Matthew 16

EMBO NENEI MI WASIRI EWAMEI GADI DIPAPA ISERA.

Edo Iesu ainda bugutiri edo Pharisee de Sadducee embomei de mi uso yei da bugusera. Bugudo Iesu bagedo gadi isera edo ungoi Iesu da yei wasiri Mamo da goroba mi ungoda yei arase sisera ainda be awa Iesu mi awodo adira amimi ungo gadera awa Mamo mi Iesu itiri bugusira awa gadera sisera. Awarate ungoi awa setero Iesu mi ungoda yei mina sisira, “Waiko wowoseuri ongobo euri ingo sedo ewa euma awa yei ewamei adira ainda be awa poroga awa kokoi etira awasedo. Edo sipo de erido ingo sedo ewa yei umenga etira awasedo ga dadira sedo ewa. Edo ingo utu da iwata awa ewamei gido ewa awarate ingo iwata Mamo mi busu atae adira ainda ititira awa ingo gae jarewa. Embo boroko atera awa embo bebegae edo ungo Mamo dubo bae. Edo ingo nanemi ari wasiri goroba de anase sedo gosewa te mana adena. Mamo mi ari wasiri goroba de awa adira teta ari Jonah da isira awodo edo ari awa ingo mi gadewa awarate nanemi nei mana adena.” Edo Iesu awa sedo ungo dodo mambusira.

PHARISEE DE SADDUCEE EMBOMEI AWA JINJIBEWO

Edo ambojimbi mi umo diuga da sembusera awarate ungoi ambe nenei bae ruvegurisera. Etero Iesu mi ungoda yei sisira, “Pharisee de Sadducee embomei da ambe bajari siwo jawo yeast awa jinjibewo.”

Setiri edo ambojimbi ungosuka ge ainda be ro ri awa eura isera edo sisera, “Iesu ge awa setira ainda be awa ingodena ambe bae bugera awasedo.”

Edo ungo awa sero Iesu ungo ro sera awa gido ungoda yei sedo gosisira, “Ro awasedo ingo ingosuka ambe bae bugewa awasedo ge mina sara evi? Ingo awa embo da embo ingoda tumonda ari awa kiambu ra. Ingo naso ge ainda be awa gadi jarewa. Edo ambe ingari 5 mi embo 5,000 awodo undutana amomo ingo mo ruvegetevita? Edo kandea roinge awa indari buso mi siritavi? 10 Edo ingo kotevita ainda amboda ambe ingari 7 mi embo 4,000 awodo awa nanemi undetena mo gosevita? Edo iji ainde indari buso mi kandea roinge siritavi? 11 Na ingoda yei ambe da ge saera mo ro awasedo ingo gadi jarevi? Pharisee de Sadducee embomei da ambe bajari siwo jawo yeast awa jinjibewo.” 12 Setiri edo uso ambojimbi gosisera ko Iesu awa ambe bajari jawo yeast awa jinjiborase saera te Iesu awa ungoda yei sisira Pharisee de Sadducee embomei da atopatari awa teta ambe bajari siwo jawo yeast mi rawarago ira awa jinjiborase sisira.

IESU USO AMBOJIMBI DA YEI SEDO GARI ITITISIRA

13 Amboda Iesu busu Caesarea Philippi demonda ainda bugusira. Ainda bugudo Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Embo mi na Mamo da mei busu da bugudo embo isena awa ave sedo eri?”

14 Setiri ungoi mina sisera, “Embo nenei sedo era John umo mi ewamei ari embo edo nenei sedo era Elijah edo nenei sedo era Jeremiah o Mamo da binga sari embo nenei awodo sedo era.”

15 Setero Iesu ungoda yei sedo gosisira, “Edo ingo na awa ave sedo evi?”

16 Setiri Simon Peter mi sisira, “Imo awa Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira Mamo natopo atari da mei.”

17 Setiri Iesu mi mina sisira, “Simon Jonah da mei Mamo mi imo ewamei be etira. Edo embo nei mi gebe awa iso yei saera te naso Mama utu da atima ira amimi iso yei setira awasedo na iso yei sena imo awa Peter edo iso jawo ainda be awa ganuma. 18 Edo ganuma einda tamo da nanemi naso gebe ari embomei awa itadena. Itano betari matawa atari da goroba mi mana ari duradera. 19 Edo nanemi Mamo da atari yei da mangiro pirigari rora awa iso yei itadena. Emboro busu da rawa gajadesa da awodo Mamo mi utu da emboro gajadira. Emboro busu da rawa gajadi ae da awodo Mamo mi utu da gajadi aera. 20 Awa sedo Iesu mi ambojimbi da yei sisira, “Na Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira awa embo nenei da yei sawo geore.”

IESU USO BETARI DA GE SISIRA

21 Edo iji ainda edo Iesu uso ambojimbi isaga da atopapotise ungoda yei sisira, “Na Jerusalem da mambadena ainde awa Jew embomei da gitijijigegari de Priest da gitijijigegari edo agodari atopatari embomei mi oro na memesi nembodiba be badena. Edo ungoi awodo na doro betadena awarate iji tamonde atae ari Mamo mi na awa betari da edo jigari sekago wasiri de eradena.”

22 Awodo setiri Peter mi Iesu budo demonda yiko Iesu da yei sisira, “Kotari biae awa do. Na wasiri awodo awa iso yei ijegeurase ujo ae ena.”

23 Setiri Iesu wareregedo Peter da yei sisira, “Satan imo naso buro awa beitiguresa awasedo na dodo mambuio. Edo imo awa embo da kotari awa kotesa te Mamo da kotari awa kotaera.”

24 Awasedo Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Embo ave na ambo ambo ari dipapa edo gido re dowo uso dipapa berari awa dodo edo orega uso awa budo na ambo ambo are. 25 Edo embo ave betari oju ise kakana ira awa amboda betadira awarate embo ave na awasedo betadira awa natopo atadira. 26 Edo embo ave busu da rora berari awa badira te wasiri natopo atari awa bae adira amone biae be ra. Edo embo da rawa mi mana uso asisi da natopo atari awa rora mi mana mina itido badira. 27 Edo na Mamo da mei bugudo embo isena awa naso asisi ewagaewa de edo Mamo da goroba ewamei de mi jinenebari mi bugadena. Awodo bugudo embo dada ungo ro isera ainda mina awa itadena. 28 Edo kotembewo embo nenei boroko einda derido atera awa ungoi na Mamo da mei embo isena awa gitijigadi bugutinono gadera. Gido amboda ungo betadera awarate giti gadera.”

Copyright information for `NOU