Mark 5

IESU EMBO ASISI BIAE SIRARI ETIRI EWAMEI ISIRA

Edo ungo umo jirora da sembudo Gadarene busu embomei da yei bugusera. Edo Iesu nga dodo wosedo embo da embo gowari meko awa dodo bugudo Iesu tambusira. Edo asisi biae mi embo einda joda aturi edo embo eiawa embo gowari meko da embo da uje teda atima isira. Edo iji jiwae be embo mi esi gavesi mi uso tei de ingo de digido isera te iji berari esi diugedo isira awasedo embo umo esi mi digari awa doturisera. Edo embo amemi embo awa beitigadi edo isera te inono ae edo isira ainda be awa embo awa goroba jiwae awasedo. Edoiji berari tumba de iji de umo uje be da tembuse edo doriri da tembuse umo gogo dimbuse ganuma mi umo umosuka divedo isira.

Edo embo awa aikambu bugudo Iesu gosisira awasedo sumbudo Iesu da jo da baingo mi durido gogo dimbudo sisira, “Iesu God da mei goroba de imo naso yei ro ari dipapa esi? Na God da jawo da sedo gosena naso yei riroga itose.” Edo Iesu asisi biae da yei sisira embo awa dodo mambuio sisira awasedo embo awa ge awodo sisira.

Awasedo Iesu mi embo awa nganega isira, “Iso jawo rori?”

Setiri embo amimi mina sisira, “Nango jiwae einda atera awasedo naso jawo awa jiwae ra.”
10 Sedo embo amimi Iesu da yei gegata isira asisi bebegae awa itari busu awa dodo mamborase sisira.

11 Edo doriri demonda ainda awa pu jiwae be mutiro isera. 12 Edo asisi bebegae mi Iesu da yei sisera, “Nango iti pu da yei mambore edo doio ungoda joda torore.” 13 Setero Iesu mi setiri asisi bebegae embo awa dodo pu da joda totorisera. Edo pu berari ainda ajigari 2,000 awa sumbudo doriri da yei diwari awa dodo umo da kekepuinya edo indido ambujegurisera.

14 Edo pu simba edo isira embo awa yei awa dodo burigi sumbudo mambudo buro da edo nati da ro isira awa sisera. Edo embo mi ge awa ingido ungo ungosuka mambudo ro isiri awa gadi mambusera. 15 Edo ungo Iesu gadi bugudo ungoi embo asisi bebegae matu atima isera embo awa gosisera. Edo embo awa jamo jamo edo sini bo ewamei edo uso jiro ewamei de da atiri. Edo embo awa gido ungo oju isera. 16 Edo embo pu da edo embo da yei ro isira awa gosisera embomei amimi embo nenei setero gosisera awasedo embomei mi Iesu yei awa doarase sisera.

18 Edo Iesu nga da vivitiri edo embo asisi bebegae joda atima isera embo amimi Iesu da yei doari daga mambadi gegata isira.

19 Edo setiri Iesu mi sisira, “Awodo aera te engenembedo iso orobe da yei mambudo God iso yei ro etiri edo umo imo jo etira awa seio gore.” 20 Setiri edo embo awa yei awa dodo yei jawo Decapolis ainda be awa nati 10 awodo mambuse Iesu mi uso yei ro isira awa embomei ainda yei sisira. Edo embo berari ge awa ingido ungoi kove be isera.

IESU GAGARA DE EVETU DE ETIRI EWAMEI ISERA

21 Edo Iesu umo diuga da be nei da sekago sembiri embo jiwae be mi umo bengi da dada isera Iesu umo jiroroka edo. 22 Edo Jairus Jew embomei da dada ari yei simba edo isira embo awa bugusira. 23 Bugudo Iesu gido Iesu da tei da baingo dederi edo uso goroba berari mi Iesu da yei gegeta isira, “Naso gagara karu etira awasedo nangae pogae. Mambudo iso ingo uso tamo da itaso umo ewamei are.”

24 Setiri Iesu Jairus ga da mambusira. Edo ungo mambutero embo jiwae be daedo mambusera awasedo emboro awa embo mi ato ae etiri embo Iesu da demonda mina misa edo isera.

25 Edo embo jiwae da teda awa evetu da gaeko 12 awodo karu orobi awa budo atima isira awa umo umosuka pusira. 26 Edo evetu awa uso gano berari karu ari ewamei ari embomei da yei itido isira te ungomi evetu awa ari ewamei ari sago ae edo isera. Edo iji berari uso karu aturi umo karu biae be edo isira. 27 Awasedo Iesu ro ira awa ingido Iesu da gun da bugudo evetu awa kotisira na Iesu da ombari begiti jigadena awa na ewamei adena awasedo evetu Iesu da ombari begiti da jijigurisira. 29 Jigido iji da amimi orobi awa atae isira. Edo orobi atae etiri umo uso joda kotisira na ewamei etena kotisira.

30 Edo daedo Iesu burigi be gosisira goroba umo dodo mambira awa. Awasedo wareregedo embomei jiwae be ainda yei sisira, “Naso ombari begiti amemi jigiri?”

31 Setiri uso ambojimbi mi mina sisera, “Imo gosesa embo jiwae be iso demonda mina misa era edo imo embo amemi jigiri awa roedo nganega esa.”

32 Setero Iesu embo amemi umo jigiri awa gadi eura isira. 33 Edo eura iri evetu uso yei ro etira awa gido oju mi biae ise bugudo Iesu da tei da baingo dederi isira edo Iesu da yei gebe sisira. 34 Edo Iesu evetu ainda yei sisira, “Naso gagara imo goroba iso berari mi na gebe etesa awasedo imo ewamei etesa. Edo imo mana karu awa sekago badesa awasedo dubo ewamei de mambuio.”

35 Edo Iesu eiedo sise atiri embo Jairus da mando da edo bugudo Jairus da yei sisera, “Iso gagara awa boroko betetira awasedo iso bouga berari awa atopatari da yei itido doio.”

36 Setero Iesu ungo dodo Jairus da yei wareregedo sisira, “Oju eose ta na gebe eio.”

37 Sedo embo nenei awa yeorase gajedo umo Peter de James uso namendi John de awa budo mambusira. 38 Edo ungo Jew embomei da dada ari oro simba ari embo Jairus da mando da bugudo Iesu embo yise puse ero edo embo ji sero ingisira. 39 Edo Iesu mando jo da torido embomei da yei sisira, “Ro awasedo ingo wasiri eiedo evi? Ro awasedo ingo ji sevi? Gagara kiambu eiawa betaera te ewo ira.”

40 Setiri embomei mi Iesu gandubedo iro isera awasedo Iesu embo itiri ponda mambero gagara da mamo de ai de ambojimbi tamonde de budo gagara da ewari yei da totorisira. 41 Torido gagara kiambu da ingo da jigido sisira, “Talitha koum,” ainda be awa “Gagara kiambu na iso yei sena eri.” 42 Setiri gagara burigi be erido pepeta adi tuturo isira. Edo gagara ainda gaeko awa 12. Edo wasiri eiawa etiri ungoi kove be isera. 43 Edo Iesu mi ungoda yei ge tini javi de sisira, “Embo nenei ro etena awa sawo geore. Edo gagara kiambu indari itiwo indare.”

Copyright information for `NOU