Matthew 17

IESU DA DOMBU TETA WAIKO MI

JATEBARAGO ISIRA

Iji 6 atae etiri Iesu Peter de nanonamendi etoto James de John de budo daedo doriri inda ungo ungosuka vivitisera. Edo ungoi Iesu ditini ero Iesu dombu nei isira. Edo uso dombu teta waiko mi janibarago isira edo uso bosini awa teta poroga parara inge isira. Edo wasiri eiawa ijegetiri ambojimbi tamonde mi Moses de Elijah de awa Iesu ga ge sero gosisera.

Gido Peter mi Iesu da yei sisira, “Gitijigari na dubo ewamei ena ingodena einda atera awasedo. Edo imo dipapa adesa awa nanemi boga tamonde adena imo da Moses da edo Elijah da.”

Edo Peter umo ge awa sise atiri poroga parara mi ungo dogisira. Edo ge poroga da awodo bugudo sisira, “Emone naso mei na awa na dubo burena. Na uso yei iaviri ena awasedo uso ge ingiwo.”

Edo ambojimbi ge awa ingido oju edo gido dombu mi busu da paposisera. Edo pasetero Iesu ungoda yei bugudo sisira, “Oju eove ta eriwo.” Setiri ambojimbi diti inda edo Iesu gosisera awarate ungo embo nenei gae.

Edo ungo doriri da edo wowosero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo ro getewa awa embo nenei da yei seove. Amboda na Mamo da mei embo isena awa betedo eradena ainde awa sadewa.”

10 Edo Iesu awa setiri uso ambojimbi uso yei sedo gosisera, “Ro awasedo agodari da atopapotegari embomei mi siseri Elijah awa giti bugadira siseri?”

11 Setero Iesu mi mina sisira, “Gebe Elijah giti bugari rora berari awa sia adira awarate umo bugusira awa embo mi umo gae awasedo uso yei wasiri bebegae isera da awodo embo mi na Mamo da mei busu da bugudo embo isena ainda yei biae adera ko ungo na gae awasedo. 13 Edo Iesu ge awa setiri uso ambojimbi mi umo John umo mi ewamei ari embo da ge setira awa gosisera.

IESU EMBO DA AINDA MEI EWAMEI ISIRA

14 Edo ungoi engenembedo embo jiwae be da yei mambero embo da amimi Iesu da yei bugudo jo da baingo dederi edo sisira, “Gitijigari naso mei jo egae. Naso mei awa jiro biae awasedo umo iji dada riawo da edo umo da wosedo ira. 16 Edo na naso mei budo iso ambojimbi da yei bugena te ungoi naso mei ari ewamei ari sago ae etera.”

17 Setiri Iesu mi mina sisira, “Ingo awa jiro okain embomei. Na iji roinge ingo awa embo eni? Mei awa budo naso yei pou.” 18 Sedo Iesu mi ge asisi biae da yei setiri asisi biae ijegetiri iji ainde mei awa ewamei isira.

19 Edo Iesu da ambojimbi mi ungo ungosuka bugudo Iesu da yei nganega isera, “Ro awasedo nango asisi biae mei kiambu da joda awa ro embo ondae wosae eteri?”

20 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingoda gebe ari awa atae ra awasedo ingo asisi biae ondae wosae etewa. Edo na ingoda yei gebe sena awasedo ingiwo. Ingo ingoda gebe ari awa kiambu teta ve kiambu jawo mustard awodo awa ingo mi doriri einda sae etewa erido ounda mambu sae etewa awa doriri awa mambae etira. Edo ingo mi rora neinde kainde ae etewa. Edo Mamo ga daedo ge sae etewa edo neta ae etewa amimi ari ingo asisi bebegae nenei awa ondawo ijegae etera. 21 Awarate ingo Mamo ga da ge sae edo neta ae awa ingo mi mana asisi bebegae awa mana ondae etewa.”

IESU USO BETARI DA GE SEKAGO SISIRA

22 Edo iji tupo Iesu da ambojimbi Iesu ga Galilee busu da dada etero Iesu mi ungoda yei sisira, “Iji bugutira ainde embo mi na Mamo da mei bugudo embo isena awa ungo mi embo na doro betadena ainda ingo da na itadera. 23 Awarate ungoi doro iji tamonde atae ari unemi sekago eradira.” Awa setiri uso ambojimbi dubo vevera isera.

IESU USO TAX GANO ITITISIRA

24 Edo Iesu uso ambojimbi de Capernaum nati da bugusera. Bugero Jew embomei da tumondebain ari oro da tax bari embo mi bugudo Peter da yei sisera, “Iso atopatari tumondebain ari oro da tax itido ita?”

25 Setero Peter mi sisira, “En umo itido ira.”

Sedo mando joda totorisira. Etiri Iesu mi ge giti sisira, “Simon imo ro kotesi? Gitijigari embo nembodiba da kinapeina mi uso yei tax gano itido eri ta embo nenei mi uso yei tax gano uso yei itido eri?”

26 Setiri Peter mi mina sisira, “Embo nenei mi tax gano uso yei itido era.”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Gebe mei uso mamo da yei tax gano itae edo ira.
27 Awarate ingae na mana ano embo tini gambari eorase ujo ae era awasedo ingae itadena. Imo umo diuga da mambudo guti pigeio. Edo wo giti dimbadesa ainda joda awa gano tambadesa. Edo gano badesa amone imo de namo da Jew embomei da tumondebain ari oro da tax itari inono ra gio. Edo gano awa budo mambudo tax bari embo da yei itio bore.

Copyright information for `NOU