Mark 4

VE GOWARI EMBO DA INIA KIKI

Iesu sekago Galilee umo bengi da atopatadi tuturo isira. Edo embo jiwae be dada etero gido Iesu nga da wosedo anumburisira. Edo nga awa umo da peko peko iri edo embo awa bengi da dederigurisera. Edo Iesu inia ge mi rora jiwae embo atopapotisira.

Edo Iesu awodo atopapotise ungoda yei sisira, “Eiawa giwo. Embo da ve gowadi mambusira. Edo umo uso buro joda awodo mambuse ve awa ingo da budo pigedo jiroroka isira. Edo ve nenei awa emboro da wowosisira etiri rimei wosedo atae indisera. Edo ve nenei awa ganuma tamo da busu kiambu atiri ainda wowosisira. Wosedo ve awa burigi eririsera te busu awa nembo ae. Awasedo amboda waiko vitido ve seka awa ewusira. Edo ve uso besisi awa be wosae awasedo ve awa ambusira. Edo ve nenei awa bebe teda wowosisira. Edo ve bebe teda awa erido nembogambo isera awasedo ve seka bebe da teda awa erari bebegae erido be ewamei ae isera. Awarate ve nenei awa busu ewamei da wowosisera awasedo ewamei eririsera edo nenei awa be 30 isera nenei awa 60 edo nenei awa 100 isera.”

Edo kiki sangove da Iesu mi embo da yei sisira, “Ingo embomei awa dengoro atira awasedo naso ge awa ingido gogo ewo.”

RO AWASEDO IESU INIA GE MI GE SEDO IRIRI

10 Iesu umosuka anumbedo atiri embo nenei uso ge ingise atisera ainde uso ambojimbi 12 de mi uso yei bugusera. Bugudo Iesu da yei inia ge sisira ainda be awa ujugari gadi sedo nganega isera. 11 Etero Iesu mi mina sisira, “God mi iji umo gitijigadira ainda tu ge awa ingoda yei isaga etira awarate embo nenei demonda awa nanemi inia ge mi atopapotena. 12 Ainda be awa eire,

‘Ungo mi sekago sekago gosera te gae jarera. Edo ungoi be gido awa ungoi God da yei wareregoro ungoda wasiri bebegae kotembedo doadira.’”

IESU VE GOWARI EMBO DA INIA GE SISIRA AINDA BE AWA UJUGURISIRA

13 Edo Iesu mi embomei da yei nganega isira, “Ingo inia kiki da be mo gosevi ta? Ingo inia kiki einda be gae adewa mo rawodo edo inia kiki nenei da be mo gevi?” 14 Edo ve gowari embo amone God da ge govira. 15 Edo emboro da ve nenei dudurisira amone teta embo jo okain de awodo ra. 16 Ungo God da binga ingoro Satan bugudo jo da binga awa bengono edo mambudo ira. 17 Edo ganuma tamo amone teta embo God da binga dubo ewamei de da ingido edo iaviri de da budo era te ungoda gebe ari awa inono ae teta besisi tupo awa inono ae awodo ra. Edo wasiri biae edo dedo gaedo ari peuri ungoda gebe ari atae edo ira. 18 Edo ve bebe teda dudurisira amone teta embo nenei binga ingido era te iji berari rora nenei awa kotedo era. 19 Iji berari ungo rawodo edo rora seseka jiwae be bae etera awa kotedo era awasedo kotari emimi God da binga awa misuri mambudo ira. Edo eiawa euri embomei eiawa gebe ari inono ae awasedo ungo embo nenei kondade oro God gebe ari awa ae edo era. 20 Edo ve busu ewamei da wowosisira amone teta embo God da binga ingido budo edo binga awa embo nenei da sedo era da awodo. Edo embo nenei awa embo 30 awodo kondade edo era edo embo nenei awa embo 60 awodo kondade edo era edo embo nenei awa embo 100 awodo kondade edo era.”

GORIWO DA INIA KIKI

21 Edo Iesu sekago inia kiki mi atopapotise sisira, “Embo amemi ou rokuvegedo goriwo tuda itido iri ko embo amemi goriwo budo ewari besi tuda itido iri? Awodo aera te embo goriwo budo era awa inda esegedo era. 22 Embo amemi rora unjugadira awa amboda embo nenei mi tambudo isaga adira. Edo embo amemi rora ro awa gowadira awa amboda embo nei mi tambudo isaga adira. 23 Edo ge eiawa ingiwo.”

24 Edo Iesu daedo ungoda yei sisira, “Ingo ge ro ingadewa awa kotedo gogo ewo. Ingo gari ro betewa awa jingama edo gogo adewa awa God mi ingoda yei gari nei itadira. 25 Edo embo ave naso ge ingido gogo adira awa jiro gari ewamei badira awarate embo amemi naso ge ingido gogo ae adira embo awa uso yei gari kiambu atira awa jajovegadira.”

VE ERARI DA INIA KIKI AWA

26 Edo Iesu atopapotise sisira, “God mi gitijigadira iji ainde ro adira amone teta embo mi ve buro da govetiri ro isira da awodo. 27 Edo tumba de embo awa ewuri edo iji de embo awa buro euri ve awa erido isira. Edo ve awa eririra awarate rawodo eririri awa embo awa gae. 28 Edo busu mi etiri ve awa erido be etira. Tuturo da awa igi bugadira edo pisa be awa adira edo ambo be amboda awa pisa be awa sari adira. 29 Sari ari embo awa bugudo pisa sari awa wujadira.”

VE KIAMBU DA INIA KIKI AWA

30 Iesu mi sisira, “God da gitijigari iji awa rawodo sano gevi? Inia kiki ro sano gevi? 31 God da gitijigari iji awa teta ri jawo mustard awodo uso ve awa kiambu be ra ve nembogambo awodo ae. Edo embo mi uso buro da gowadira awa erido ri nembodiba adira ri nenei awodo ae. 32 Edo ri awa eririrari patu bugadira edo uso utumo awa nembodiba adira awasedo ri memei neinde kainde bugudo ungoda nganja itadera.”

33 Edo eiedo da inia kiki jiwae da Iesu uso binga embo da yei atopatido isira. Edo embo uso ge da be moka awa gosero Iesu ungo atopapotisira te ungo uso ge da be moka awawa gae eoro re Iesu ungo atopatae edo isira. Amboda sekago tuturo adira. Edo iji berari Iesu inia ge mi embo atopatido isira. 34 Edo Iesu ge nenei mi atopatae isira. Awarate Iesu uso ambojimbi de ungo ungosuka atise Iesu inia kiki da be awa ungoda yei sisira.

IESU KAU YAWATA ETIRI ATAE ISIRA

35 Iji ainde amimi ongobo iri Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Pou ingode umo jirora be nei da sembore.” 36 Setiri ungo embo jiwae be awa dodo nga Iesu atisira ainde sembusera. Edo ungo nga da vitido Iesu ga da mambusera. Edo nga memeia nenei teda ainda ra. 37 Edo iji tupo bisara nembodiba sumbadi tuturo isira edo umo nga da vitadi isira edo umo nga beda ari aikambu isira. 38 Edo Iesu awa nga amboda beo guto gaedo ewo ise atisira. Edo ambojimbi mi umo ewo wujedo sisera, “Gitijigari imo nango indido ambadera awa kotae atesi ta?”

39 Setero Iesu erido sisira bisara ge dodo jamo jamo eio edo umo awa dodo binono eio sisira.

40 Edo awa etiri Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Ingo roedo oju etevi? Ingo na gebe ae ta?”

41 Setiri uso ambojimbi oju edo mina sara isera, “Embo eiawa rawodo ri? Umo ge seuri umo de bisara de ro sira awa edo era.”

Copyright information for `NOU