Matthew 11

JOHN DA AMBOJIMBI IESU ESEGA ISERA

Edo Iesu uso ambojimbi 12 awa atopatido atae etiri edo yei awa dodo nati demonda ainda mambudo embo ainda awa atopapotisira.

John awa bundari oro da atise Keriso da buro da binga awa ingisira awasedo John uso ambojimbi nenei itiri Iesu da yei bugusera. Edo ungoi Iesu da yei bugudo Iesu da yei nganega isera, “Imo mo embo John mi bugarase sevira awa tamo ko nango mo embo nei simba eri?”

Setero Iesu mi mina sisira, “Engenembedo John da yei mambudo ingo ro ingewa edo gosewa awa John sewo gare edo sewo embo dombu guba ari yei gosera edo tei bebegae ari ewamei era edo karu jawo leprosy bari awa ewamei era edo dengoro junjugari ge ingera edo bebetegari sekago ererera edo rora ae embobo awa binga ewamei ingera. Edo John da embo amende naso yei na nganega aera te na gebe era embo awa dubo ewamei adira awa sewo gare.”

Edo John da ambojimbi engenemburero Iesu mi embo da yei John da jawo da ge sisira, “Iji da ainde ingo yei ro atae da John gadi mambusewa ingo ro gadi kotise mambusevi? Ingo embo teta openga bisara mi piguri mambudo bugudo ise atima ira da awodo gadi mambusevita? Ta ingo embo rora embo ombari digari ewagaewa de awa gadi mambusevi? Embo ombari digari ewagaewa de awodo re gitijigari da mando da gitijigari mi atarago adera. Awodo aera ingo embo awodo awa gadi mambae rate ingo re Mamo da binga sari embo awa gadi mambusewa. Edo John awa binga sari embo nenei derigadira. 10 John awa Mamo mi ove jiwari da sisira embo awa sisira,

‘Eiawa naso binga sari embo nanemi giti itano mambudo iso emboro ewamei adira.’
11 “Edo emboevetu mi kinapeina budo era ainda teda John awa nembodiba be awarate John awa embomei Mamo mi gitijigido ira ainda atima era ainde inono ae. Embomei awa nembogambo ra te John awa nembodiba ae. 12 Edo John atopatadi tuturo isira ainda edo bugudo boroko awa embo jiwae be jo de berari simba ewora Mamo gitijigido ira amimi ungo ewamei arase. Awodo ise awa ungo goroba berari oro Mamo mi ungo ewamei arase edo era. 13 Binga sari embo berari de Moses da agodari de berari awa John bugae atiri awa sisera Mamo gitijigido ira amimi ari eiedo awa adira awa sedo isera. 14 Edo binga sari embo mi sedo era Elijah binga sari embo awa bugadira sedo era awasedo ingo ro binga sari embo mi sewora awa gebe adewa awa ingo mi gadewa John awa binga sari embo umo awa Elijah inge. 15 Ingo embo berari ro nanemi sena awa kotedo gogowo ewo.”

16 Edo Iesu mi sisira, “Embo boroko atera awa embo gari rawodo ri? 17 Ungo awa teta kinapeina memeiako mi nati da usini ise mina sara arago edo era, ‘Nango jimbari da usini etera te ingo ya diwae awasedo nango betari da usini etera te ingo ji sae awasedo usini ingode ro eri awawa ingo dubo ewamei ae? 18 Awodo edo John bugusira iji ainde John neta edo umo wine indae edo isira awasedo embo berari mi sedo isera asisi biae uso joda atima ira sedo isera. 19 Edo na Mamo da mei awa embo isena awa bugudo indido kumbudo eono embo berari mi sedo isera embo oiawa giwo. Embo omone rora jiwae indise edo umo wine jiwae indido ira edo tax bari embo de embo bebegae nenei de da otao edo ira sedo isera. Awarate imo ro esa awa embo mi gido awa imo jiro gari embo ta ko jiro gari embo ae ri awa gadera.”

EMBO GEBE AE EDO ISERA

20 Edo embo nati nenei da Iesu mi uso wasiri jiwae ewamei uso goroba mi edo isira awa ungoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregae edo isera. 21 Awasedo Iesu mi embomei ainda yei tini gambari edo sisira, “Ingo Chorazin de Bethsaida embomei de gido gogowo ewo. Ingo naso goroba mi wasiri ewamei etena awa getewa awarate Tyre embomei de Sidon embomei bebegae de matu awa wasiri goroba de eiawa gae etera awa ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregae eterita rora. Edo bo matu ewudo digido edo aviga budo beo da gutoro embo mi ungoda Mamo da yei wareregari awa gae etera. 22 Edo Mamo da kasari iji puradira ainde awa Mamo mi Tyre de Sidon embomei awa nembodiba kasadira te ingo Chorazin de Bethsaida embomei de awa kiambu ae kasadira.” 23 Edo Iesu mi Capernaum embomei da yei daedo sisira, “Ingo kotewa ingo mi utu da vitadewa ainda be awa naso ewamei ari jiwae ingoda yei bugudo ira awasedo awarate ingo awa riawo mata awa ewuse atira ainda wosadewa. Ingo getewa ingoda nati da wasiri goroba de etena awa awarate Sodom embomei mi wasiri eiawa gae etera awa ungoda nati awa boroko atae etira. 24 Kotewo Mamo da kasari iji bugadira ainde Mamo mi ingo awa nembodiba be kiambu ae kasise edo Sodom embomei awa kasari awa nembodiba itadira.

IESU INGODENASO BOUGA BURISIRA

25 Iji ainde Iesu mi sisira, “Mamo imo busu de utu de gitijigido esa imo ro gari embomei da itae doturisesa awa kinapeina da yei ititisesa ko emboro awodo arase imo dipapa isesa awasedo.”

27 Edo sekago Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Naso Mama mi rora berari awa naso ingo da itido nanemi simba anase sisira. Edo embo mi na awa gido gogo ae awarate naso Mama na awa gosira. Embo mi Mamo awa gido gogowo ae awarate embo amemi Mamo awa embomei ounda yei isaga arase dipapa ena ungo awa Mamo awa gosera.

28 “Edo embo amemi bouga burise begogo adera embo awa naso yei puwo nanemi ano jango indave. Edo ingoda buro nangae otao ise ewo. 29 Edo ingo awodo irirowo awa nanemi ingo atopatane ainda be awa na awa jo sasainbari de ra. Edo nanemi sedo gano ingo buro ari katogo ae awa mana adewa. 30 Edo na buro ro ingoda yei itena awa ingo nangae otao edo buro ise awa dubo jamo de edo atadewa.”

Copyright information for `NOU