Mark 13

Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro dodo mambutiri uso ambojimbi da mi uso yei sisira, “Atopatari gi. Eiawa tumondebain ari oro ingo ove oro da ganuma da amimi ewamei be ewamei ira.”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Gebe mando nembodiba eiawa gi. Embo mi amboda mando eiawa arasegadera. Edo ganuma etoto awa mana dada edo atadera.”

Edo Iesu Olive doriri Jew embomei da tumondebain ari oro demonda ainda anumbedo atiri Peter de James de John de Andrew de uso yei bugusera. Bugudo uso yei sisera, “Se gore awa nanjigo eiri? Edo ro ari nango rora berari einda iji bugira awa geri?”

Setero Iesu ungoda yei sisira, “Doawo embo mi ingo gandubeore. Gido gogo ewo. Embo jiwae be bugudo ge busedo sadera ungo awa Keriso sadera edo ungo mi embo jiwae awa gandubadera. Edo ingo embogo da javi aikambu ingido edo embogo da binga besaun ingido awa oju eove. Embogo jiwae be bugadera awarate busu da kasari iji awa bugaera. Embo busu neinde kainde berari amimi mina dara adera. Edo embo diti neinde kainde embogo mina ara adera. Edo busu jiwae da busu wasiri adira. Baimana iji bugadira. Edo evetu mei badi jarise uso memesi tuturo da awa kiambu ra awarate amboda memesi awa nembodiba edo ira da awodo memesi nanemi ingoda yei boroko setena awa bugadira. Edo memesi awa bugadira awa ingo gadewa amboda memesi nembodiba awa bugadira.

“Edo ingo ingosuka gido gogo ewo. Embo mi imo bundedo budo kasari oro da mambadera. Edo Jew embomei da dada ari oro da ungoi ingo dadera. Edo ungoi ingo budo gitijigari da dombu da naso jawo awasedo deradewa. Edo ainda derido ingo mi binga ewamei awa ungoda yei sadewa. 10 Edo binga ewamei awa giti embo berari busu berari da ainda soro awa busu da sangove awa bugadira. 11 Edo ungoi ingo sandido budo kasari oro da mambutiroro ingo ro sevi awa kotove ta iji awa bugadira ainde Asisi Kotopu mi ro sadewa awa sari sadewa. Ingo mi sadi aera te Asisi Kotopu mi sadira.

12 “Embo mi ungoda nanonamendi awa kasari embo mi dorase itadera edo mamono mi da awodo ungoda kinapeina itadera. Edo kinapeina awa aimamono da gitopo edo isoro embo da itoro doro betadera. 13 Edo ingo naso ambojimbi awasedo embo yei berari da mi ingo ujo ae adera. Edo embo ave na ambo ambo ise doae edo embo ave busu da sangove da iji de na gebe adira embo awa God mi soregadira.”

14 Edo Iesu atopapotise sisira, “Rora biae be biae awa Jew embomei da tumondebain ari oro da erari ingo mi gadewa. Rora nei mi ainda atae etera katogo awa.” (Embo ave ge jiwari eiawa ajigurira awa gare.) “Edo iji ainde embo ave Judea busu da atima era awa sumbudo doriri da mambore. 15 Edo embo ave uso mando gaga da anumbedo atadira awa mana uso mando joda torido uso rora badira te burigi sumbudo mambare. 16 Edo embo ave uso buro da buro ira awa mana uso mando da uso ombari badi mambadira. 17 Edo iji ainde gasou emboevetu de emboevetu kinapeina emi beda awa memesi nembodiba tambadera. 18 Edo God da yei sedo giwo ga iji de eiawa bugure. 19 Tuturo da God rora berari isira ainda edo mambudo boroko embo mi memesi awa tambudo era te iji ainde memesi awa nembodiba be nembodiba ra. Memesi awodo awa matu ae isira edo sekago amboda memesi awodo awa adi aera. 20 Edo wasiri biae ainda iji awa ribori adira awa embo berari awa bebetegadera awasedo God uso embomei kataburisira awasedo ari wasiri biae ainda iji awa tupo adira.

21 “Edo iji ainde embo amemi iso yei sadira gi Keriso eire o Keriso re oure sadira embo awa gebe eose ainda be awa embo Keriso arago edo edo embo God da binga sari embo inge edo bugadera. 22 Edo ungoi ingo embomei God mi kataburisira awa gandubadi adera awasedo ungoi wasiri goroba de embo mi matu gae awa adera edo wasiri embo mi gido kove ari wasiri awa adera. 23 Ingo gido gogo ewo. Ro amboda bugadira awa nanemi ingoda yei boroko seteno getewa.”

IESU ENGENEMBADIRA

24 Edo Iesu atopapotise sisira, “Edo iji biae awa atae ari waiko umenga adira. Edo kariga mana janibadira. 25 Edo damana utu da edo dudurigadera. Edo God mi sari utu wasiri adira.

26 “Edo embo berari mi na God da mei bugudo embo isena awa sekago parara mi jinenebari poroga da edo goroba nembodiba de da engenembadena awa gadera. 27 Edo nanemi asisi ewagaewa busu berari einda edo ounda edo yei berari da itano embo God mi kataburisira awa dada adera.

28 “Edo ingo ri betora awa gido gari gido ewa. Edo betora da patu seka awa be euri ingo ga iji aikambu ira awa gido ewa. 29 Da awodo ingo rora eiawa irirari ingo iji aikambu etira awa gadewa. 30 Edo na ingoda yei gebe sena. Edo rora eiawa irirari ingoda orobe nenei awa wasiri de atadera. 31 Utu de busu de awa atae adira te naso ge awa mata awa atadira.

32 “Awarate na iji nonde bugadena awa embo mi gaera. God umo na iji nonde bugadena awa gosisira te utu da asisi ewagaewa de na God da mei awa gaera. 33 Edo ingo iji awa nonde bugadiri awa ingo gae awasedo gido gogo ewo. 34 Edonaso bugari awa eiedo ra. Embo da amimi busu nei esega adi dipapa edo uso buro embo da yei uso rora berari awa simba orase sisira. Edo buro embomei dada da buro ititisira. Edo mangiro be simba ari embo awa gido gogo arase sisira edo embo awa mambusira.

35 Edo mando da embo topo iji nonde engenembadira awa imo gae awasedo gido gogo eio. Umo waiko wowosirari engenembadi ta rora o tumba soropu da o sipo be de o waiko vivitirari. 36 Edo umo burigi engenembadira awa imo ewo esa awa doaso geure. 37 Na ingoda yei ro sena awa na embo berari da yei sena ingo gido gogo ewo.”

Copyright information for `NOU