Matthew 12

PHARISEE EMBOMEI MI IESU DA SEDO GARI ITITISERA

Edo iji tupo Jew embomei da tumondebain ari iji de Iesu uso ambojimbi de wheat buro da awodo pepeta ero Iesu da ambojimbi beji mi bebegae edo gido pisa nenei awa gavedo kandedo indisera. Ero Pharisee embomei mi gido Iesu da yei sisera, “Gio nangoda agodari mi sira tumondebain ari iji de buro eose sira edo ro awasedo iso ambojimbi eiedo eri?”

Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo kiki gitijigari David da awa ajigedo gae ta iji ainde umo uso embomei de beji eteri? Edo umo Mamo da tumondebain ari oro da torido edo Mamo da buro ari embo mi indari ambe awa itiri uso embomei deda indisera. Edo ambe amone Mamo da yei kando ititisera awa edo Mamo da agodari mi sira awa Jew embomei da priest ungo ungosuka indari ambe awa indadera te embo nenei mi mana indadera. Edo ingo Moses da agodari ainda sira awa Mamo da buro ari embo awa tumondebain ari iji de buro edo era awa ajigedo gae ta? Edo buro eiedo ise amimi ungo agodari awa diugae. Edo na ingoda yei sena na awa teda ingoda embo nembodiba awarate tumondebain ari oro awa nembodiba aera. Mamo jiwari ewamei be da sira, ‘Na wo mi rorou itawase awa dipapa ae awarate na dipapa ena awa ingo embo nenei dubo bawase.’ Edo ingo ge eiawa rori ainda be awa gadewa awa ingo mana embo nenei buria ae ingo mana dawo betadewa. Na Mamo da mei embo isena awa daedo tumondebain ari iji awa gitijigido ena.”

EMBO DA INGO AMBARI DE AWA EWAMEI ISIRA

Edo Iesu Jew embomei da dada ari oro da mambudo embo da ingo ambari awa gosisira. 10 Edo embo nenei mi Iesu bekuba adi dipapa edo gido Iesu da yei nganega isera, “Ingodenaso agodari mi sari tumondebain ari iji de embo oro ewamei eita?”

11 Setero Iesu mi mina sisira, “Edo ingoda wo da awa tumondebain ari iji de kouro ngambari da durari mo jumbawo vitaetita? 12 Ingoda wo awa nembodiba awarate ingo awa nembodiba be ra. Awasedo ingodenaso agodari mi atopapotira awa tumondebain ari iji de embo nenei awa kondade adera.”

13 Sedo Iesu mi embo ainda yei sisira, “Iso ingo awa besugeio.” Setiri embo awa uso ingo besugurisira. Etiri embo ainda ingo awa ingo be nei awodo ewamei isira. 14 Etiri Pharisee embomei yei awa dodo mambudo Iesu doro betarase kiki dirisera.

IESU AWA MAMO DA BURO ARI EMBO AWA

15 Edo Iesu ge awa ingido umo yei awa dodo mambusira. Mambutiri embo jiwae mi Iesu ambo ambo isera. Edo Iesu mi karu embobo berari awa etiri ewamei isera. 16 Etero embo nenei soro georase sisera. 17 Edo Iesu awodo isira awa ro Mamo mi binga sari embo Isaiah da yei matu sisira awa be isira. 18 Edo Mamo da ge awa binga sari embo Isaiah mi sisira,

“Naso buro ari embo awa giwo ave nanemi dubo budo ena edo daedo na umo awa embo na dubo ewamei edo ena. Edo buro ari embo eiawa na dipapa ena awasedo nanemi naso Asisi Ewamei uso yei itadena. Edo naso Asisi Ewamei uso yei itadena awa unemi naso wasiri ewamei awa embo Mamo da ge matu gae ainda yei karigadira.
19 Awarate ge sasainbedo sise tini gambari adi ae edo ge bagadi ae.
20 “Edo embo ave goroba ae awa teta sasawa bainyedo atima ira da awodo. Edo naso buro ari embo awa mana sasawa bainyedo atira awa vejadira. Edo embo ave goroba ae awa teta goriwo da usasa ambadi aikambu edo ira awodo. Edo naso buro ari embo mi mana usasa awa ari atae adira te unemi mata buro ise atadira edo amboda ewamei mi derigari wasiri biae awa atae adira.
21 “Edo embo neinde kainde mi naso buro ari embo da jawo awa ingido edo naso buro ari embo gebe adera.”

IESU ASISI BEBEGAE AWA ONDETIRI IJEGURISERA

22 Edo embo nenei mi Iesu da yei embo diti guba ari edo ge sae awa budo bugusera ko asisi biae mi uso joda atima isira awasedo. Edo Iesu embo awa etiri ewamei edo sekago yei gosise edo ge sisira. 23 Etiri embo berari mi be gido jarisera edo sisera, “Embo emomo David da orobe ta?”

24 Setero edo Pharisee mi ge awa ingido sisera, “Asisi biae da gitijigari jawo Beelzebul mi Iesu da yei goroba itiri asisi bebegae awa ondetiri mambera awarate embo nei mi goroba awa itae itaera.”

25 Setero Iesu ungo ge ro kotera awa gido Pharisee embobo da yei sisira, “Embo busu da da amimi katabedo edo embogo adera amone borere ae atae adera. Edo daedo embo nati da da amimi katabedo embogo adera amone borere ae atae adera. Edo daedo embo orobe nenei da da amimi katabedo edo embogo adera amone borere ae atae adera. 26 Edo da awodo Satan da ambojimbi asisi bebegae de embogo edo mina onda edo mambujegadera awa ungo ungosuka usibesi mina ara adera. 27 Edo ingo sewa na asisi bebegae ondeno ijegurera awa asisi bebegae da gitijigari jawo nei Beelzebul mi goroba itari ari ge sewa te na awodo ena awa ingoda ambojimbi da goroba mo amimi ititiri asisi bebegae onderi? Edo sewo ingoda ambojimbi mi naso yei ge ro sewa ainda mina awa soro gave. 28 Awarate Mamo da Asisi da goroba mi na asisi bebegae awa ondeno ijegurera gido re ingo gadewa Mamo awa ingoda joda matu buro tuturo etira.

29 “Edo embo da mi embo goroba embo da ainda mando bejedo uso rora bengono adi ae etira awa rawodo ae etiri? Giti awa embo goroba embo awa bundedo awa uso mando bejedo torae etira.

30 “Edo embo ave na kondade ae ira awa naso gitopo ra. Edo embo ave nangae dada ae ira amimi iri embomei ewoga ewoga era. 31 Edo na ingoda yei sena embo ave ge biae sise wasiri biae edo ira awa Mamo mi kotembedo doadira awarate embo amemi Asisi Kotopu da yei ge biae sadira awa Mamo mi mana embo awa kotembedo doadira. 32 Edo embo amemi na Mamo da mei bugudo embo isena naso yei biae sadira awa Mamo mi kotembedo doadira awarate embo amemi Asisi Kotopu da yei biae sadira awa Mamo mi mana embo awa kotembedo doadira. Edo embo amone da awodo mata atadira.

RI DE USO BE DE AWA

33 “Edo imo ribe euri inda gido imo ri awa ro ri awa gido esa. Edo ri ewamei awa ribe ewamei edo ira edo embo mi ri awa ewamei awa gadera. Edo ri biae awa ribe biae ari embo mi ri biae awa gadera. 34 Ingo embo bebegae awa teta jingabu ingege. Ingo awa embo bebegae awasedo ingo ge ewamei sae edo ewa. Edo ingo ingoda joda ro kotewa da awa ingoda be mi sadewa. 35 Edo embo ewamei da kotari awa ewamei awasedo embo awa ge ewamei sadira awarate embo biae da kotari awa bebegae awasedo umo ge bebegae sadira.

36 “Edo na ingoda yei sena iji ge kasari bugadira ainde ge bebegae sewowa awa Mamo da yei ingo mi edo gogo edo sawo gadira. 37 Edo ingo mi Mamo da yei edo gogo edo sawo Mamo mi ingoda yei sadira ingo buria etewa saride o ingo buria aera sadira.”

EMBO NENEI MI IWATA GARI DIPAPA ISERA

38 Edo Iesu ge awa setiri agodari atopatari embo jawo Scribe de agodari da simba ari embo jawo Pharisee de mi Iesu da yei sisera, “Atopatari nango inemi kariwa da goroba de asase dipapa era.”

39 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Embo boroko atima era awa bebegae edo ungo Mamo awa gae. Edo ingo naso yei da iwata goroba de gari dipapa ewa te na mana adena. Ro Mamo mi binga sari embo Jonah da yei isira amone iwata goroba de ra. Edo na mana ingoda yei iwata nei itadena. 40 Edo Jonah iji tamonde edo tumba tamonde wo nembodiba da tini da atisira da awodo na Mamo da mei umo embo isira da awodo iji tamonde edo tumba tamonde busu da joda atadena. 41 Edo iji ge kasari iji de Nineveh nati embo mi erido oro ingo me gadewa ainda be awa Jonah ungoda yei mambudo ungo atopatetiri ungo ungoda wasiri bebegae dodo Mamo da yei wareregurisera. Edo na awa Jonah derigedo edo boroko ingoda teda derido atena. 42 Edo iji ge kasari iji de daedo busu Sheba da gitijigari evetu mi erido ari ingo me gadewa ainda be awa matu be matu evetu awa yei besaun be edo Solomon da uso jiro gari ge awa gadi bugusira. Edo Solomon awa gitijigari nembodiba awarate gitijigari nembodiba be nembodiba awa boroko ingoda teda atira.”

ASISI BIAE ENGENEMBURISIRA

43 Sedo Iesu sisira, “Asisi biae embo da jo dodo wosedo mambudo yei embo atae da tembuma jango indari yei eura edo yei da tambae edo umo umosuka sedo ira, ‘Embo dodo bugena awa naso mando ra awasedo na ainda sekago engenembadena.’ 44 Awasedo engenembedo mambudo mando ainda mambudo mando awa jo ewamei gadira. 45 Jo ewamei gido dodo wosedo ponda mambudo asisi biae mi asisi bebegae nenei 7 awodo budo mando ainda daga atorase bugadira. Edo asisi biae awa biae ra awarate asisi bebegae nenei 7 awa be bebegae be bebegae ra. Edo embo asisi biae uso joda atima isira awa giti da awa biae atima isira te boroko awa biae be biae atira. Emboro eiedo awa embo bebegae boroko atera ainda bugadira.”

IESU DA OROBE BUGUSERA

46 Edo Iesu embo da yei ge sedo atae adi iri uso ai de nanonamendi de bugusera. Bugudo ponda derido embo da yei sisera, “Nango Iesu ga da ge sadi dipapa era.” 47 Setero embo da ainda atisira amimi Iesu da yei sisira, “Gi. Iso ai de nanonamendi de ponda derido ingae da ge sadi dipapa era.”

48 Setiri Iesu mi mina sisira, “Naso aia de nanonamendi de mo averi?” 49 Sedo Iesu ingo mi uso ambojimbi da yei ujiji ise sisira, “Giwo. Eiawa naso aia de nanonamendi de ra. 50 Embo ave ro naso Mamo utu da mi arase dipapa ira awodo ira awa naso namendi de naso ru de naso aia dera.”

Copyright information for `NOU