Mark 10

IESU ARO DOARI DA ATOPAPOTISIRA

Edo Iesu yei awa dodo Judea busu da awodo sembusira edo Jordan umo awodo sembusira. Edo sembiri embo jiwae be uso yei bugero Iesu ungo atopapotisira.

Edo Pharisee embomei bugudo Iesu itido gadi dipapa edo sisera, “Nangoda agodari mi embo uso aro doarase mo awara sita?”

Setero Iesu mina sisira, “Moses ingoda yei agodari ititise ro sisiri?”

Setiri ungoi mina sisera, “Moses mi sisira embo ave uso aro doari dipapa edo embo awa uso aro da doari jiwari awa itido aro doari mambadira.”

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo awa embo okain awasedo Moses agodari awa gaisira. Te jiwari mi sira tuturo da God utu de busu de rora berari isira ainde God embo de evetu de isira awasedo embo uso ai de mamo de dodo uso aro ga tatadira. Awodo edo etoto awa da edo adera. Edo ungo awa etoto aera te embo da edo adera. Awasedo embo de evetu de God mi dada edo ira embo etoto eiawa embo nenei mi mana oro ewoga ewoga adera.”

10 Edo ungo mando da mambudo Iesu da ambojimbi mi Iesu da yei aro doari da nganega sekago isera. 11 Etero Iesu mi ungoda yei sisira, “Embo ave uso aro dodo aro nei jimbadira embo awa viro etira. 12 Edo da awodo evetu ave uso iu dodo iu nei jimbadira evetu awa viro etira.”

IESU KINAPEINA EWAMEI ISIRA

13 Embo nenei mi Iesu mi ungoda kinapeina ewamei arase budo bugusera te Iesu da ambojimbi mi embomei eiawa ujo ae isera. 14 Edo ambojimbi awodo ero Iesu gido ambojimbi da yei tini gambari edo sisira, “Kinapeina memeia dowo naso yei da purore. Emboro gajove ainda be awa God da gitijigari yei awa embo kinapeina memeia mi God gebe edo era da awodo era ainda. 15 Kinapeina memeia awa God mi ungo gitijigarase dipapa edo ira awarate embo awodo awa God mi uso gitijigari arase ujo ae edo ira awa God awa uso gitijigari adi aera awa ruvegeove.” 16 Edo Iesu awodo sedo kinapeina memeia kumbudo uso ingo ungoda beo da itido ungo ewamei isira.

RORA JIWAE EMBO MI IESU DA

YEI NGANEGA ISIRA

17 Edo Iesu yei awa dodo mambadi iri embo da sumbudo Iesu da yei da bugusira. Bugudo Iesu da joda baingo dederi edo sedo gosisira, “Atopatari ewamei na roedo wasiri natopo atari beni?”

18 Setiri Iesu mi uso yei sedo gosisira, “Roedo na ewamei sesi? Embo ave embo da teda awa ewamei ri? God umosuka awa ewamei na. 19 Edo agodari mi sisera imo gari awa eire, embo daso betore dogae, viro eose dogae, bengono eose dogae, ge busose dogae, embo nei da rora potose dogae, ai de mamo de sapo eio.”

20 Setiri embo amimi mina sisira, “Na mei kiambu da iji de edo bugudo boroko agodari berari eiawa na kera emona.”

21 Setiri Iesu embo awa dubo bari mi gon gon edo sisira, “Buro da iso yei sadena awa eio. Mambuio iso rora berari awa ori edo uso gano berari awa rora ae embomei da itase. Edo imo awodo adesa awa imo utu da vitaso God mi utu da rora mina nembogambo de awa iso yei itadira. Edo puio na ambo ambo ase.”

22 Setiri embo awa ge awa ingido dubo vevera tambusira ainda be awa umo awa rora jiwae embo awasedo. Edo awodo mina burise Iesu dodo mambusira.

23 Edo Iesu uso ambojimbi gosise ungoda yei sisira, “Embo rora jiwae de embo awa ungo God da gitijigari yei da torari awa okain be ra.”

24 Edo Iesu ge awa setiri uso ambojimbi ge awa ingido duduku isera te Iesu mi ungoda yei sisira, “Naso kinapeina God da gitijigari yei da torari awa be kiambu okain be ra. 25 Edo wo nembodiba jawo camel mi nigu to da torari awa okain be ra te embo rora jiwae de embo mi God da gitijigari yei da torari awa okain be okain ra.”

26 Edo Iesu ge awodo setiri uso ambojimbi duduku edo ungosuka mina sara isera, “Awasedo embo amemi wasiri natopo atari tamberi?”

27 Setero Iesu ungo ditini edo ungoda yei sisira, “Embo mi mana awodo adera te God mi awodo adira ainda be awa God mi rora berari awa adira awa uso yei da isaga be ra.”

28 Edo Iesu awodo setiri Peter mi sisira, “Awara na ge sadena. Nango rora berari dodo imo ambo ambo edo era.”

29 Setiri Iesu mi ungoda yei sisira, “Gebe edo na ingoda yei boroko gebe sena. Embo ave uso nati ta uso namendi ta uso ru ta uso ai ta uso mamo ta uso kinapeina ta uso busu ta awa na embo edo binga ewamei awasedo doadira embo awa boroko iji einde nati nenei jiwae de nanonamendi de ruaimono de aimamo de kinapeina de busu de edo dedo gaedo ari de daedo badira. Amboda embo awa daedo wasiri natopo atari badira. 31 Edo embo jiwae boroko nembogambo atera awa iji ainde awa ungo awa embo nembogambo adi aera. Edo embo jiwae be boroko embo nembogambo ae atera awa iji ainde embo nembogambo adera.”

IESU USO BETARI DA GE SEKAGO SISIRA

32 Iesu uso ambojimbi de Jerusalem mambadi sedo emboro da mambusera. Edo ungo mambutero Iesu awa giti etiri edo uso ambojimbi de edo embo jiwae de awa uso ambo ambo da pepeta isera. Edo ungo mambuse Iesu da ambojimbi de embo de awa oju isera. Edo Iesu uso ambojimbi 12 awa budo demonda yiko ro uso yei adera awa ungoda yei sisira. 33 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Giwo ingodena Jerusalem vivitera ainda na God da mei embo isena awa priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de da yei itadera. Edo ungo na betanase dipapa edo budo embo Jew ae ainda yei itadera. 34 Edo ungoi na gandubedo naso yei kosiwa edo na vejedo doro betadena. Awarate na betedo iji tamonde na sekago eradena.”

ZEBEDEE DA MEMEI IESU DA YEI BUGUSERA

35 James de John de Zebedee da memei mi Iesu da yei bugudo sisera, “Atopatari imo nangoda yei ro esi awa iso yei sadi era.”

36 Setero Iesu mi ungoda yei nganega isira, “Na ingoda yei ro eni?”

37 Setiri ungo mi uso yei mina sisera, “Imo iso gitijigari da anumba da anumbedo gitijigadesa iji ainde nango ingae daedo anumbadi dipapa era da iso ingo be da edo da iso ingo anda da. Edo eiawa awara sesi ta?”

38 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo ro embo sedo gosewa awa ingo gae jarewa. Edo ingo na memesi badena da awodo ingo bevi ta? Na dedo gaedo ari jiwae tambadena. Edo ingo da awodo dedo gaedo ari jiwae tambadewa mo edo gevi ta?”

39 Setiri ungoi mina sisera, “Nango adera.”

Setero Iesu mi sisira, “Gebe. Na memesi badena da awodo ingo daedo memesi badewa. Edo dedo gaedo ari na tambadena da awodo ingo dedo gaedo ari tambadena.
40 Awarate amemi naso ingo be da anumberi edo amemi naso ingo anda da anumberi awa na sari katogo aera. God mi anumbari yei etoto awa sia etira awasedo embo amemi ainda anumbaderi awa unemi sadira.”

41 Edo ambojimbi nenei 10 ge awa ingido ungo James de John de da yei tini gambari isera awasedo Iesu ungo jawo setiri ungo dada etero ungoda yei sisira, “Ingo gosewa aumo embo da gitijigari awa ge okain de embo gitijigido ira awarate ingo mana eiedo gitijigari mina ara adewa. 43 Embo ave ingoda teda awa embo nembodiba adi dipapa adira awa umo embo nenei berari awa kondade adira. 44 Embo ave ingoda gitijigari adi dipapa adira awa umo ingoda buro ari embo adira ainda be awa na God da mei embo isena awa da awodo buro isena. 45 Embo nenei mi na kondade orase bugaera te na embo berari awa kondade adi dipapa edo bugusena. Na bugusena edo betedo embo jiwae da wasiri biae da mina itadena.”

IESU EMBO DITI GUBA ARI ETIRI EWAMEI ISIRA

46 Edo ungo Jericho nati da bugudo Iesu uso ambojimbi de embo neungo ae de awa mambadi isera. Edo diti guba ari embo jawo Bartimaeus Timaeus da mei awa emboro demonda anumbedo atise embo da indari de gano de benunu sise adi atima isira. 47 Edo umo Iesu bugira ainda ge awa ingido gogo dimbudo sisira, “Iesu David da mei na jo egae.”

48 Setiri embo jiwae mi umo isibedo ge doarase sisera. Awarate Bartimaeus sekago gogo dimbudo sisira, “David da mei na jo egae.”

49 Setiri Iesu petedo sisira, “Jawo seu naso yei purare.”

Setiri ungoi embo diti guba ari jawo sedo sisera, “Iesu imo jawo sira awasedo oju eose ta erio.”
50 Setero embo diti guba ari awa burigi uso ombari totigedo erido Iesu da yei bugusira.

51 Edo embo awa bugiri Iesu uso yei nganega isira, “Iso yei ro anase dipapa esi?”

Setiri embo diti guba ari mi mina sisira, “Na sekago yei gadi dipapa ena.”

52 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Mambuio iso gebe ari mi etiri ewamei etesa.” Setiri embo awa yei sekago gosisira edo emboro da Iesu ambo ambo isira.

Copyright information for `NOU