Mark 12

INIA GE BURO TOPO DA JAWO DA

Iesu inia ge mi ungoda yei sisira, “Embo da mi grape da ve awa uso buro da gowusira. Edo puga digido edo grape simba ari oro itadi uro ngambusira. Edo simba ari embo da gaga didigurisira edo uso buro awa embo nenei mi simba orase ititisira. Edo ungoda yei sisira ribe awa sari ari awa umo nenei burirari edo ungo nenei badera sisira. Edo buro topo awa busu awa dodo busu nei da mambusira. Edo amboda ribe awa sari etiri buro topo uso tega awa badi dipapa edo gido uso buro embo mi borase itiri mambusira. Edo embo awa bugiri buro simba ari embo mi embo awa sandido ituka mi dedo edo ribe nei ro bae sekago itero buro topo da yei engenemburisira. Awasedo buro topo mi buro embo nei itiri mambusira. Edo buro embo awa bugiri buro simba ari embo mi ituka mi beo da dedo edo ungoi uso yei biae isera. Awasedo buro topo sekago buro embo nei ititisira edo buro simba ari embo mi deteri bebetisira. Edo buro embo nenei bugero buro simba ari embo mi ari da awodo isira. Nenei awa ituka mi dedo gaedo isira. Nenei deoro betedo isera.

“Edo embo da be da awa buro topo da yei atisira uso mei topo awa. Awasedo ambo be ambo da buro topo umo kotisira ungo mi naso mei awa sapo adera sedo itiri buro simba ari embo da yei mambusira.

“Mambiri edo buro simba ari embobo ungosuka mina sara isera, ‘Emone buro topo da mei ra. Edo uso mamo betadira awa uso mamo da busu berari awa unemi badira. Ingode doro betadira awa uso busu awa ingodenaso busu adira. Pou.’ Awasedo ungoi mei awa sandido detero betetiri uso tamo awa buro ponda pigisera.

“Edo ungo awa etero buro topo ro adira awa kotevi? Umo bugudo embomei awa dari betero buro awa budo embo nenei da itari simba adera. 10 Edo ingo ro jiwari da sira awa ajigedo gae ta? Jiwari sira,

‘Ganuma mando itari embo mi ujo ae etera awa teta tutuvi tuturo da itari inge etera.
11 Eiawa God mi etiri etira. Eiawa gari ewamei be.’”
12 Edo ungo Iesu da ge awa ingido ungo inia ge eiawa ungoda jawo da setira awa gido ungo Iesu bundadi sedo isera. Awarate ungo embo jiwae be awa oju edo gido Iesu dodo mambusera.

EMBO NENEI MI IESU DA YEI SEDO GARI OKAIN ITITISERA

13 Jew embomei da gitijijigegari mi Iesu sedo gari mi itido gadi sedo dipapa edo Iesu da yei Herod da ambojimbi de Pharisee nenei de ititisera. 14 Edo ungo Iesu da yei bugudo uso yei sisera, “Atopatari nango gari imo embo oju ae iji berari gebe berari mi sedo esa. Edo embo nenei awa nembogambo ae edo embo nenei awa nembogambo awarate imo ungo berari awa da awa edo gogo edo esa. Edo ro God mi embo mi orase dipapa edo ira awa gebe mi atopatido esa. Edo nango Rome embobo da gitijigari nembodiba Caesar da yei tax gano itido era mo nango nangoda agodari bebejeri ta? Edo tax eiawa itadera mo awara ta ko awara aeri?”

15 Setero Iesu ungoda gandubari ge awa gido ungoda ge mina sisira, “Ro edo ingo na gandubadi jarevi? Gano budo puwo gane.”

16 Setiri ungo gano budo uso yei bugusera. Etero budo ungoda yei sisira, “Emomo embo amenda dombu ove jawo ri?”

Setiri ungoi mina sisera, “Amone Caesar da ra.”

17 Setero Iesu ungoda yei sisira, “Ro Caesar da topo awa uso itiwo edo ro God da topo awa uso itiwo.”

Edo Iesu awodo setiri uso mina sari awa ungo kove be isera.

18 Edo ungo mambero Sadducee embomei embo betedo sekago eradi ae sedo atopatido isera amimi Iesu da yei bugusera. 19 Bugudo Iesu da yei sisera, “Moses mi agodari eiawa nango embo gaisira embo da betadira edo uso aro awa kinapeina bae wasiri de atadira edo betari embo da namendi mi namendi da rori awa jimbudo namendi kinapeina itae betetira ainda kinapeina itadira gaisira. 20 Boroko nangoda ge eiawa ingio. Nanonamendi 7 einda atima isera. Edo mei bego aro jimbusira te evetu awa kinapeina ingae. 21 Edo mei bego betetiri uso namendi mi uso rori awa jimbusira te evetu awa kinapeina ingae. 22 Edo namendi awa daedo bebetisira edo nanonamendi 7 berari da awodo isera. Edo ambo be amboda evetu awa kinapeina bae bebetisira. 23 Awasedo embo bebetegedo era awa wasiri de sekago eradera iji ainde evetu amomo anda aro ri? Edo nanonamendi 7 berari busu einda atise evetu awa dada jimbusera awasedo evetu amomo anda aro eiri?”

24 Edo ungo awodo setero Iesu mina ungoda yei sisira, “Ingo gaegae setewa. Ingo gaegae setewa ainda be awa ingo gosevi ta? Ingo gaegae setewa ainda be awa ingo jiwari de God da goroba de awa gae. 25 Embo de evetu de bebetisera awa wasiri de sekago eradera iji ainde ungo awa teta asisi utu da atima era da awodo edo jimbae adera. 26 Edo embo betari da edo wasiri de sekago eradera ainda ge awa kotewo. Ingo Moses da kiki da ri mata ambae ewuse atisira awa gaisira awa ingo ajigedo gaeta? Edo kiki ainda ge awa God mi Moses da yei sisira. Edo God mi sisira, ‘Na awa Abraham da God edo Isaac da God edo Jacob da God.’ 27 Edo ge emimi ingodena atopapotira awa God awa embo wasiri de atari da God awarate umo awa embo atae da God aera. Edo ingo awa gaegae be etewa.”

28 Edo ungo ge awa sero agodari da atopatari awa ge awa ingise atiko umo kotisira Iesu Sadducee embomei da ge mina awa ewamei setira awa kotedo umo Iesu da yei bugudo sedo gari ititisira, “Agodari nembodiba mo rori?”

29 Setiri Iesu mi mina sisira, “Agodari nembodiba re eire,

‘Israel embomei ingiwo. Ingodenaso God da awa nembodiba ra. Edo umo awa ingodenaso gitijigari.
30 Ingo ingoda gitijigari God awa jo ingoda berari de asisi ingoda berari de goroba ingoda berari de jiro ingoda berari mi dubo buwo.’
31 “Edo agodari nembodiba nei awa eire,

‘Imo imosuka dubo buresa da awodo embo nenei dubo buio.’
Edo agodari nenei awa nembogambo rate agodari etoto eiawa nembogambo be nembogambo ra.”

32 Edo Iesu awa setiri agodari da atopatari mi Iesu da yei sisira, “Atopatari imo naso mina sari ewamei setesa. Edo imo setesa God umosuka awa ingodenaso God. Edo God nenei atae. 33 Edo wasiri wo mi rorou itari edo rorou nenei God da yei rorou itari tendeba da itari da wasiri awa kiambu ewamei na. Awarate wasiri God dubo bari nangoda jo berari edo nangoda asisi berari edo nangoda jiro berari edo nangoda goroba berari da wasiri edo wasiri embo nenei dubo bari teta nango nasuka dubo budo era da awodo edo wasiri etoto awa ewamei be ewamei be ra. Edo imo ro setesa awa gebe ra.”

34 Setiri Iesu kotisira umo gari jiwae mi mina setira awasedo Iesu uso yei sisira, “Imo God rora ewagaewa imo embo sia isira awa badi aikambu etesa.”

Setiri embo berari iji ainde Iesu da yei sedo gari itari oju isera.

35 Edo amboda Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da atopapotise umo embo da yei nganega isira, “Agodari da atopapotegari mi sedo era Keriso awa David da orobe. Ro edo awodo sedo eri?”

36 Edo Asisi Kotopu mi David da yei dubo kotari itiri sisira,

‘God mi naso Bada da yei sisira imo naso ingo be da anumbedo atio edo nanemi iso gitopo embo berari awa iso jo da budo dada ano inemi ungo gitijigase God mi sisira.’
37 “Edo David awodo sisira edo embo awa uso Bada sisira edo rawodo edo seri Keriso awa David da orobe?” Edo Iesu awodo setiri embo jiwae be ge ingise atisera awa kotisera uso atopatari awa ewamei be ewamei awasedo ungo uso ge ingise atari dipapa isera.

IESU EMBO DENGORO ISIRA

38 Edo Iesu embo atopapotise ungoda yei sisira, “Agodari da atopapotegari awa diti jimba ewo. Ungo embo mi ungo gosise ungo embo ewagaewa awa kotarase ombari riribori ombudo ori garori ari yei da yima puma edo era. 39 Edo ungo Jew embomei da dada ari oro da mambudo ungo embo nembogambo anumbedo era yei ainda anumbadi dipapa edo era. Edo ungo bondo da mambudo era daedo gitijijigegari anumbedo era yei ainda anumbadi edo era. 40 Edo ungo emboevetu rori garori kondade ise arago edo era te ungo ungoda rora bengono edo era. Edo ungo ungoda ari bebegae awa gajadi sedo embo mi ungo gadera yei ainda God da yei gegeta iji ribori edo era. Edo ungo embo ewagaewa awodo edo era. Edo ungoda riroga awa nembodiba be badera.”

EVETU RORI RORA ATAE KANDO NEMBODIBA ITITISIRA

41 Edo Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da gano kando itari mauma demonda anumbedo atiri edo embo ungoda kando gano awa ititero gosisira. 42 Rora embo jiwae be gano jiwae be kando itido isera te evetu rori rora atae da awa bugudo gano memeia etoto awa ititisira.

43 Awa gido Iesu uso ambojimbi jawo setiri ungoi dada etero ungoda yei sisira, “Na ingoda yei gebe sena kando evetu rori omimi itira amimi kando embo berari mi itera awa derigetira ainda be awa ungoda atae awa itera te nenei jiwae atira te evetu rora atae eiawa umo uso gano berari itira edo nei ro atae etera.”

Copyright information for `NOU