Matthew 18

IESU DA AMBOJIMBI IESU DA YEI NGANEGA ISERA

Iji nei Iesu da ambojimbi mi bugudo uso yei sisera, “Mamo atima ira yei ainda mo embo ave awa nembogo ri?”

Setero Iesu mi setiri mei kiambu bugudo Iesu da jo da dederisira. Derido atiri Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Ingo nei edo tetakinapeina memeia inge ae adewa awa imo mana Mamo da atari yei da toradewa. Edo embo ave saboa edo mei kiambu inge adira amone Mamo da atari yei ainda umo embo nembodiba adira. Edo embo ave mei kiambu naso jawo da awa kondade adira awa embo awa na kondade ira.

IESU KINAPEINA DA JAWO DA ATOPAPOTISIRA

Iesu mi sisira, “Embo amemi ari mei kiambu na gebe ira awa na dodo wareregadira awa wasiri biae adira. Embo awa wasiri biae awa ae giti da awa embo mi ganuma nembodiba awa embo ainda dubo da kikivi edo ewa kapuru da pigadera awa uso yei awa ewamei. Awarate embo awa atise wasiri biae awa adira awa embo ainda yei awa biae be ra.

“Edo wasiri bebegae busu berari da jiwae atira amimi euri embo ungoda gebe ari awa jajovegedo era awa biae be ra. Wasiri biae awa yei berari ijegedo ira awarate embo amemi euri wasiri biae awa bugudo ira awa embo ainda yei biae adira.

“Iso ingo ta tei mi ari wasiri biae edo re diugedo pigeio. Imo iso tei da ta ingo da ta awa diugedo pigedo utu da toradesa awa ewamei ra te iso ingo etoto de tei etoto de atadera edo ungoi pigoro riawo matawa atari da mambadesa awa biae ra. Imo iso diti mi ari wasiri biae edo re diti gurugedo budo pigeio. Edo imo iso diti da de utu da toradesa awa ewamei ra te iso diti etoto atadera edo ungoi pigoro riawo matawa atari da toradesa awa biae ra.

10 “Awasedo kinapeina memeia awa ujo ae eove. Ingido gogowo ewo. Ungoda asisi ewagaewa utu da awa iji berari naso Mamo da diti da atera. 11 Edo Mamo da mei bugudo embo isira awa embo jajovegari awa soregadi bugusira.

WO AWA JAJOVEGURISIRA

12 “Kotedo gogowo ewo. Embo da uso wo jawo sheep awa 100 edo da jajovegae etira awa ro ae etiri? Edo wo nenei 99 awa doriri da dodo mambae etira umo wo sheep jajovegetira awa eura adira. 13 Edo ingoda yei sena umo eura ima tambudo dubo ewamei adira. Edo umo eura ima wo sheep da munenegurisira awa tambudo uso iaviri wo sheep 99 munenegae awa derigadira. 14 Edo da awodo ingoda Mamo utu da atira awa kinapeina memeia da awa riawo mata awa ewuse atira ainda mamborase ujo ae edo ira.”

RAWODO EDO EMBO NEI DA JO ESI?

15 Iesu mi sisira, “Embo nei mi iso yei biae ari gido uso yei mambudo gae unjugari da ro etira awa ujugeio gare. Edo umo iso ge ingadira awa ingo sekago otao adewa. 16 Awarate umo iso ge ingae adira awa embo da ta etoto awodo budo ingae embo ainda yei da mambuio edo sekago seio gare jiwari mi sira da awodo. Jiwari mi sira, ‘Embo ave embo nei bekuba ari gido embo etoto ta tamonde mi bekuba ge sera da awodo awa soro kasari embo mi gadira bekuba ge sera awa gebe ra.’ 17 Ungo embo ainda ge sadera awa awarate embo awa ungoda ge ingae adira awa gebe ari embomei dada oro ainda edo gogowo edo seio gore. Saso ungoi embo ainda yei ge sore awarate umo ungoda ge ingae adira awa demonda itiwo wosare. Awodo ise umo teta aumo o tax bari embo awodo jijipo eio.

18 “Na ingoda yei gebe sena awasedo ingido gogowo ewo. Emboro busu da rawa gajadesa da awodo Mamo mi utu da emboro gajadira. Emboro busu da rawa gajadi ae da awodo Mamo mi utu da gajadi aera.”

IESU USO EMBOMEI DEDA DADA ADIRA

19 Iesu mi sisira, “Ge nei ingoda yei sadena. Embo etoto ungo jiro da edo Mamo da yei ro embo sadi adera awa ungo awa embo adira ainda be awa embo etoto ta tamonde naso gebe ari embo mi dada adera awa na awa ungode daedo ra.”

IJI BERARI EMBOMEI DA BURIA KOTEMBEDO DOIO

21 Peter mi Iesu da yei bugudo sisira, “Bada embo nei mi naso yei iji berari biae ari mo iji roinge na umo kotembedo doeni? Iji 7 awodo kotembedo doenita?”

22 Setiri Iesu mi mina sisira, “Awodo aera iji 7 aera te ajigari da aera te iji berari kotembedo doio.

23 “Edo Mamo da gitijigari iji awa teta gitijigari da mi uso gano roinge uso buro embomei mi jingama edo mina itadi siseri awa gadi dipapa isira. 24 Edo umo awa tuturo iri ungoi embo da uso gano nembodiba jingama isira te mina itae awa budo totorisera. 25 Edo buro embo awa gano mina itari sago ae gido gitijigari mi sisira ungoi uso buro embo de uso aro de uso kinapeina de edo uso rora topo berari awa ori orase sisira. Edo ungoi awodo adera awa buro embo awa gitijigari da mina awa sekago itadira awa gitijigari mi sisira.

26 “Edo buro embo ge awa ingido gitijigari da jo da baingo dederi edo gegeta edo sisira, ‘Iji tupo simba egae sekago iso yei itore.’ 27 Setiri edo gitijigari awa buro embo awa jo edo gido kotembedo doturisira. Edo buro embo awa mina itae.

28 “Edo embo awa ijegedo buro embo nei tambusira. Edo embo ainda yei gano kiambu ititisira te mina uso yei awa itae. Edo buro embo nei awa gido dubo da kundo uso yei sisira, ‘Naso gano awa sekago naso yei iti.’

29 “Setiri buro embo nei uso jo da durido gegeta edo uso yei sisira, ‘Imo iji tupo simba adesa awa na iso gano awa sekago iso yei itadena.’ 30 Setiri embo awa simba ae edo embo mi sisira, “Gajari oro da itiwo. Edo atare. 31 Etero buro embo nenei mi ro isera awa gido dubo vevera edo gido ungoi gitijigari nembodiba da yei mambusera. Mambudo ungoi uso yei ro berari ijegurisira awa sisera.

32 “Edo ungoi awa setero gitijigari mi setiri buro embo giti da bugusira awa totorisira. Toriri gitijigari mi uso yei sisira, ‘Imo awa buro embo biae. Imo naso yei gegeta etesa na naso gano awa simba anase edo na imo kotembedo doetena. 33 Awodo na imo jo etena edo imo daedo buro embo nei da jo ae etesa.’ 34 Edo gitijigari tini gambari edo setiri ungoi buro embo awa bundari oro da ititisera. Edo gitijigari mi sisira amboda buro embo mi uso gano berari awa sekago itarase sisira.

35 “Edo ingo berari ingoda jo mi embo nenei da buria awa kotembedo doae adewa awa naso Mamo mi ingoda buria awa mana kotembedo doadira.” Edo Iesu awa sedo uso ambojimbi da yei ge awa atae isira.

Copyright information for `NOU