Mark 2

IESU EMBO TEI INGO AMBARI EWAMEI ISIRA

Iji roinge atae etiri ainda amboda Iesu uso mando da Capernaum nati da engenemburisira edo embo jiwae be Iesu bugari binga ingisera. Ingido embo jiwae be bugudo mando de mando gaga de awa embo mi ato ae be isera. Edo Iesu embo atopapotiri embo ingo kopiri patido amimi embo tei ingo ambari awa budo Iesu da yei bugusera te yei awa ato ae etiri gido ungo torari sago ae isera. Awasedo ungo mi embo awa budo mando sa beraga da vivitisera. Edo vitido Iesu rawainda atisira yei ainda sisoro to isera. Edo to isera edo to edo esi mi embo ainda ewari besi da mendo digido edo embo awa mando joda itero wowosisira.

Edo Iesu ungo gebe nembodiba era awa gido embo tei ingo ambari ainda sisira, “Naso mei iso wasiri biae kotembedo dotena.”

Setiri agodari da atopapotegari nenei ainda anumbedo atisera amimi kotisera, “Embo awa God da yei ge biae setira ainda be awa umo setira umo embo da buria kotembedo doadira awa setira. Edo God mi wasiri bebegae kotembedo doadira te embo mi mana wasiri bebegae kotembedo doadira.”

Edo awodo kotero Iesu gido gido ungoda yei sisira, “Ingo ro awasedo ge awodo kotevi? Edo na ge ro seni? Na iso wasiri bebegae kotembedo dotena seni ta ko na erido iso ewari besi bojedo budo mambu seni? Edo ge etoto einda teda ge isaga mo ro seni? 10 Na ingo mi gawase dipapa ena God da mei bugudo embo isira awa busu da goroba ari burisira wasiri bebegae kotembedo doare.” 11 Awasedo Iesu ge awa sedo embo tei ingo ambari da yei sisira, “Na iso yei sena erido iso ewari besi budo iso mando da mambuio.”

12 Setiri ungo berari ditini ero embo awa erido uso ewari besi budo burigi be mambusira. Edo Iesu awodo etiri ungo berari kove be edo God jasiga ise sisera, “Eiawa nangoda tuturo da wasiri eiedo awa getera.”

IESU LEVI JAWO SISIRA

13 Iesu engenembedo Galilee umo diuga da kora da mambiri embo jiwae be bugero Iesu ungo atopatadi tuturo isira. 14 Edo Levi tax bari embo Alphaeus da mei awa uso tax bari oro da anumbedo atisira. Edo Iesu pepeta ise embo awa gosisira. Gido Iesu Levi da yei sisira, “Na ambo ambo eio.” Setiri Levi erido Iesu ambo ambo isira.

15 Edo amboda Levi da mando da Iesu uso ambojimbi de indari indise atisera. Edo embo neinde kainde mi Iesu ambo ambo isera awasedo tax bari embo jiwae edo embo bebegae jiwae awa Iesu uso ambojimbi de daedo anumbedo indari indise atisera. 16 Edo agodari atopapotegari embomei jawo Pharisee nenei mi Iesu tax bari embomei de embo bebegae de dada anumbedo indari indiri gido Iesu da ambojimbi da yei nganega isera, “Ro awasedo Iesu embomei ounde indari indiri?”

17 Setero Iesu ungoda ge awa ingido ungoda ge mina sisira, “Ari jegugari embo awa embo karu ae ewamei atira ainda yei mana mambadira te umo embo karu edo atira ainda yei mambadira. Da awodo na embo ewagaewa awasedo bugaera te na embo jimbo bebegae awa jawo sadi bugusena.”

EMBOMEI IESU NGANEGA ISERA

18 Iji nei John da ambojimbi de Pharisee embomei da ambojimbi de God tumondebain edo gogo edo adi sedo ungo indari neta edo isera. Edo ungo indari neta ero embo nenei mi Iesu da yei bugudo nganega isera, “John da ambojimbi de Pharisee embomei da ambojimbi de neta edo era awasedo iso ambojimbi neta ae edo eri?”

19 Setero Iesu umo uso engenembedo utu da mambari awa kotise mina sisira, “Ingo kotewa jimbari bondo da esega ira embo awa neta edo ita? Awodo aera. Edo jimbari susu awa ainda atadira awa ungo neta adi aera. 20 Awarate amboda jimbari susu awa mabadira awa ungo neta adera.

21 “Naso atopatari awa seka. Na ingoda yei kiki etoto sano gido eiawa gadewa. Embo da amemi mana bo seka da begiti mi bo matu da to awa tauta adira. Awodo adira awa umo bo awa segadira awa bo seka da begiti awa kiambu ise bo matu awa jumbari bo awa keradira. Edo awodo keradera amimi awa to nembodiba adira. 22 Edo embo da amemi mana ribe da ngamo jawo wine seka awa utingi wo ando mi ari matu ainda mana itadira ko wo ando matu awa mana jitugadira awasedo wine awa porokusedo sauma utingi wo ando matu mi ari awa bejadira. Edo awodo adira awa utingi wo ando matu mi ari ainde umo jawo wine seka de awa usibesi adira. Awodo aera embo awodo adi aera te umo wine seka awa utingi wo ando seka mi ari ainda itadira.” Edo Iesu awodo setiri embo mi kotisera ungo mana Iesu da atopatari awa ungoda ari barari mamatu ainde dada adera awa gosisera.

PHARISEE EMBOMEI IESU NGANEGA ISERA

23 Edo Jew embomei da tumondebain ari iji de Iesu uso ambojimbi de pisa buro joda awodo pepeta ero Iesu da ambojimbi mi pisa sari awa burero gido Pharisee embomei mi Iesu da yei sisera, “Gi ro awasedo iso ambojimbi nangoda tumondebain ari iji da agodari awa bebejeri?”

25 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo kiki David de uso otatao de ungo beji tambudo isera da iji de awa ingo ajigedo garira. 26 Iji ainde awa Abiathar awa priest da gitijigari atiri David Jew embobo da tumondebain ari oro bo mi ari ainda torido ambe God da kando itido isera awa indisira. Edo ingodenaso agodari mi sira awa priest mi rorou indari awa indadera te embo nenei mi mana rorou indari eiawa mana indadera. Awarate David indari eiawa indisira edo uso otatao daedo itiri indisera.”

27 Iesu awodo sedo umo sisira, “God embo da yei ewamei adi dipapa ira gido umo Jew embomei da tumondebain ari iji eiawa isira. Edo God embo awa tumondebain ari iji awasedo ae isira. 28 Awasedo na God da mei embo isena awa goroba atira awasedo embo mi tumondebain ari iji de ro adera awa sadera.”

Copyright information for `NOU