Matthew 19

IESU ARO ASINI DOARI DA ATOPAPOTISIRA

Edo Iesu ge awa atae edo Iesu Galilee dodo Judea busu da mambusira Jordan umo benei da. Edo mambiri edo embo jiwae be umo ambo ambo edo mambero embomei awa etiri ewamei isera.

Edo Pharisee embomei mi bugudo Iesu bagadi sedo uso yei sisera, “Embo ave uso aro tepo doadi dipapa adira amomo nangoda agodari mo awara seita?”

Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo jiwari ewamei be ajigedo gaeta, ‘Tuturo da Mamo mi janja edo poega isira. Edo umo awodo edo Mamo mi daedo sisira embo awa uso aimamo ga dodo uso aro ga dada edo ungo etoto awa da adera sisira.’ Edo ungo awa etoto aera te ungo awa da awasedo ro Mamo mi pundegetiri dada etera awa doawo ungo awa embo nenei mi ewoga ewoga eore.”

Setiri Pharisee embomei mi uso yei sedo gosisera, “Awa gebe edo ro awasedo Moses mi sisiri embo ave uso aro doari dipapa edo awa umo aro doari da ge gaedo edo aro doari mambarase sisiri?”

Setero Iesu mina sisira, “Moses mi sisira ingoda aro asini doadewa awa awara sisira ainda be awa ingoda jo awa bebegae awasedo awarate tuturo da Mamo wasiri awawa umo dipapa ae isira. Edo na ingoda yei sena embo ave uso aro doadira awa evetu awa viro aera edo embo awa evetu nei jimbadira awa viro adira. Edo daedo embo ave evetu jimbudo doari jimbadira awa viro adira giwo.”

10 Edo Iesu ge awa setiri uso ambojimbi mi uso yei sisera, “Awodo da embo uso aro ga dada atadera gido re ewamei awa embo awa masewo atadira awa ta rora.”

11 Setero Iesu mi mina sisira, “Embo amenda yei Mamo atopatari eiawa isaga ira embomei amimi atopatari eiawa ambo ambo adira awarate embo nenei ambo ambo ae. 12 Edo be neinde kainde mi euri embo jimbae masewo atima era. Embo nenei ungoda aimono mi budo era ainde awa ungo ve ae awasedo ungo jimbae atima era. Edo embo nenei awa kasiwo mi diugedo era awasedo ungo jimbae atima era. Edo embo nenei awa iji berari Mamo da agipo adi awasedo dipapa edo gido jimbae edo era. Edo embo ave atopatari eiawa badira gido bare.”

IESU KINAPEINA NENEI EWAMEI ISIRA

13 Embo nenei awa Iesu mi uso ingo awa ungoda kinapeina da beo da itido Mamo da yei ungo awasedo gegeta arase dipapa edo gido ungoda kinapeina awa budo bugusera.

14 Edo budo bugero Iesu da ambojimbi mi embomei awa isiburisera awarate Iesu mi sisira, “Kinapeina naso yei puradi iriroro beitigeove. Na ungo naso yei purorase dipapa ena ainda be awa embo amenda yei saboa ari teta kinapeina einda ainda awodo awa Mamo da gitijigari yei da toradera.” 15 Edo Iesu uso ingo ungoda kopiri da itido Iesu mambusira.

MEI SINGA RORA JIWAE DE MI IESU NGANEGA ISIRA

16 Iji da mei singa da mi Iesu da yei bugudo sedo gosisira, “Atopatari na wasiri ewamei ro edo wasiri ewamei natopo atari awa beni?”

17 Setiri Iesu mi mina sisira, “Ro awasedo imo naso yei ro ewamei awa nganega esi? Mamo umo umosuka awa ewamei ra. Edo imo wasiri matawa atari dipapa adesa awa Mamo da agodari awa kera eio.”

18 Setiri mei singa mi nganega isira, “Agodari mo rori?”

19 Setiri Iesu mi mina sisira, “Embo nei deose. Ipu da eose. Bengono eose. Ge busose. Iso ai de mamo de sapo eio. Imo imosuka dubo buresa da awodo embo nenei dubo buio.”

20 Setiri mei singa mi mina sisira, “Agodari berari awa na kera emona. Edo nei ro eni.”

21 Setiri Iesu mina sisira, “Imo ewamei teta Mamo ewamei awodo adi dipapa adesa awa mambuio. Mambudo iso rora berari awa ori edo gano awa embo rora ae ainda itio. Edo rora jiwae awa imo simba ise utu da atira awasedo puio na ambo ambo ase.”

22 Setiri mei singa awa ge awa ingido dubo vevera de mambusira ko umo awa rora jiwae de awasedo.

23 Edo Iesu ge awa sedo atae edo Iesu uso ambojimbi da yei sisira, “Na ingoda yei sena embo rora jiwae de embo mi Mamo da gitijigari yei da torari awa okain be ra. 24 Edo na ingoda yei ge nei sane. Wo nembodiba camel mi ningu to da torari awa okain be ra awarate embo rora jiwae embo mi Mamo da gitijigari yei da torari awa okain be okain ra.”

25 Edo Iesu uso ambojimbi ge awa ingido kove be kove edo Iesu da yei nganega isera, “Awodo re awarate ko Mamo mo embo ave awa soregeiri?”

26 Setero Iesu ungo gon edo ditini edo mina sisira, “Embo mi eiawa ari sago aera te Mamo mi rora berari awa adira.”

27 Setiri Peter mi sisira, “Nango rora berari dodo imo ambo ambo era awasedo imo nangoda yei ro itesi?”

28 Setiri Iesu mi mina sisira, “Na iso yei gebe mi sedo ena awasedo ingio. Edo busu seka bugadira ainda Mamo da mei busu da bugudo embo isira awawa uso anumba ewamei parara de ainda anumbadira. Edo daedo ingo naso ambojimbi 12 awa gitijigari da anumba da anumbedo ingo mi Israel da orobe 12 awa kasadewa. 29 Edo embo ave na awa embo mando de namendi de ru de ai de mamo de edo kinapeina de ba buro da awa doadira nanemi embo ainda rora da awodo jiwae de edo wasiri natopo atari de awa itadena. Edo embo jiwae boroko embo nembogambo era awa nembogambo adi aera. 30 Edo embo jiwae boroko embo nembogambo ae etera awa nembogambo adera.”

Copyright information for `NOU