John 5

IESU MI EMBO KAVIEGURISIRA

Einda amboda Iesu engenembedo Jerusalem nati da mambusira ainda Jew embobo awa bondo da iji gido bondo ero. Edo Jerusalem nati ponda awa puga mi jiroroka ari ra edo be da ainda jawo awa wo sheep da be ra. Edo be demo da awa umo jiroroka ari Hebrew ge mi sedo era Bethesda. Edo umo awa jiroroka ari awa tendeba 5 awodo ra. Edo karu embobo jiwae be diti guba ari tei ingo ambari embobo edo embo pepeta ari sago egeregae de awa tendeba ainda paposigedo atima isera. Edo ungo ainda paposigedo simba atima isera umo awa wasiri arase ainda be awa iji dada asisi mi euri awa edo isira. Edo umo wasiri irirari embo amemi umo ainda wosadera awa sekago ewamei adera. Edo embo da awa gaeko 38 karu edo atima isira awa ainda pasido atisira. Edo Iesu embo awa pasido atiri gosisira edo embo awa gaeko tupo atae karu edo atima isira awasedo uso yei nganega isira, “Imo sekago ewamei adi dipapa esi ta?”

Setiri karu embo amimi mina sisira, “Atopatari sasaka eiawa wasiri edo ira awa embo mi na kondade oro umo da wosane sae edo era. Edo na wosadi jarono embo nei mi na derigedo edo giti wosedo era.”

Edo embo awa awodo setiri, Iesu mi uso yei sisira, “Erido iso ewari besi budo edo pepeta eio.” Edo Iesu awodo setiri burigi be embo awa ewamei isira. Edo umo ewamei edo uso ewari besi budo pepeta adi tuturo isira.

10 Edo wasiri eiawa isira iji awa Jew embomei da tumondebain ari iji de isira awasedo Jew embobo da babojegari mi Iesu mi etiri ewamei isira embo ainda yei sisera, “Imo iso besi budo pepeta esa amimi nangoda agodari bejetesa ko boroko awa mamaso ari iji ra.”

11 Edo ungo awodo setero embo amimi mina sisira, “Embo na etiri ewamei etena amimi naso besi budo pepeta anase setiri ena.”

12 Setiri ungomi uso yei nganega isera, “Embo mo amemi eiedo asase setiri?”

13 Awarate embo Iesu mi etiri ewamei isira awa Iesu mo averi awa gae ainda be awa Iesu embo jiwae be da teda awasedo.

14 Edo amboda Iesu embo awa Jew embobo da tumondebain ari oro da tambudo uso yei sisira, “Naso ge ingio imo awa ewamei edo atesa awasedo iso wasiri biae awa jamo eio. Edo imo iso wasiri biae awa jamo ae adesa awa wasiri biae nembodiba mi iso karu matu awa derigadira.” 15 Edo umo awa setiri embo awa dodo mambudo Jew embobo da gitijijigegari da yei mambudo embo amemi umo etiri ewamei isira embo awa Iesu ra sisira.

16 Edo umo ungoda yei awa setiri ungoi Iesu buro awa isira tumondebain ari iji de embo etiri ewamei isira awa bekuba isera. 17 Awarate Iesu mina ungoda yei sisira, “Naso Mama awa iji berari buro ira awasedo na daedo naso buro awa mana jamo adira.”

18 Edo umo awodo setiri Jew embobo da gitijijigegari umo doro betarase dipapa isera ko ungomi sisera umo tumondebain ari iji da wasiri awa ambo ambo ae ira edo ko umo sira God awa uso mamo edo umo sira umo awa God ga da inono na.

IESU DA GOROBA

19 Edo Iesu ungoda bekuba isera ainda mina awa sisira, “Na ingode yei gebe sena mei mana uso kotari buro awa ambo ambo ise adira. Ro uso Mamo mi iri gosira awa umone ira. Ro Mamo mi ira da awodo awa mei da awodo ira. 20 Edo Mamo uso mei dubo budo ira awasedo ro umo umosuka ira awa uso mei da yei isaga edo ira. Awarate umo wasiri nenei embo etiri ewamei etira awa derigedo adira awa uso mei mi arase itari bugadira. Edo eiawa irirari gido ingo kove be adewa. 21 Edo Mamo bebetegari jigari eroro wasiri de atorase itido ira da awodo mei umo amenda yei wasiri itari dipapa adira ainda itadira. 22 Edo Mamo umo umosuka embo kasae ra te uso mei de da embo kasarase goroba ari ititisira. 23 Edo Mamo awodo edo ari embo mi mei sapo adera teta ungo Mamo sapo edo era da awodo. Edo embo ave mei sapo ae edo era awa Mamo umo itiri bugusira awa sapo ae edo era.

24 “Na ge be sena, embo ave naso ge ingise amemi na itiri bugusena awa gebe edo ira embo awa gebe ira iji ainde wasiri natopo atari budo ira edo God mi mana umo kasadira. Edo uso asisi awa teta bebetisira da awodo rate boroko wasiri seka bugira. 25 Na ingoda yei gebe mi sena. Embo de evetu de boroko atera awa teta bebetegari embobo da awodo rate iji bugadira iji ainde ungomi God da mei da ge ingadera. Edo ungo mi uso ge ingise ungo sekago wasiri de eradera. 26 Edo Mamo awa wasiri da susu na da awodo Mamo mi uso yei goroba ari itari edo mei awa wasiri itari susu etira. 27 Mamo mei da yei kasari da goroba awa itira ainda be awa umo awa God da mei awa embo isira.

28 “Edo iji bugutira iji ainde embo bebetegurisera awa uso ge da javi ingido edo ungoda uje dodo eririgadera. Edo iji ainde awa ari gido kove eove. Embo ave ewamei ewora awa erido wasiri de atadera te embo ave biae ewora awa eroro God mi ungo kasadira.

GOD MI IESU UMO AVERI AWA ISAGA IRA

30 “Na naso goroba mi mana buro da ro adena. Edo na embo kasae giti da awa Mamo da yei sedo gido ena. Sedo gido awa kasedo ena. Edo naso kasari awa ewamei na ainda be awa na naso dipapa awa adi jarae rate embo amemi na itiri bugusena amimi dipapa ira awa edo ena.

31 “Na ingoda yei na rawodo ri awa sadena awa ingo na gebe adi ae ra. 32 Awarate embo nei mi ingoda yei na rawodo ri awa gebe siri gosewa awa God ra. Na gosena naso jawo da ro sira amone ge be ra.

33 “Ingo ingoda agipo embobo John da yei na rawodo ri awa nganega orase itewo mambusera. Awodo da naso ge be awa gosisewa. 34 Awarate embo mi naso jawo da ro sira amone inono aera te nanemi ingoda yei na sena John ingoda yei naso jawo da ge sisira amone ge be ra edo ingo na gebe adewa awa God mi ingo soregadira awa ruvegeove sena. 35 John ingoda yei ge sisira awa teta usasa nembodiba da awodo ra. Iji tupo ingo iaviri etewa ainda be awa be usasa nembodiba etira awasedo.

36 “Awarate rora nei mi na rawodo ri awa gebe sedo John da ge awa derigurira. Naso ari wasiri goroba de nanemi ena emimi na averi ena awa isaga ira. Edo wasiri goroba de emimi gebe ira awa Mamo mi na itiri bugusena. 37 Edo Mamo na itiri bugusena uso dombu awa ingo gae edo uso ge javi awa ingo ingae rate umo daedo na averi awa be isaga edo ira. 38 Awarate ingo God da ge ingae ewa ainda be awa na embo God mi ingoda yei uso binga de itiri bugusena awa ingo ge be ae ewa. 39 Ingo jiwari awa ajigedo ewa ainda be awa ingo kotewa wasiri natopo atari rawodo badevi awa kotewa. Edo jiwari mi namomo averi awa ujugurira 40 Awarate ingo naso yei purirowo nanemi wasiri natopo atari itano bae dodo edo ewa.

41 “Na embo mina jasiga orase eura ae ra. 42 Na ingo gari ra. Na gari God da dubo bari awa ingoda jo da atae ra. 43 Na ingoda yei God da jawo da bugusena te ingo na ujo ae edo ewa. Edo iji amboda embo nei uso jawo topo da bugadira awa ingo mana embo awa ujo ae adewa. 44 Ingo awa embo mi ingo awa jasiga orase dipapa edo ewa te God mi ingo dipapa arase awa ujo ae edo ewa. Edo ingo ari awodo edo ewa amimi na gebe ae edo ewa.

45 “Awarate nanemi ingo awa naso Mama da yei bekuba adi ari ge seove. Moses ingo gebe edo ewa embo re amimi ingo bekuba adira. 46 Awarate ingo Moses gebe mi gebe ae etewa awa ingo na gebe ae etewa ko Moses awa naso jawo da ge jiusira. 47 Edo ingo ro Moses mi gaisira awa ge be ae edo ewa awasedo ingo na ro sena awa gebe ae ewa.”

Copyright information for `NOU