Mark 14

UNGOI IESU DADI KIKI DIRISIRA

Iji etoto atae ari Jew embomei da jarusegari bondo awa bugadira. Edo priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de awa emboro eura edo Iesu budo gae unjugari da doro betarase isera. Edo ungoi sisera, “Bondo iji de awa ari sago aera ainda be awa embo jiwae mi ge bagedo embogo adera awasedo.”

IESU SIMON ESEGA ISIRA

Iesu Simon karu leprosy bari embo da mando da atisira. Edo Iesu indari indiri evetu da amimi utingi ganuma mi ari awa siwo muno ewamei de mi beda ari edo uso mina nembodiba be awa budo bugusira. Bugudo torido ganuma utingi ainda dubo awa bejedo siwo awa Iesu da beo da jojisira.

Edo embo ainda atisera amimi tini gambari edo sisera, “Ro edo evetu oiawa siwo oiawa tepo pigetiri? Umo gano embo siwo oiawa ori ae etira. Edo ori edo umo K300 budo edo gano awa embo rora atae embomei da itae etira.” Edo ungo evetu awa awodo gae tu burise sisera.

Awarate Iesu ungoda yei sisira, “Evetu awa dowo. Ro edo ingo umo bekuba evi? Umo naso yei ro etira amone ewamei be ra. Edo embo rora atae awa einda ingo de da atadera awasedo ingoda dipapa mi ungo kondade adewa. Awarate na awa einda ingode daedo atadi aera. Edo evetu eiawa ro ae etira awa etira. Na betae eteno umo siwo naso tamo da jojetira awa naso gowari sia etira. Edo ruvegeove eiawa. Busu berari da ungoi binga ewamei awa sise ainda evetu emimi ro etira awa embo da sadira awa ruvegadi aera.”

JUDAS KOTARI BIAE ISIRA

10 Judas Iscariot awa Iesu da ambojimbi 12 nei da amimi priest gitijijigegari da Iesu indiga sadi mambusira. 11 Edo ungoi Judas ro sisira awa ingido iaviri edo ungoi uso yei gano itadi sari gari sisera. Awasedo Judas iji ewamei budo Iesu indiga sadi simba isira.

IESU USO AMBOJIMBI DE JARUSEGARI BONDO INDARI INDISIRA

12 Jarusegari bondo da iji tuturo da awa Jew embomei da wasiri awa wo sheepuso mei awa bondo awasedo dedo era. Edo iji ainde Iesu uso ambojimbi mi uso yei nganega isera, “Imo yei rawainda nango mambudo iso jarusegari bondo sia orase dipapa esi?”

13 Setero Iesu uso ambojimbi etoto itido ungoda yei sisira, “Ingo Jerusalem nati da totorirowo embo da umo utingi de mi ingo tambadira. 14 Edo umo ingo tambari umo ambo ambo ewo. Edo umo mando da torari ingo mando topo ainda yei sewo atopatari mi setira diumba na naso ambojimbi de jarusegari bondo indadena mo rawari? 15 Sawo unemi diumba mando inda nembodiba atira unemi rora sia etira awa itari gadewa. Edo ingo diumba ainda torido ingodenaso bondo rora awa berari sia ewo.”

16 Setiri ungo yei awa dodo nati nembodiba da mambusera. Edo ungo Iesu mi ro sisira berari awa tambusera. Edo awodo gido ungo jarusegari indari awa sia isera.

17 Edo ongobo iri Iesu edo uso ambojimbi 12 awa mando einda bugusera. 18 Edo ungo indari indero Iesu mi ungoda yei sisira, “Na ingoda yei eiawa sena embo da ingoda teda amimi na indiga sadira. Edo embo boroko einda nangae indari indise atira amimi adira.”

19 Setiri uso ambojimbi dubo vevera edo uso yei da da sisera, “Embo mo namo ta ko amemi eiri?”

20 Setero Iesu ungoda yei mina sisira, “Embo da ingoda teda edo embo nangae indari tewo dada indira embo amimi adira. 21 Edo na God da mei bugudo embo isena awa betadena teta jiwari da sisera awodo awarate embo na indiga sadira embo awa wasiri biae be awa tambadira. Edo na indiga sadira embo ainda ai mi umo bae doae etira awa ewamei na.”

22 Edo ungo indiri indise Iesu ambe budo God da yei ategari itido gavedo uso ambojimbi da yei memeia isira. Edo ititise ungoda yei sisira, “Eiawa naso tamo kumbudo indiwo.”

23 Edo umo awa sedo aga budo God da yei ategari itido ungoda yei itiri ungoi da da kiambu kiambu indisera.

24 Edo ungoda yei ititise Iesu mi sisira, “Eiawa naso ororo embo berari awa embo jojena amimi God da adi sari seka awa be ira. 25 Edo na ingoda yei sena na mana sekago ingode grape da be da ngamo eiawa ingode indadena. Amboda God da gitijigari iji de na ingode umo seka awa ingode indadena.”

26 Edo Iesu ge awa setiri ungo berari jasiga ari ya awa sedo mando awa dodo doriri Olive da mambusera.

IESU PETER RO ADIRA AWA SISIRA

27 Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo berari mi na dodo sumbadewa. Edo ingo awodo awo ro jiwari mi sira awa be adira. Edo jiwari mi sira,

‘God mi wo sheep simba ari embo awa dadira iji ainde wo sheep awa dada adera.’
28 Awarate na betadena ainda amboda wasiri de sekago erido na ingoda giti da Galilee busu da mambadena.”

29 Setiri Peter mi mina sisira, “Nenei berari awa ungo imo doadera te na mana imo doadena.”

30 Setiri Iesu mi Peter da yei sisira, “Na iso yei ro boroko sena awa ruvegeose. Boroko tumba de kokora egoro etoto sae atirari imo na iji tamonde imo na gae sadesa.”

31 Setiri Peter ge tini javi de mina sisira, “Ungoi na dadera awa na ingae betadena awarate na mana na imo gae sadena.”

Edo Peter ge awodo setiri ambojimbi nenei sari da awodo sisera.

IESU GOD DA YEI GE SISIRA

32 Edo ungo yei Gethsemane ainda bugudo Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Na God da yei ge sirinono ingo einda anumbedo atiwo.” 33 Sedo Iesu Peter de James de John de budo kiambu yise dubo vevera edo ungoda yei sisira, “Naso dubo vevera nembodiba mi iri na betadi aikambu ena. Ingo einda atise simba ewo.”

35 Sedo kiambu yise baingo dederi edo dombu busu da edo umo God da yei sedo gosisira, “Dubo vevera da iji bugutira awa derigaetita awa awara ta awa sedo gosena. 36 Naso Mama naso Mama imo rora berari awa adesa awa inono be ra. Sedo gosena naso memesi eiawa kumbugae na doare. Awarate imo ro dipapa esa awa egae naso dipapa aera.”

37 Sedo ambojimbi da yei engenembedo ewo ero gido Peter da yei sisira, “Simon imo ewo esa? Imo iji tupo erido atae etesi ta?” 38 Sedo ungoda yei sisira, “Wasiri biae eove ta erido atise God da yei ge sewo. Ingo ingoda jo mi ro ewamei awa awase ira te ingoda tamo awa ari sago ae ira.”

39 Edo sekago mambudo God da yei ge da awodo sisira. 40 Edo sekagoambojimbi da yei engenembedo ungo ewo ero gosisira. Ungo erido atari awa inono ae edo ewo ditivi mi euri ewo edo isira. Edo ungo uso yei ro saderi awa ungo gae.

41 Edo Iesu sekago mambudo engenembedo awa ungoda yei sisira, “Ingo ewo ise jango indise atewa? Awara jango indise ewo ise atiwo. Awodo aera ditivi ari iji awa atae etira. Iji bugira. Giwo umo God da mei bugudo embo isira awa embo bebegae da ingo da itadi aikambu etira. 42 Eriwo ingode mambore. Giwo embo na indiga sira awa eire.”

UNGOI IESU BUNDISERA

43 Edo Iesu ge sise atiri Judas ambojimbi 12 da da amimi bugusira. Embo jiwae be isoro gi emi budo Judas ga da bugusera. Priest gitijijigegari de agodari da atopapotegari de Jew embomei da embo nembogambo mi itero mambusera.

44 Edo indiga sari embo mi matu embo da yei sisira, “Embo ave nanemi tamo dorasegurise muno adena embo amone embo ingo dipapa ewa awara. Ingo berari umo jigido edo takibedo budo mambuwo.”

45 Edo Judas bugudo Iesu da yei mambudo tamo dorasegurise muno edo sisira, “Atopatari.” 46 Edo Judas awodo etiri ungoi Iesu bundedo goroba de jijigurisera. 47 Awarate embo da embo jiwae da teda atisira amimi uso kasiwo budo priest gitijigari da buro embo da dengoro awa diugurisira.

48 Diugetiri Iesu mi ungoda yei sisira, “Na bengono embo awa embo mi eura eri ta? Ingo ro edo iso gi emi de na bundadi bugevi? 49 Na iji berari Jew embomei da tumondebain ari oro da atopatido isena ainde ingo na bundae. Awarate jiwari awa be are.”

50 Setiri ambojimbi umo dodo berari sumbudo mambusera. 51 Edo mei singa da bo da awa ewudo Iesu ambo ambo isira. Edo ungo umo bundari dipapa edo umo sandisera. 52 Edo ungo wasiri jiwae ero uso bo ujugetiri umo dodo sumbudo mambusira.

EMBO MI IESU BEKUBA ISERA

53 Edo ungo mi Iesu budo priest gitijigari nembodiba da mando da priest gitijijigegari de Jew embomei da embo nembogambo de agodari da atopapotegari de dada edo atisera ainda mambusera. 54 Edo Peter aike be Iesu ambo ambo ise mambusira awa priest gitijigari da mando da ara digari da awodo pon da totorisira. Torido ainda mando simba ari embomei de anumbedo atisira. Edo umo anumbedo ainda ri egise atisira.

55 Edo priest gitijijigegari de Jew embomei da gitijijigegari de awa Iesu bekuba edo doro betarase sedo ungoi uso wasiri biae ro ari ri awa eura be eura isera. Edo ungo eura isera te da biae ro tambae. 56 Ro Iesu mi isira awa embo jiwae mi ge busisera te ungoda ge busari awa da awodo ae.

57 Edo embo nenei mi erido ge busedo sisera, “Nango ingisera Iesu mi sisira nanemi Jew embomei da tumondebain ari oro embo mi isera eiawa arasegadena te iji tamonde de nanemi nei adena embo da ingo mi ari ae awa sisira.” 59 Edo embomei awa ge busari awodo isera te kiki berari ungoi sisira awa neinde kainde ra. Ungo kiki nenei de da awara ae edo isera.

60 Edo priest gitijigari nembodiba embo berari da joda erido Iesu nganega isira, “Embo einda atera amimi imo bekuba era imo ungoda yei ge mina sari mo atae ta?”

61 Setiri Iesu ge ambu isira ge da ro sae isira. Edo priest gitijigari sekago Iesu da yei nganega isira, “Imo mo Keriso ta? God nango berari mi iji berari jasiga edo era ainda mei ta?”

62 Setiri Iesu mi mina sisira, “Gebe na awa God da mei. Amboda na God da mei bugudo embo isena awa God goroba jiwae da ingo be da anumbedo atinono ingo gadewa. Edo na utu da poroga de bugutinono ingo gadewa.”

63 Setiri priest gitijigari uso ombari kerise sisira, “Embo Iesu bekuba awa tambadi ingodena ro edo eura eri? 64 Ingo berari uso ge biae awa ingewa ingo ro adi kotevi?”

Setiri ungo berari mi sisera, “Umo wasiri biae etira awasedo doro betare.”

65 Sedo ungoi Iesu da yei kosiwa edo uso dombu bo begiti mi digido ungoi umo dorisera. Edo ungo Iesu dorise uso yei sisera, “Embo amemi imo detiri awa uso jawo se gore.” Setero buro embo mi umo budo mambuse ungoi ingo beraga edo uso sogo da dorisera.

PETER IESU GAE SISIRA

66 Edo Peter ainda priest gitijigari da mando ponda ara da atiri priest gitijigari nambodiba da buro ari gagara da awa bugusira. 67 Bugudo Peter ri egise demonda atiri gido gon gon edo Peter da yei sisira, “Imo awa Iesu Nazareth embo da uso ambojimbi nei ra.”

68 Setiri Peter mi mina sisira, “Na gaera. Na imo ge ro sesa awa gaera.” Sedo umo amboda ara be da yeri kokora egoro sisira.

69 Edo buro gagara mi Peter ainda gido embo derido atisera ainda sisira, “Embo emone uso embo nei ra.”

70 Setiri Peter sekago sisira, “Imo ge busesa.”

Edo iji tupo embo ainda dederigedo atisera amimi sekago Peter da yei sisera, “Nango gebe sera. Imo awa uso embo nei ra ainda be awa imo awa daedo Galilee busu embo ra.”

71 Setero Peter ge tini javi de sisira, “Na ge busadena awa God mi naso riroga itare. Embo ingo sewa embo awa na umo gaera.”

72 Setiri kokora sekago egoro sisira. Egoro setiri Peter Iesu uso yei ro sisira awa kotisira. Iesu matu Peter da yei sisira, “Kokora egoro iji etoto sae atirari iji ainde imo na gae iji tamonde sadesa.” Edo Peter ge awa kotedo ji biae be sisira.

Copyright information for `NOU