Matthew 15

MAMOUMBOGO DA ATOPATARI AWA

Edo Pharisee embo nenei de agodari da atopapotegari embo nenei mi Jerusalem dodo Iesu da yei bugudo sedo gosisera, “Ro awasedo iso ambojimbi ingodenaso mamoumbogo da atopatari awa kera ae edo eri? Ko ungo indari indae giti da awa ingodenaso agodari da ingo segari awa ambo ambo ae edo era.”

Setero Iesu mi mina sisira, “Edo ingo ingoda mamoumbogo da atopatari awa ingido ewa awa ro awasedo ingo Mamo da agodari awa kera ae edo evi? Edo Mamo mi sisira aimamo iso sapo eio. Edo embo amemi uso aimamo da yei biae sadira awa embo mi dadera sisira. Edo ingo re eiawa atopapotewa embo da uso kando atadira gido kando awa aimamono da yei itae dodo Mamo da yei itadira. Eiedo ise embo awa uso aimamo simba ae sumbae edo ira awa awara sewa. Edo ingo atopatari eiedo ise ingo ingoda mamoumbogo da ari awa Mamo da agodari da tamo da ititewa. Ingo ise sarago ari embobo Isaiah gebe sisira Mamo mi ro ingoda jawo da sira awa sisira,

‘Embomei eiawa tepo ge mi na sapo edo era te ungoda jo mi na sapo aera.
Edo na tumondebain awodo edo era ainda joda be atae ra ainda be awa ungo ungoda mamoumbogo da wasiri da awa atopatido era.’”

RO MI EURI EMBO BIAE EDO ERA

10 Edo Iesu mi ge setiri embo jiwae be bugutero ainda yei sisira, “Naso ge ingido edo gido gogo ewo. 11 Ro embo da be da mambutira amimi ae embo awa embo biae aera te ro embo da joda edo bugutira edo embo amimi be mi sira amimi iri embo awa embo biae ira.”

12 Setiri ainda amboda Iesu da ambojimbi uso yei bugudo Iesu da yei sisera, “Pharisee embomei ge setesa awa ingido ainda amboda ungo awa ujo ae etera awa imo gosesita?”

13 Setero Iesu mi mina sisira, “Rive berari naso Mama utu da amimi gowae awa embo mi sokadera. 14 Edo embomei awa dowo. Ungo awa gitijijigegari diti ambubura. Edo diti guba ari embo nei mi diti guba ari embo nei awa gitijigadira amone embo etoto emone mambudo koto ngambari nembodiba da wosadera.”

15 Setiri Peter mi sisira, “Nangoda yei ge ingari sago ae ainda be awa ujuge gore.”

16 Setiri Iesu mina sisira, “Iso jiro okain embo nenei da da awodo ta?” 17 Imo gosesita ro embo da be da torido ira awa mambudo embo da tini da edo ijegedo ira awarate embo da joda kotari awa be mi sira emimi euri embo wasiri biae edo ira. 19 Edo kotari bebegae jiwae joda edo bugutera amimi embo dadira edo viro bengaba adira edo bengono adira edo gebusadira edo embo nei bekuba adira edo wasiri bebegae nenei jiwae adira. 20 Edo kotari biae amimi ari embo wasiri biae adira awarate ingo segari wasiri amimi ari ae mana embo wasiri biae awa mana adira.”

EVETU GOROBA BE EDO TUMONDA ISIRA

21 Edo Iesu yei awa dodo mambudo busu nati Tyre de Sidon de da demo da ainda bugusira. 22 Edo Iesu ainda bugiri Cana evetu busu ainda atinatina amimi Iesu da yei bugudo sisira, “Bada David da orobe na jo egae ko asisi biae mi naso gagara da joda atise amimi euri gagara atari biae atima ira.”

23 Sisira te Iesu evetu ainda ge mina sae. Etiri uso ambojimbi uso yei bugudo sedo gosisera, “Evetu eiawa ingodena ambo ambo ise ingodenaso yei gogo dimbira awasedo evetu oiawa itiu mambare.”

24 Setero Iesu mi sisira, “Mamo mi na awa Israel embomei teta wo sheep mi jajovegari inge edo atima era ainda yei itiri bugusena awarate umo na embo Israel embo ae ainda yei itae bugaera.”

25 Awa setiri evetu bugudo Iesu da jo da baingo dederi edo Iesu da yei sisira, “Gitijigari na kondade egae.”

26 Setiri Iesu mi mina sisira, “Embo mi kinapeina da indari awa budo mana sino da itadira.”

27 Setiri evetu mi mina sisira, “Gitijigari gebe setesa awarate indari momono mamo da tewo da edo busu da wosedo ira amone sino mi indadira amone awara.”

28 Setiri Iesu mi evetu da yei mina sisira, “Evetu gebe setesa edo tumonda ari nembogo etesa awasedo imo ro dipapa esa awa adena.” Setiri edo iji da ainde evetu ainda gagara awa ewamei isira.

IESU EMBO NENEI JIWAE EWAMEI EDO ISIRA

29 Edo yei awa dodo Iesu pepeta edo Galilee umo bengi da awodo mambudo doriri da vitido anumburisira. 30 Anumbetiri embo jiwae be mi Iesu da yei tei ingo ambari de diti guba ari de tei ingo ambari de ge segeregae de edo karu embo nenei jiwae deda budo bugusera. Bugudo embomei eiawa Iesu da jo da itero Iesu mi berari ewamei isera. 31 Edo Iesu ungo ewamei etero ge segeregae ge sera edo tei ambari pepeta era edo ingo ambari ewamei isera edo diti guba ari yei gosisera. Edo ungoi awodo etero embo berari mi awa be gido jarisera edo gido ungoi Israel embomei da Mamo awa jasiga isera.

IESU EMBO NENEI AWASEDO INDARI ITITISIRA

32 Edo Iesu mi setiri uso ambojimbi uso yei bugero Iesu ungoda yei sisira, “Embomei eiawa nangae atise iji tamonde atae etera edo indari atae etera awasedo na ungo jo ira. Edo indari itae dodo ungo itano mambadera edo ungo pepeta edo mambuse awa ambadera awasedo na ungo mana itano mambadera.”

33 Setiri Iesu da ambojimbi mi uso yei sisera, “Yei ro atae einda nango indari embo berari eiawa embo nonda indari inono budo embomei eiawa underi?”

34 Setero Iesu ungoda yei sedo gosisira, “Ingoda yei ambe ingari roinge atiri?”

Setiri ungoi mina sisera, “Nango da yei ambe ingari 7 edo wo memeia de ra.”

35 Setero Iesu mi setiri embo berari anumburisera. 36 Anumbetero Iesu ambe ingari 7 edo wo de awa Mamo da yei ategari ititisira. Ategari itido Iesu mi ambe de wo de awa gavedo memeia edo memeia itido isira awa ambojimbi da itiri ambojimbi mi embo da yei itido isera. 37 Itero embo berari mi indido embo inono be isera. Edo ungoi indido atae etero indari buso doturisera awa ambojimbi mi dada isera edo kandea 7 awodo awa beda isera. 38 Edo embo indari awa indisera ainda ajigari awa 4,000 edo emboevetu de kinapeina de indari indisera awa ajigae. 39 Edo Iesu embomei itiri mambusera. Mambudo Iesu nga da vitido nati Magada busu ainda mambusira.

Copyright information for `NOU