Mark 6

NAZARETH EMBOMEI IESU UJO AE ISERA

Edo Iesu yei awa dodo uso ambojimbi de daedo engenembedo uso nati da mambusira. Edo Jew embomei da tumondebain ari iji bugiri Iesu embo atopatadi tuturo isira Jew da dada ari oro da. Edo embo jiwae uso ge ingise atisera awa kove be isera edo nganega mina ara isera, “Umo goroba berari eiawa rawainda beteri? Edo jiro gari emomo rawodo beteri? Edo wasiri nembogambo emomo rawodo iri? Umone ri ituka mi mando ari embo ra edo Mary da mei bego ra edo James de Joseph de Judas de Simon de awa uso nanonamendi ra. Edo uso ruaimono berari nati einda atima era.” Awasedo ungoi awodo sedo Iesu ujo ae isera.

Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Embo nati nenei da awa God da binga sari embo awa sapo edo era te embo uso nati susu da ainde uso orobe de awa umo sapo ae edo era.” Edo Iesu uso nati be ainda awa karu embomei enumba ae awa ingo tamo da itiri jebugurisera te umo wasiri nembogambo awa ari sago ae isira. Edo Iesu awa kove be isira ainda be awa embo ainda mi umo gebe ae isera awasedo.

IESU AMBOJIMBI 12 ITIRI MAMBUSERA

Edo Iesu nati demonda ainda mambuse embo atopapotisira. Edo ambojimbi 12 jawo setiri dada etero etoto etoto itiri mambusera. Edo asisi bebegae ondari da goroba itido ungoda yei sisira, “Pepeta ari ketu budo edo tei goru asugewo awarate indari de kandea de gano de ombari nei de awa beove.” 10 Edo Iesu daedo sisira, “Orobe da rawae ingo dipapa oro re ingo nati ainda atise gido ingo dipapa era orobe ainda mando da atiwo. Dodo mambudo mando orobe nei da ainda atove. 11 Edo amboda nati nei embo mi ingo atega edo gogo edo ae edo ingoda ge ingae oro re ingoda tei janjara gajigedo dodo mambuwo. Edo ingo awodo adewa awa embomei gadera awa God mi riroga biae itadira ungoda jimbo biae awasedo.”

12 Awasedo ambojimbi mambudo embo da yei sisera ingoda wasiri bebegae dodo God da yei wareregewo sisera. 13 Edo ungo daedo asisi bebegae jiwae ondisera edo ungo karu embomei da kopiri da ngamo jawo oil jojedo edo eoro jebugedo isera.

JOHN BEBETISIRA

14 Yei berari da embo berari ro Iesu mi ira awa binga ingisera awasedo gitijigari Herod daedo ingisira. Edo embo nenei mi sisera, “John umo mi ewamei ari embo betedo erido sekago wasiri de atise gido umo ari goroba de emone ira.”

15 Awarate embo nenei mi sisera, “Amone Elijah ra.”

Seoro embo nenei awa sedo isera, “Amone God da binga sari embo ra. Edo umo atopapotira teta God da binga sari embo matu atima edo isera awodo.”

16 Edo Herod ge awa ingido sisira, “Umone John umo mi ewamei ari embo ra. Nanemi seteno dubo diugurisera awa ra te umo wasiri de sekago erira.”

17 Edo Herod umo umosuka setiri uso buro embomei John budo ingo tei digido gajari oro da ititisera. Herod wasiri eiedo John da yei isira ainda be awa uso aro Herodias awasedo. Herod awa uso namendi Philip da aro Herodias awa jimbusira awarate Philip betae atiri. 18 John eiawa gido Herod da yei iji berari sedo isira, “Iso namendi da aro awodo badesa amone imone nangoda agodari awa bejesa.”

19 Edo John iji berari awodo seuri Herodias tini gambari edo John dari betarase dipapa isira awarate Herod awara sae edo isira. 20 Edo Herod gari John awa embo ewamei be ewamei awasedo umo John oju edo isira edo simba edo gogo edo isira. Edo Herod John da yei dengoro edo isira ainda be awa umo dipapa edo isira awasedo awarate Herod umo iji jiwae be John da yei dengoro ise jiro jango indae edo isira.

21 Awarate amboda Herodias da iji ewamei bugusira umo ro adi dipapa edo isira awa arase. Edo Herod da kumbari iji bugiri umo bondo nembodiba sia edo setiri Rome embomei da gitijijigegari de isoro embomei da gitijijigegari de Galilee busu da embo nembogambo berari de awa bugusera. 22 Bugero Herodias da gagara bugudo ya diwusira edo Herod de uso esega embomei de awa iaviri isera awasedo Herod gagara ainda yei sisira, “Imo kando ro dipapa esi? Imo ro dipapa adesa awa na iso yei itadena.” 23 Herod mi gagara ainda yei sari gari ge sisira, “Na sari gari ge mi sena imo ro naso yei sedo gadesa awa na iso yei itadena. Imo naso busu soropu da diugedo itanase sadesa awa itadena.”

24 Setiri gagara uso ai da yei mambudo sisira, “Na ro dipapa edo seni?”

Setiri uso ai mi mina sisira, “John da kopiri awa dipapa eio iso yei itare.”

25 Setiri Herodias da gagara burigi mambudo Herod da yei mambudo sisira, “Na dipapa ena imo John da kopiri tewo da itido naso yei itio.”

26 Setiri Herod awa dubo vevera isira te umo awodo aera sari ae isira ainda be awa embo berari ingero umo gagara da yei sari gari sisira awasedo. 27 Awasedo Herod mi setiri isoro embomei mi bundari oro da mambudo ungoi John da dubo diugurisera. 28 Diugedo tewo da itido budo bugusira. Bugudo gagara ainda yei ititisera. Edo itero gagara awa budo ai da yei mambudo ititisira. 29 Edo John da ambojimbi binga awa ingido bugudo uso tamo budo gousera.

IESU EMBO JIWAE BE EMBO INDARI ITITISIRA

30 Edo ambojimbi engenembedo Iesu ga dada edo ungoi ro atopapotisera edo isera awa uso yei da sisera. 31 Edo embo jiwae be bugudo mambudo ero Iesu uso ambojimbi de indari sia ari sago ae isera awasedo Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Ingode yei embo ae da ingode nasuka mambudo ingo iji tupo jango indave.” 32 Setiri ungo ungosuka nga de yei embo atae da mambusera.

33 Awarate embo jiwae ungo mambutero gido ungo averi awa gosisera. Gido nati berari dodo tei mi mambudo yei ainda giti bugujegurisera. 34 Edo amboda Iesu uso ambojimbi de bugusira. Edo ungo nga dodo wosedo ungoi embo jiwae be awa gosisera. Edo Iesu ungo gido ungo jo isira ko ungo awa teta wo sheep mi wo sheep simba ari embo ae inge awasedo. Awasedo Iesu ungo atopatadi tuturo isira.

35 Edo ongobo iri Iesu uso ambojimbi mi bugudo sisera, “Yei emone yei ro indae atae ra edo tumba jijirira awasedo embomei iti mambudo demonda buro da edo nati da indari ori ore.”

37 Setero Iesu mi ungoda ge mina sisira, “Ingo mi indari itiwo indore.”

Setiri ungoi Iesu da yei nganega isera, “Nango rawodo eri? Nango mi embo berari einda indari ori adi adera amone embo da da gaeko da da mina awa itadera.”

38 Setero Iesu ungoda yei nganega isira, “Indari ingoda yei roinge atiri? Mambuwo gave.”

Setiri ungo mambudo gido engenembedo uso yei sisera, “Ambe ingari 5 edo wo etoto atira.”

39 Setero Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Sewo embomei diti diti sasawa da anumbore.” 40 Setiri ambojimbi mi setero embo diti diti nenei diti da 100 nenei 50 awodo anumburisera. 41 Edo ungo anumbetero Iesu ambe ingari 5 de wo etoto de budo diti utu da edo God ategurisira. Ategedo ambe ingari gavedo memeia edo memeia isira awa ambojimbi da yei ititise atisira. Edo Iesu ambe memeia isira awa ambojimbi da yei ititise atiri ambojimbi ambe memeia isira awa embo da yei ititise atisera. Edo ungoi wo de da awodo itisera. 42 Edo embo berari indido inono etero edo ambojimbi mi momono doturisera awa dada isera. 43 Edo dada isera awa kandea berari 12 awa beda isira. 44 Edo embo ungoda ajigari awa 5,000 mi indari awa indisera. Edo emboevetu de kinapeina nenei de awa daedo ainda atisera.

IESU UMO TAMO DA PEPETA ISIRA

45 Edo Iesu setiri uso ambojimbi nga da vitido umo diuga be nei da giti giti mambusera. Edo Iesu daedo embomei awa itiri mambusera. 46 Edo Iesu uso ambojimbi atega edo Iesu God ga da ge sadi doriri da vivitisira.

47 Edo ongobo etiri Iesu umo umosuka doriri da atiri uso ambojimbi nga de bugudo umo diuga da soropu da isera. 48 Edo Iesu ungo nga dawari da bouga era awa gosisera ainda be awa bisara nembodiba ungoda dombu da sumbira awasedo ungo yari sago ae isera. 49 Awasedo sipo tu busedo piri yei umenga atiri Iesu umo tamo da pepeta edo uso ambojimbi da yei aikambu bugusira edo umo ungo derigadi aikambu isira te ungoi umo gido oju mi biae edo gogo dimbudo sisera, “Emone asisi ra.”

50 Setero Iesu ungoda yei sisira, “Goroba ewo. Amone namona. Oju eove.” 51 Sedo Iesu nga da daedo vivitisira. Etiri bisara nembodiba atae isira. 52 Edo ambojimbi nga da anumbedo atise ungo ge atae be isera. Ungo Iesu embo jiwae da yei indari ititisira awa gosisera te ungo Iesu mo averi awa gido gogo ae isera ainda be awa ungo Iesu gebe ari dipapa ae isera.

IESU GENNESARET BUSU EMBO ETIRI EWAMEI ISERA

53 Edo ungo umo diuga da sembudo Gennesaret busu da bugudo nga didigurisera. 54 Edo ungo nga doturero embo Iesu gido umo averi awa gosisera. 55 Awasedo nati berari da sumbudo karu embomei ungoda ewari besi da budo Iesu da yei bugusera. 56 Edo Iesu nati kiambu da ta nati nembodiba da ta buro da ta awodo yima isira awa ungoda karu embomei budo ori garori ari yei da budo bugudo isera. Edo ungo budo bugudo ungoi karu embomei mi Iesu da ombari begiti jigido ewamei orase dipapa edo isera awasedo ungo Iesu mi awara sarase benunu sisera. Edo embo ave Iesu da ombari begiti jigido isera awa ewamei edo isera.

Copyright information for `NOU