Mark 9

Edo Iesu uso ge atae edo uso ambojimbi da yei sisira, “Eiawa kotewo amboda embo einda betae atise God gitijigadira ainda iji goroba nembodiba de bugutirari gadera.”

IESU GARI NEI ISIRA

Edo iji 6 atae etiri Iesu Peter de James de John de budo ungo ungosuka doriri nembodiba da vivitisera. Edo ambojimbi ditini ero Iesu gari nei isira. Uso ombari janiburisira. Edo embo mi ombari digari segadera awa awodo jatebadi aera. Edo ambojimbi tamonde Elijah de Moses de Iesu ga ge sero gosisera.

Gido Peter mi Iesu da yei sisira, “Atopatari na iaviri ena ingodena einda atera awasedo. Nango gaga kikire tamonde einda ore da Moses da da Elijah da da iso.” Edo Peter ro sadiri awa gae edo gido awodo sisira ainda be awa Peter umo de ambojimbi etoto de awa oju mi bebegae isera awasedo.

Edo ungo awodo ero poroga mi bugudo ungo apuregurisira. Edo poroga ungo apuregedo atiri poroga joda ge javi sisira, “Emone naso mei awa na dubo burena ena awasedo uso ge ingiwo.”

Edo ge awa ingido ambojimbi wareregedo demo gido demo gido isera te embo nei gae. Iesu umo umosuka gosisera.

Edo ungo doriri da edo wowosero Iesu ungoda yei ge okain sisira, “Ingo ro getewa awa embo nenei da yei seove. Amboda na God da mei embo isena awa betedo wasiri de sekago eradena iji ainde awa embo da yei sadewa.”

10 Edo Iesu ge awodo setiri ungoi kera isera te ungo Iesu da betari de erari de da ge awa ainda be awa rori awa gadi dipapa edo Iesu da yei sisera, “Ro awasedo agodari da atopapotegari mi siseri Elijah awa giti bugadira siseri?”

12 Setero Iesu mina sisira, “Gebe Elijah giti bugudo rora berari sia isira. Edo jiwari da ge na God da mei embo isena awa sisira, ‘Edo memesi nembodiba tambadira. Edo embo mi umo ujo ae adera.’ Ro awasedo jiwari da awodo siseri? 13 Na ingoda yei sena Elijah matu bugusira etiri embo mi ungo uso ro adi dipapa era awa isera ro jiwari mi orase sira awa da awodo isira.”

IESU MEI ASISI BIAE MI JODA ATIMA ISIRA AWA EWAMEI ISIRA

14 Edo ungo ambojimbi nenei sekago tambudo yei ainda ungoi embo jiwae be gosisera. Edo agodari da atopapotegari nenei mi Iesu da ambojimbi de ge bagisera. 15 Edo embo Iesu gido kove be edo Iesu da yei sumbudo umo atega isera.

16 Edo ungo Iesu atega etero Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Ingo agodari da atopapotegari ga ge nonda tamo da ge bagevi?”

17 Setiri embo da teda atisira amimi mina sisira, “Atopatari na naso mei iso yei budo bugena ainda be awa asisi biae uso joda atima ira amimi euri ge sae edo ira. 18 Edo yei rawainda mei iri awa asisi biae awa mei biae edo busu da piguri durido ira edo poro kusedo ira edo di gamburi edo uso tamo dagaiya edo ira. Edo na iso ambojimbi da yei asisi biae awa ondorase sedo getena awa ungo ari sago ae etera.”

19 Setiri Iesu mi mina sisira, “Ingoda yei tumonda ari atae ra. Na iji roinge ingode ateni?’ Na iji roinge ingo sano gevi? Mei awa naso yei budo pou.”

20 Setiri ungoi mei awa budo Iesu da yei pusera. Edo asisi biae Iesu gido mei kiambu awa dedo busu da warawara etiri mei awa poro bejigo mi beda dada ari busu da apepo apepo isira.

21 Edo mei awa awodo iri Iesu uso mamo nganega isira, “Iji roinge mei eiawa karu eiedo eviri?”

Setiri mei ainda mamo mi sisira, “Umo mei kiambu atise karu eiawa burisira.
22 Iji jiwae asisi biae mei eiawa dadi sedo piguri riawo da edo da wosedo ira. Imo adesa gido sedo gosena nango jo edo nango kondade egae.”

23 Setiri Iesu mi mina sisira, “Na karu eiawa ano ewamei aetita imo sesa? Embo ave God gebe adira awa rora berari adira.”

24 Setiri mei ainda mamo mi burigi sisira, “Naso tumonda ari kiambu awa inono aera awasedo kondade egae tumonda ari nembodiba awa tambane.”

25 Setiri Iesu embo neungo ae aikambu bugutero gido asisi biae da yei sisira, “Imo asisi ge sae de dengoro junjari de nanemi sena imo mei awa dodo bugu. Edo sekago uso yei torose.”

26 Setiri asisi biae gogo dimbudo mei awa busu da pigedo ponda bugusera. Edo mei awa teta betari embo inge isira awasedo embo mi sisera mei amone betetira. 27 Awarate Iesu mi mei awa ingo da budo kondade etiri mei awa eririsira.

28 Edo Iesu mando joda toriri uso ambojimbi mi gae uso yei da nganega isera, “Roedo nango asisi biae ondae jareteri?”

29 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo asisi biae eiedo ondari dipapa adewa awa ingo God ga da ge sedo sedo giwo ingo kondade are. Edo emboro nei rawodo adi aera.”

IESU USO BETARI DA GE SEKAGO SISIRA

30 Edo ungo yei awa dodo busu Galilee awodo mambusera. 31 Edo Iesu embo mi umo yei rawainda ri awa georase ujo ae isira ainda be awa umo uso ambojimbi atopapotise sisira, “Na God da mei bugudo embo isira awa ungoi embo nenei da soro na dadera. Edo na betedo iji tamonde atae ari sekago wasiri de eradena.”

32 Edo ambojimbi atopatari einda be awa gadi jarisera te ungo oju edo gido uso yei ainda be awa sari gadi nganega ae isera.

EMBO AVE UTU DA AWA NEMBODIBA RI?

33 Edo ungo Capernaum nati da bugudo mando da vitido Iesu uso ambojimbi da yei nganega isira, “Ingo emboro da pepeta ise ingo nonda tamonda ge bagetevi?” 34 Setiri ungo uso ge mina sae isera ainda be awa ungo emboro da pepeta ise ungo ungoda teda awa embo nembodiba mo averi ainda tamo da sititaro jirira.

35 Edo Iesu anumbedo ambojimbi 12 setiri uso yei bugero ungoda yei sisira, “Embo ave giti adi dipapa adira awa umo umosuka gun da itare edo embo nenei awa kera are.”

36 Sedo setiri ungoi mei kiambu awa budo Iesu da jo da itero dederisera. 37 Edo mei kiambu awa derido atiri Iesu uso ingo mi mei awa sandido ungoda yei sisira, “Embo ave naso jawo da kinapeina memeia eiedo badira embo awa na badira. Edo embo ave na badira embo awa God na itiri bugusena awa badira.”

EMBO AVE INGODENA DAE IRA AWA INGODENA KONDADE IRA

38 John mi Iesu da yei sisira, “Atopatari nango embo da iso jawo da asisi bebegae ondiri gido buro ira awa doarase sisera ainda be awa umo awa ingodenaso embo nei ae awasedo.”

39 Edo Iesu ge awa ingido ungoda yei sisira, “Embo ave naso jawo da ari nembodiba ro adira edo amboda naso jawo da biae ro sae adira awasedo sawo buro awa doure. 40 Edo embo ave ingodena dae ira embo amone ingodena kondade ira. 41 Edo ge eiawa ruvegeove. Embo ave ingo Keriso da kinapeina awa gido ingo umo indawase itadira embo amone uso mina ne badira.”

RO MI ARI IMO WASIRI BIAE ADESA AWA PIGEIO

42 Iesu mi sisira, “Embo amemi mei kiambu eiawa na gebe ira awa ari na dodo mambadira embo awa wasiri biae ira. Edo embo awa wasiri biae awodo ae giti da embo amemi embo ainda koma da ganuma kaingedo ewa kapuru da pigadira embo awa wasiri ewamei etira. Awarate embo awa atise wasiri biae awa adira awa biae embo ainda yei atadira. 43 Awasedo ingoda ingo mi ari wasiri biae edo gido diugedo pigeio. Edo atari ingo da de edo amboda utu da vitadi adesa amone ewamei na awarate atari ingo etoto de edo amboda riawo mata awa atari da torari amone biae ra. 44 Ainda embo betae edo riawo mana ambadira. 45 Edo daedo iso tei mi ari imo wasiri biae edo re diugedo pigeio. Edo tei da de atima amboda utu da vitari amone ewamei na awarate tei etoto de atima amboda riawo matawa ewuse atima ira ainda torari amone biae ra. 46 Ainda embo mana betadera edo riawo mana ambadira. 47 Edo iso diti da mi ari imo wasiri biae edo re gurugedo pigeio. Edo atari diti da de edo amboda God da gitijigari yei da torari amone ewamei na awarate diti etoto de atima amboda riawo matawa ewuse atira ainda torari amone biae ra. 48 Ainda embo betae edo riawo mana ambadira.

49 “Riawo embo berari da yei wosadira teta ewa budo indari da para para edo ewa awodo. 50 Ewa awa ewamei. Edo ingodena embomei kondade edo era awa ingodena teta ewa ingode indari da pigedo era da awodo. Edo ewa gambae adira awa ingode ro oro sekago ewamei eiri? Embo kondade ise atiwo edo daedo jao namendi ise atiwo.”

Copyright information for `NOU