Matthew 13

MAMO DA GE AWA TETA VE INGE RA

Iji ainde Iesu mando awa dodo umo diuga da bengi da mambudo anumbedo atopapotisira. Edo Iesu ainda anumbedo atiri embo jiwae be mi bugudo umo jinene burisera. Etero gido Iesu erido nga da vivitisira. Vitido Iesu anumbetiri embo umo diuga da bengi da derido atisera. Edo embo ainda atero Iesu inia ge mi ungo atopapotisira.

Iesu embo da yei kiki eiawa sisira, “Embo da amimi uso buro da ve gowadi mambusira.
Edo embo awa uso buro joda tembuse ve budo yei berari da pigedo isira. Edo ve nenei awa emboro da dudurisera. Etero ri memei mi wosedo ve awa indisera. Edo ve nenei awa busu ganuma de ainda dudurisera ko ainda awa busu awa kiambu awasedo ve awa burigi eririsera ainda be awa busu awa kiambu awasedo. Edo waiko vitido ve seka awa ewusira. Edo ve awa ambusira ainda be awa ve ainda besisi awa be wosae awasedo. Edo ve nenei awa bebe soropuda dudurisera. Edo bebe erido nembodiba etiri ve seka awa uso teda awasedo erae sumbae isera. Edo ve nenei awa busu ewamei da wowosisera edo ewamei be eririsera. Edo ve ewamei eiawa erido ve nenei awa be 100 edo ve nenei awa be 60 edo nenei awa 30 awodo isera.” Edo Iesu kiki eiawa atae edo ungoda yei sisira, “Ingo ingoda dengoro atira awasedo naso ge eiawa ingido gogo ewo.”

RO AWASEDO IESU INIA GE MI SISIRI

10 Edo Iesu kiki awa sedo atae etiri uso ambojimbi mi bugudo uso yei nganega isera, “Imo embo da yei ge sise ro awasedo imo inia ge mi sedo esi?”

11 Setero Iesu mi mina sisira, “Mamo mi iji nonde unemi gitijigadira awa ingoda yei tu ge awa isaga etira awarate ungoda yei tu ge awa isaga aera. 12 Embo ave uso jiro kotari nembodiba atirari gido re jiro kotari awa jingama ira Mamo mi uso yei jiro kotari nenei jiwae itadira. Edo embo awa jiro kotari embo are. Edo embo ave uso jiro kotari kiambu awa jingama ae edo ira awa Mamo mi embo ainda jiro kotari kiambu awa badira. 13 Na embo da yei ge inia da mi sena ainda be awa,

‘Ungoda diti awa pirigedo atira te ungo gae edo era edo ungoda dengoro awa pirigari rate ungo ingae edo era.’
14 “Edo ge ro Mamo da binga sari embo Isaiah mi sisira awa be etira. Edo Isaiah mi sisira,

‘Ingo ingido ingido ewa te ingo kotae. Ingo gido gido ewa te ingo gae.
15 Embomei einda jiro awa okain edo ungoda dengoro mi ro ingae edo ungoda diti awa ewo ditivi ira. Awarate ungo ungoda diti mi gosise edo ungoda dengoro mi ingise edo ungoda jiro mi kotadera awa ungoi naso yei da wareregadera. Edo ungoi naso yei wareregoro awa nanemi ungo ano ewamei adera.’”
16 Edo Iesu ge awa uso ambojimbi da yei sedo sisira, “Awarate ingo awa isaga gosewa edo ewamei ingewa awasedo ingo awa awara atima ewa. 17 Ko na ingoda yei gebe sena binga sari embo jiwae de embo ewagaewa jiwae de ingo mi ro gosewa awa gadi dipapa isera te ungoi gae. Edo ungoi ingo ro ingewa awa ingadi dipapa isera te ungoi ingae.”

VE GOWARI EMBO AWA INIA GE DA BE

18 Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Ingido gogo ewo na inia da mi ve gowari embo da ge setena ainda be awa ujugedo sano gave. 19 Embo ave Mamo da gitijigari iji awa ingido edo be gae edo ira amone teta ve emboro da dudurisira awodo ra. Edo umo ge awa ingiri ainda amboda Satan mi bugudo uso joda ge awa sounbedo burisira. 20 Edo embo ave ge awa ingido edo iji da amimi budo dubo ewamei edo ira awa teta ve ganuma tamo da dudurisira da awodo. 21 Edo uso kotari awa teta besisi tutupo awodo. Edo umo ge ainda be awa edo gogo edo kotae edo ira awasedo Mamo da ge awa sedo dari gaiari uso yei buguri umo burigi be Mamo da emboro awa dodo ira. 22 Edo embo ave Mamo da ge ingido ira te rora jiwae badi dipapa edo ira amone teta ve bebe da soropuda wosedo isira da awodo ko uso rora jiwae da dipapa edo ira edo wasiri einda dubo vevera amimi euri uso joda ge awa atae ambudo ira. 23 Edo embo ave Mamo da ge ingido edo gebe edo era amone teta ve yei busu ewamei da durido isira awodo ungoi ge awa atopapotise Mamo da buro edo era. Edo embo nenei Mamo da buro nembogambo edo era amimi embo 100 awodo kondade eoro Mamo gido era. Edo embo nenei Mamo da buro nei kiambu nembogambo edo era amimi kondade eoro embo 60 awodo Mamo gido era. Edo nenei awa buro kiambu Mamo awasedo eoro embo 30 awodo awa Mamo gido era.”

PISA DE VIVE DE DA INIA GE AWA

24 Edo Iesu inia ge mi kiki nei sisira, “Mamo da gitijigari iji awa teta embo mi uso buro da pisa ve gowarago adira. 25 Edo ve govetiri tumba de embo berari evero gitopo embo mi bugudo pisa teda vive govedo edo umo mambusira. 26 Edo amboda pisa erido edo be adi tuturo isira. Edo vive awa teta pisa inge edo daedo eririsira. 27 “Edo embo ainda buro ari embo mi bugudo uso yei sisera, ‘Gitijigari imo iso buro da ve ewamei gowusesa. Edo ro awasedo vive eiawa daedo erereri?’

28 “Setero embo mina sisira, ‘Gitopo mi eiedo etera.’

“Setiri buro embomei mi uso yei sedo gosisera, ‘Imo vive awa sokorase dipapa esi ta?’

29 “Setero embo amimi mina sisira, “Awodo aera mana vive awa sokadewa ko awodo ise pisa nenei de daedo sokadewa awasedo dowo. 30 Pisa de vive de dada erore. Edo erido sari oro awawa nanemi buro ari embomei da yei sane giti awa vive awa sokedo dada digiwo edo riawo da pigave. Edo ingo vive awa ri da pigedo awa pisa awa dada edo budo naso indari atari yei da itave.’”

VE KIAMBU DA INIA GE AWA

31 Edo Iesu mi inia ge mi kiki nei ungoda yei sisira, “Mamo da gitijigari da iji amone teta ri ve jawo mustard inge awa embo mi uso buro da govedo era da awodo. 32 Edo ve eiawa ve nembogambo nenei awodo ae amone kiambu be rate ri awa erido ri nembodiba be nembodiba euri ri memei mi uso patu da ungoda ngaja itido era.”

AMBE DA INIA GE AWA

33 Edo Iesu inia ge mi kiki nei ungoda yei sisira, “Mamo da gitijigari iji amone teta evetu mi ambe bajari siwo jawo yeast sedo era awa budo ambe de da jigido ira. Edo evetu awodo euri siwo yeast mi ambe awa euri bajido ingari katogo euri riawo da ingedo ira.”

PISA DE VIVE DE DA INIA GE DA BE AWA

34 Edo Iesu inia ge mi embo ainda dada isera awa atopapotisira. Edo Iesu ungoda yei ge nei mi sae rate ungoda yei inia ge mi sedo isira. 35 Edo Iesu ge eiedo sedo isira amimi ro Mamo da binga sari embo mi sisira awa be edo isira. Edo binga sari embo mi sisira,

“Na ungoda yei ge sadena awa inia da mi sadena. Edo tuturo da Mamo mi utu de busu de isira iji ainde edo bugudo boroko da einde da kotari embo nenei mi gae awa nanemi boroko ungoda yei isaga adena.”
36 Edo Iesu nga dodo wosedo edo embo jiwae be awa dodo mando joda vivitisira. Etiri uso ambojimbi mi uso yei da bugudo nganega isira edo sisera, “Inia da mi pisa de vive de da setesa ainda be awa ujuge gore.”

37 Setero Iesu mi mina sisira, “Embo ve ewamei gowusira amone Mamo da mei mi busu da wosedo embo isira awa ra. 38 Edo buro amone busu eire. Edo ve ewamei amone Mamo da embomei Mamo ga da gitijigadera awa ra. Edo vive amone Satan da embomei awa ra. 39 Edo gitopo mi vive gowusera amone Satan awa ra. Edo pisa sari ari iji amone busu eiawa atae adira iji awa ra. Edo buro ari embomei amone asisi ewagaewa awa ra.

40 “Edo embo mi vive sokedo ri da pigoro evedo era da awodo awa iji amboda adira. 41 Edo ainde Mamo da mei busu da bugudo embo isira amimi uso asisi ewagaewa itari bugudo asisi ewagaewa amimi embo wasiri biae ise eoro embo nenei wasiri biae edo era embobo awa tambudo asisi ewagaewa mi embomei eiawa Mamo da embo Mamo gada gitijigadera ainda teda budo pigoro riawo matawa atari da ewadera. 42 Edo embo bebegae eiawa riawo matawa atari da atise awa ungoi ji sise di gambuse atadera. 43 Edo Mamo mi gitijigadira ainde awa uso embomei awa waiko mi janibarago adera. Edo ingo embomei dengoro de ra ingido gogo ewo.”

IESU INIA GE NEI SISIRA

44 Edo Iesu inia da mi sisira, “Eiawa Mamo da gitijigari da iji da awodo. Embo da amimi busu ngambedo gano jiwae be gowusira. Edo embo nei mi busu awa ngambuko gano awa tambusira te sekago govedo embo awa mambudo dubo ewamei de iaviri ise uso rora berari awa ori isira. Edo engenembedo mambudo busu awa mina itido burisira.”

45 Edo Iesu ge awa atae edo inia da mi ge nei sisira, “Mamo da gitijigari iji awa teta embo da mi nati da ingo ove ewamei awa mina itido ari dipapa edo gido yei berari da eura isira. 46 Iko nati da ingo ove da ainda mina awa nembodiba awa tambudo gido mambudo uso rora berari awa ori ise edo engenembedo mambudo nati da ingo ove uso mina nembodiba awa mina itido burisira.”

47 Edo Iesu ge awa atae edo inia da mi ge nei sisira, “Eiawa Mamo da gitijigari da iji da awodo. Embo mi komboro ewa da wo badi pigisera. 48 Edo komboro awa wo neinde kainde mi beda etiri edo oiro embo mi komboro awa jumbero ombo da vitiri edo oiro embo anumbedo wo awa katabadera. Katabedo wo indari ewamei awa ungoda kandea da ititise edo indapu awa wawara oro mambadera. 49 Da awodo utu de busu de atae adira ainde asisi ewagaewa mi wosedo embo bebegae de ewagaewa de awa katabadera. 50 Edo katabedo atae edo asisi ewagaewa mi embo bebegae awa riawo matawa atari da pigoro ainda atise embo bebegae mi ungoda di gambuse ji de atadera.”

51 Edo Iesu inia da mi kiki sisira awa atae edo ungoda yei nganega isira, “Ingo kiki ainda be mo gosevita?”

Setiri ungoi mina sisera, “En nango gosera.”

52 Setero Iesu mi mina sisira, “Moses da agodari da atopatari awa Mamo da gitijigadira iji ainda gari seka awa budo edo jiro gari seka de jiro gari matu de awa atopapotira.”

NAZARETH EMBOBO MI IESU UJO AE ISERA

53 Edo Iesu inia da mi kiki sisira awa atae edo yei awa dodo umo engenembedo uso nati topo da mambusira. 54 Edo ainda mambudo Iesu Jew embobo da dada ari yei da mambudo embo atopapotisira. Atopapotiri ingido embo mi be gido jarisera edo sisera, “Jiro gari edo kotari nembodiba eiawa nonda burisiri? Edo wasiri ewagaewa eiawa rawodo iri? 55 Umone ri mi buro ari embo da mei ra edo uso ai re Mary ra edo James de Joseph de Simon de Judas de re uso nanonamendi ra. 56 Edo uso ru aimono ne nati da atima era.” 57 Awasedo ungoi tini gambari edo ungoi Iesu ujo ae isera.

Edo ungoi Iesu da yei awodo etero Iesu mi ungoda yei sisera, “Yei berari da embomei awa binga sari embo awa sapo edo era awarate binga sari embo da nati da embobo de uso orobe de awa umo sapo ae edo era.”

58 Edo Iesu ge awodo sedo edo sekago wasiri ewagaewa nembogambo nenei awa ae doturisira ainda be awa embo ainda mi umo gebe ae isera awasedo.

Copyright information for `NOU