Mark 11

IESU JERUSALEM TOTORISIRA

Edo ungo Bethphage edo Bethany nati aikambu bugusera doriri Olive susu Jerusalem be nei eikena. Edo Iesu ambojimbi etoto itiri giti mambutero sisira, “Mambuwo nati ingoda dombu da atira ainda. Edo ingo nati da torido re wo donkey da mei awa tambadewa. Edo embo da amemi wo donkey mei da tamo da matu anumbae. Edo tambudo wujegedo budo buguwo. Edo embo amemi ingoda yei ro edo wo awa wujegurevi soro gido ungoda yei sewo gitijigari buro adi sedo setiri burera sewo. Edo umo sekago burigi wo awa einda itadira sewo.”

Setiri ungo mambudo wo donkey da mei awa tambusera. Edo nenei mi wo awa mando be da digero emboro da derido atisira. Edo ungo wo ainda esi awa wujegurero embo demonda derido atisera amimi nganega isera, “Ingo ro edo wo ainda esi wujegurevi? Ingo ro adi kotise evi?”

Setero ro Iesu mi sorase sisira awa ambojimbi etoto mi sisera awasedo embo amimi awara mambuwo sisera. Edo ambojimbi etoto wo awa Iesu da yei budo bugudo ungoda ombari wo da tamonda direro Iesu vitido wo da tamo da anumburisira. Edo embo jiwae be mi ungoda ombari digari mi besi dirarago emboro da ero embo nenei mi ri patu ro emboro demonda awa divedo emboro da itido isera. Edo embo amboda edo giti da yima edo isera amimi gogo dimbudo sisera,

“Oro oro oro. Embo eiawa God da jawo da bugudo pira God mi umo ewamei are.
10 Edo God mi gitijigadira awa bugutira awasedo ingode God jasiga ore. Oro oro oro.”
11 Edo Iesu Jerusalem torido edo Jew embomei da tumondebain ari oro da totorisira. Torido umo rora berari gosisira. Edo tumba jijiriri gido Iesu uso ambojimbi 12 de dodo ungo Bethany nati da mambusera.

IESU SEKAGO JERUSALEM ENGENEMBURISIRA

12 Sipo de Bethany nati dodo Jerusalem pepeta edo bugutero Iesu beji isira. 13 Edo Iesu ri betora awa igi mi ato ae ari awa besaungo gido be de ta awa gadi mambusira. Edo ri awa asusubedo be ae tepo igi berari awa gosisira ainda be awa ribe ari iji ae awasedo. 14 Edo Iesu ge sedo ri ainda sisira, “Embo mi iso be awa sekago indadi aera.” Edo umo awodo setiri uso ambojimbi ge awa ingisera.

IESU JEW EMBOMEI TUMONDEBAIN ARI ORO DA TOTORISIRA

15 Edo ungo Jerusalem torido Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da totorisira. Edo embo berari ainda origarori isera awa ondadi tuturo isira. Edo gano mina ita ari embo da tendeba awa budo kapotegedo edo gumbara rorou itari embomei da anumba awa budo dada isira. 16 Edo embo ave budo Jew embomei tumondebain ari oro joda torido isera awa seuri awodo dodo isera. 17 Awodo edo Iesu embo atopapotisira,

“Jiwari da God mi sisira naso mando awa embo mi na God ga da ge sadera sisira te ingo mi etewo bengono embomei da meko to etira.”
18 Edo Iesu umo awodo setiri priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de ingido emboro eura edo Iesu doro betarase isera. Edo ungo Iesu oju isera ainda be awa embo berari awa uso atopatari awa gadi dipapa isera awasedo.

19 Edo ongobo etiri Iesu uso ambojimbi de Jerusalem doturisera.

RI BETORA DA KIKI DA BE

20 Sipo be sipo de ungo pepeta edo mambuse ungoi ri betora awa gosisera. Ri de uso besisi de awa ambusira. 21 Edo Peter ro isira awa kotedo Iesu da yei sisira, “Atopatari ro betora da yei imo ge biae setesa awa ambira.”

22 Setiri Iesu mi mina sisira, “Ingo berari eiawa ruvegeove. 23 Ingo God gebe adewa awa ingo doriri einda sadewa erido ewa da woseio. Edo ingo na gebe adewa awa ro God da yei sedo gadewa awa ingoda yei adira. Awarate ingo gebe ae adewa awa rora awa adi aera. 24 Awasedo na ingoda yei sena ingo God da yei ro embo sedo gosise iji da ainde ingoda yei itadira awa gebe ewo. Edo ingo awodo gebe adewa amimi ro God mi ingoda yei itarase sadewa awa ingoda yei itadira. 25 Edo ingo God da yei ge sise ingo wasiri biae embo nei mi ingoda yei isira awa kotedo re ingoda joda embo da wasiri biae awa kotembedo dowo. Edo ingo awodo adewa awa ingoda God utu da amimi ingoda wasiri biae awa kotembedo doadira. 26 Edo embo nei mi iso yei da biae isera awa kotembedo doae adesa awa God mi iso buria awa mana kotembedo doadira.”

EMBO IESU NGANEGA ISERA

27 Edo ungo sekago Jerusalem engenemburisera.

28 Edo Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da yiri priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de Jew embo nembogambo de mi Iesu da yei bugudo nganega isera, “Ro edo imo wasiri eiawa iji berari edo esi? Embo amemi iso yei goroba itiri esi?”

29 Edo ungoi awa setero Iesu mi mina sisira, “Na ingoda yei sedo gari da itadena. Edo ingo naso ge mina sadewa awa na goroba amemi itiri budo buro eiawa edo eni awa sano gadewa. 30 Embo amemi John da yei goroba ari itiri budo umo mi ewamei edo isiri? Embo mi John da goroba ari ititiseni ta ko God mi John da yei goroba ari ititisiri?”

31 Setiri ungo ungosuka mina sara isera, “Ingode ro seri? Ingode sadera God mi John da yei goroba ari awa ititisira sadera awa Iesu mi ingodenaso yei sadira ro edo ingo John gebe ae edo evi awarate ingode John da goroba awa embo mi ititisera seri ta?” 32 Ungo embo oju isera ainda be awa embo berari kotedo era John awa binga sari embo awasedo.

33 Awasedo ungoi Iesu da yei mina sisera, “Nango gaera.”

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Awasedo naso goroba amemi etiri buro eiawa eni awa na ingoda yei sadi aera.”

Copyright information for `NOU