John 4

SAMARIA BUSU EVETU DA IESU GEBE ISIRA

Pharisee embomei binga ingisera, Iesu mi umo mi embo ewamei iri uso ambojimbi awa jiwae edo John da ambojimbi derigetira awa ingisera. Awarate Iesu umo umosuka embo umo mi ewamei ari ae ra te uso ambojimbi mi era. Edo Iesu embo mi ro sera awa ingido Judea busu awa dodo engenebedo Galilee busu da mambusira. Edo Galilee busu da mambari emboro awa Samaria busu da awodo diugedo mambari ra.

Edo Iesu umo Samaria busu awa sembuse umo Sychar nati da bugusira. Edo nati eiawa Jacob mi uso mei Joseph da busu ititisira awa aikambu. Edo Jacob da umo koto ngambari awa ainda atima isira edo ainda waiko soropu da Iesu yei ribori be pepeta edo bugusira awasedo begogo etiri umo koto ngambari demoda anumburisira.

Edo Samaria busu evetu da awa umo dimbadi bugiri Iesu mi evetu ainda yei sisira, “Na umo itigae indane.” Edo Iesu umo umosuka ainda anumbedo atisira edo uso ambojimbi awa indari ori ari yei da indari ori adi mambusera.

Edo Iesu evetu ainda yei umo nganega etiri evetu awa kove be isira ainda be awa Jew embomei de Samaria busu embomei de awa gitopo mina ara edo era awasedo. Edo evetu amimi Iesu da yei sisira, “Na awa Samaria busu evetu ra edo imo awa Jew embo ra edo ro edo imo naso yei ge sesi?”

10 Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo rora kando ewamei God mi iso yei itadi dipapa ira awa gido edo na embo amemi iso yei umo embo seni awa gido re imo naso yei sedo gaso iso yei boroko umo evevegari sago ae umo awa itae etena.”

11 Edo Iesu awodo setiri evetu amimi sisira, “Umo koto re tu be tu da ra edo imo umo dimbari rora ae ra. Edo umo evevegari sago ae emomo rawainda besi? 12 Edo nangoda umbogo Jacob mi umo koto emone ngambusira. Edo umo de uso memei de uso wo mane de awa umo eiawa indisera. Edo umo inemi itadesa amimi mana Jacob mi nangoda umo ititisira awa derigadira.”

13 Edo evetu awa awodo setiri Iesu mi mina sisira, “Embo ave umo eiawa indadera awa sekago umo ujo adira te embo ave umo nanemi itadena awa indadera awa mana umo ujo sekago tambadera. 14 Edo umo nanemi itadena amone wasiri natopo atari ra. Edo wasiri natopo atari nanemi itadena amone embo da jo da teta umo uriri iji berari busu tu da vitido ira da awodo ra.”

15 Edo Iesu awodo setiri evetu mi sisira, “Atopatari umo awa naso yei itigae. Edo imo umo awa naso yei itadesa awa na mana sekago umo dipapa adena. Edo na umo ujo ae ari gido einda mana sekago umo dimbadi mana bugadena.”

16 Edo evetu awa awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Mambuio iso iu budo sekago einda engenembase.” Setiri evetu amimi sisira, “Na iu aera.”

17 Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo sesa imo iu ae awa imo gebe setesa ko imo matu iubono da da jimbuse bugudo ingo da isesa edo embo imo boroko daga atesa awa iso iu aera. Awa imo gebe setesa.”

19 Edo Iesu awodo setiri evetu mi mina sisira, “Embo na boroko gosena imo awa God da binga sari embo ra. Edo naso Samaria busu da ewowo mamatu awa God doriri einda tumondebain edo isera te ingo Jew embobo mi sedo ewa Jerusalem nati da nango God tumondebain orase sedo ewa.”

21 Edo evetu awodo setiri Iesu mi uso yei sisira, “Evetu na gebe eio, iji bugutira ainde embo mi mana God awa dorir einda edo Jerusalem nati da ta awodo tumondebain adera. 22 Edo ingo Samaria busu embobo awa ingo ave tumondebain evi awa ingo gae ra te nango Jew embobo awa nango embo ave tumondebain eri awa gosera ainda be awa soregari embo awa Jew embo nei na. 23 Awarate iji bugira edo iji amboda bugadira ainde awa embo amemi jo uso berari mi God tumondebain adira awa asisi ungoda mi berari tumondebain adera. Edo embo emone God mi umo tumondebain orase dipapa ira awa ra. 24 God awa asisi ewamei ra awasedo embo mi asisi ungoda mi umo tumondebain adera.”

25 Edo Iesu awodo setiri evetu mi uso yei sisira, “Na gosena Keriso soregari embo God mi itari bugarase sisira awa bugadira. Edo umo bugudo iji ainde unemi ingodena berari da yei rora berari awa sari gadera.”

26 Edo evetu awodo setiri Iesu mi mina sisira, “Embo imo amende sesa amone namona. Na iso yei ge sena embo re awara.”

27 Edo Iesu evetu ainda yei awodo siri uso ambojimbi engeneburisera. Edo ungo engenembedo umo evetu ga ge siri gido ungo kove be isera. Te ungo umo ro dipapa isiri edo umo evetu ainda yei ge ro edo siri awa nganega ari ujo ae isera.

28 Edo evetu awa uso utingi ainda dodo nati nembodiba da engenembedo mambudo embobo da yei sisira, “Embo da mi na matu ro ewona awa setiri getena pou umo gave. Edo ingo kotewa embo awa God mi soregari embo itari bugarase sisira awa ta rora?” 30 Awasedo umo awodo setiri ungoi berari nati nembodiba awa dodo Iesu da yei mambusera.

31 Edo evetu awa nati da mambutiri uso ambojimbi mi Iesu da yei sisera, “Atopatari indari indi.”

32 Setero umo mina sisira, “Naso indari indadena amone atira te awawa rori awa ingo gae ra.”

33 Setiri ambojimbi mi mina sara isera, “Embonei mi uso yei indari budo bugeri ta?”

34 Sero ge awa ingido Iesu mi ungoda yei sisira, “Na embo amemi itiri bugusena awa kera adena edo unemi ro anase ititisira buro awa atae adena. Edo na awodo adena awa naso indari adira. 35 Edo ingo ingosuka sedo ewa, ‘Kariga 4 atae ari iji ainde awa ingodenaso indari sari ari ingode indari be badera.’ Edo ingo awodo sedo ewa te na ingoda yei sena indari buro da awa gido gogo ewo ko indari awa sari edo bawase sia etira. 36 Edo indari be sari etira awa teta busu da embo ingo mi naso yei budo bugawase simba edo era da awodo ra. Edo embo amemi dada adira awa mina ewamei badira. Edo umo embomei awa budo naso yei bugari wasiri natopo badera. Edo embo ave gowuri edo embo amemi dada edo ira embo etoto awa iaviri adera. 37 Embo mi eiawa sedo era, ‘Embo da mi gowuri edo embo nei mi dada edo ira.’ Ge awa gebe ra. 38 Nanemi ingo buro da ainda iteno mambewa ingo matu ainda buro ae ra te ainda dada awase iteno mambewa. Embo nenei mi God da ge awawa atopapotisera te ingo amboda bugudo kondade etewo ge ainda be awawa gosisera. Edo ingo awodo isewa awawa teta embo buro da indari dada edo era awodo isewa.

39 Edo Samaria busu embo jiwae nati nembodiba ainda atima isera amimi Iesu gebe isera ainda be awa evetu amimi sisira, “Unemi na matu ro ewona awa setiri getena.” 40 Awasedo Samaria busu embobo mi Iesu da yei bugudo daedo atarase sisera. Edo ungomi sedo getero Iesu ainda iji etoto atisira.

41 Edo embo jiwae Iesu da binga ingido umo gebe isera. 42 Edo ungo mi evetu ainda yei sisera, “Nango inemi ro setesa awa gido Iesu awa gebe ae rate nango Iesu awa gebe era awa nango nasuka Iesu da ge ingera amimi gera awa umo awa busu da embobo da soregari embo ra.”

IESU GITIJIGARI DA MEI EWAMEI ISIRA

43 Edo Iesu iji etoto yei ainda atiko Iesu yei awa dodo busu Galilee da ainda mambusira. 44 Edo umo nati awa doadi ise Iesu mi sisira, “Binga sari embo da busu topo embo awa umo sapo ae edo era.” 45 Edo umo Galilee busu da bugiri embo mi umo atega isera ainda be awa ungo Jerusalem jarusegari bondo da mambudo Iesu umo ro bondo iji de etiri gosisera awasedo.

46 Edo Iesu umo Galilee busu da edo Cana nati da sekago mambusira nati umo etiri wareregedo grape be da ngamo isira ainda. Edo gitijigari nati ainda esega ira ainda mei awa karu edo betadi aikambu isira. 47 Edo gitijigari awa Iesu Judea busu awa dodo Galilee busu da bugutira awa binga ingido Iesu gadi mambusira. Edo umo uso yei mambudo Iesu Capernaum nati da mambudo uso mei betadi aikambu ira awa ari ewamei arase sisira.

48 Edo Iesu mi uso yei sisira, “Imo nanemi ari wasiri goroba de ano gae edo imo mana na gebe ae etesa.”

49 Setiri gitijigari mi sisira, “Atopatari naso mei betae atira aingo de nangae pogae.”

50 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Mambuio iso mei ewamei etira.”

Edo Iesu awodo setiri embo awa Iesu da ge awa ge be edo gido umo mambusira.
51 Edo embo awa uso nati da mambutiri embo ainda agipo embobo mi umo tambudo sisera, “Iso mei ewamei etira.” 52 Setero embo amimi nganega isira iji nonde uso mei ewamei etiri awa nganega isira. Nganega etiri ungoi mina sisera, “Sipe ongobo awodo yauya umo dotiri umo ewamei iutara.”

53 Edo mei ainda mamo kotemburisira iji ainda Iesu mi uso yei sisira uso mei ewamei etira awasedo embo ainde uso orobe berari de awa Iesu gebe isera.

54 Edo Judea busu awa dodo Galilee busu da bugusira edo Iesu boroko iji einde awa ari wasiri goroba de etoto isira.

Copyright information for `NOU