ungoda yei sisira, “Umo ou einda nenei awa budo jimbari bondo susu da mambuwo.”

Setiri budo uso yei mambero umo umo wareregedo ri grape be da ngamo isira awa gambudo gosisira. Edo agipo embobo ungo umo rawainda buriseri awa gosisera te bondo susu awa gae awasedo umo jimbari iu awa jawo sedo uso yei sisira, “Embo berari giti ri grape da be da ngamo ewamei awa giti itoro indido era. Edo amboda esega embobo awa jiwae indoro grape ngamo nei kiambu ewamei awa amboda itido era. Awarate imo nangoda yei ri grape ngamo ewamei awa amboda itesa.”

11 Edo wasiri nembodiba Cana nati da Galilee busu da Iesu mi isira awa uso wasiri goroba de ari da tuturo ra. Edo umo wasiri goroba de eiawa etiri uso ambojimbi uso wasiri da usasa awa gido umo gebe isera.

12 Edo jimbari bondo atae etiri Iesu uso ai de nanonamendi de ambojimbi de Capernaum nati da mambudo iji tupo ainda atisera.

IESU JEW EMBOBO DA TUMONDEBAIN ARI ORO

JERUSALEM NATI DA AWA ESEGA ISIRA

13 Edo Jew embobo da jarusegari bondo da iji awa asusuburiri gido Iesu Jerusalem nati da mambusira. 14 Ainda bugudo umo Jew embobo da tumondebain ari oro da mambudo embo rorou itari wo oxen de sheep de gumbara de ori ero gosisira. Edo umo daedo embo gano mina ita ise ungoda tendeba be da atero gosisira. 15 Gido esi mi ituka mendo da digido wo mane berari awa ondetiri Jew embobo da tumondebain ari oro awa dodo wowosisera. Edo ganu mina ita isera ainda tendeba jigido kapotegetiri ungoda ganu sibereberega isira. 16 Edo embo gumbara ori isira ainda yei sisira, “Budo dodo ponda mambu. Naso Mama da mando awa awo ingoda ori garori ari yei eure.”

17 Setiri uso ambojimbi jiwari mi sisira awa kotemburisira. Edo jiwari mi sira, “O God naso dubobari iso oro da awa teta riawo mi naso jo da ewarago ira.”

18 Edo umo awa setiri Jew embobo da gitijijigegari mi uso yei mina sedo nganega isera, “Wasiri goroba de ro aso nango gido gebe God mi sira awa inemi nango da tumondebain ari oro da wasiri awodo esa awa nango gebe eri?”

19 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo God da oro eiawa arasegadewa awa iji tamonde de jigano sekago eradira.”

20 Setiri ungo ge bebegae sise sisera, “Nangoda mamoumbogo gaeko 46 joda Jew embobo da tumondebain ari oro eiawa isera. Edo imo kotesa iji tamonde de inemi sekago jigaso ereita?”

21 Awarate oro Iesu sisira awa uso tamo ra. 22 Awasedo amboda Iesu bebetisira ainde God mi umo etiri eriri uso ambojimbi uso ge awa kotemburisera. Edo ungo ge eiawa gebe ise edo jiwari awa gebe gosisera.

23 Edo Iesu umo Jerusalem atise jarusegari bondo iji de embo jiwae uso wasiri goroba de ira awa gido umo gebe isera. 24 Awarate Iesu embo ro kotera awa gido gido umo embo jiwae isera ainde daedo tatae isira. 25 Edo umo embo nenei da yei embo rawodo iri awa nganega ae doturisira ainda be awa umo umosuka embo da kotari rawodo iri awa gosira awasedo.

Copyright information for `NOU