Matthew 20

BA BURO ARI EMBO NENEI DA KIKI

Iesu mi sisira, “Mamo da gitijigari da iji awa teta buro da ainda topo mi ribe jawo grape gowusira. Sipo kiambu de embo eiawa buro embomei budo uso buro da buro orase eura adi mambusira. Mambudo embo nenei tambudo daedo umo ge sisira gano roinge ungoda yei mina itadira awa ge sisira. Edo sisira umo ungo iji da da mina awa itadira sisira. Setiri ungo awara sisera. Setero buro topo mi setiri buro adi mambusera.

“Edo waiko beo da ae atiri buro topo sekago origarori ari yei da mambudo embo nenei tepo awodo buro ae dederigedo atero gido sisira, ‘Daedo mambuwo naso buro yei da buro ave. Awo nanemi mina inono da awodo itane.’

“Setiri ungo mambusera. Edo waiko beo da edo waiko wareregurisira awa buro topo ari da awodo isira. Edo ongobo de sekago origarori ari yei da mambudo embo nenei iji natopo dederigedo atero gosisira. Gido ungoda yei sisira, ‘Ro awasedo ingo einda ro ae tepo awodo atevi?’

“Setiri ungoi sisera, ‘Embo nenei nangoda yei buro itae etera awasedo nango einda dederigedo tepo atera.’

“Setero buro topo mi mina sisira, ‘Awara ingo daedo mambuwo naso buro yei da buro ave.’

“Edo ongobo etiri buro topo mi buro embo da gitijigari da yei sisira, ‘Buro embomei jawo seio. Bugoro ungoda mina itase. Edo buro embobo ongobo de bugera ainda mina awa giti itio. Edo amboda awa buro embo sipo kiambu de bugera ainda mina awa itio.’

“Setiri buro da gitijigari setiri buro embo ongobo de bugusera awa totorisera. Torero ungoda iji da da mina awa ititisira. 10 Awasedo buro embo sipo kiambu de bugusira awa kotisera awa ungo mina nembodiba badera awasedo bugusera awarate ungo daedo iji da da mina awa burisera. 11 Edo ungoda gano awa budo tini gambari edo buro topo da yei sisera, ‘Embomei eiawa ongobo be de bugudo edo buro kiambu be etera. Edo nango awa sipo de waiko vevera janibetiri derera te imo nango de edo ungo de awa gano inono da itesa.’

13 “Setero buro topo mi buro embo dakain da yei sisira, ‘Naso otao ingio. Na imo potaera te ingode gano da ge awa dada setera edo imo iji da da mina da buro adi setesa awasedo iso mina budo iso nati da mambuio. 14 Na embo buro adi bugera berari ainda mina da awodo itadi dipapa etena. 15 Na naso gano topo awasedo na ro adi adena amone adena. Edo imo tini gambari esa ainda be mo na ewamei etena awasedo ta?’”

16 Edo Iesu ge awa atae edo sisira, “Embo ave giti na ambo ambo adi setera edo embo ave amboda na ambo ambo adi setera embomei awa simba ari da awodo adena.”

IESU USO BETARI AWA SEKAGO SISIRA

17 Edo Iesu Jerusalem kena pepeta ise uso ambojimbi budo demonda mambusira. 18 Edo ungo ungosuka mambuse ungoda yei sisira, “Ingodena Jerusalem vivitera. Edo ainda mambadera ainde na Mamo da mei busu da embo isira awa ungoi budo Priest gitijigari de edo agodari da atopapotegari de da ingo da itadera. 19 Edo embomei omimi budo embomei Jew ae jawo Gentile da yei itadera. Edo embomei omimi dedo gaedo gandubedo edo benema mi ri orega da dadera awarate iji tamonde atae ari Mamo mi betari da edo wasiri de atari da jigari sekago eradira.”

ZEBEDEE DA MEMEI DA AI IESU DA YEI BUGUSIRA

20 Zebedee da memei da ai mi uso memei de Iesu da yei bugusira. Bugudo tumondebain isira uso dipapa awa Iesu da yei sadi.

21 Edo evetu awa bugiri Iesu uso yei nganega isira, “Imo ro dipapa esi?”

Setiri evetu mi mina sisira, “Na imo gitijigadesa iji ainde naso memei etoto eiawa mei da iso ingo be da mei nei awa iso ingo anda da anumborase sasase sedo kundo bugena.”

22 Setiri Iesu ungoda yei mi mina sisira, “Ingo gae ro embo sedo gosewa. Ingo na memesi badena da awodo bevita?”

Setiri ungoi mina sisera, “Nango adera.”

23 Setero Iesu mi sisira, “Ingo gebe setewa. Ingo na memesi badena da awodo badewa awarate anumba etoto awa naso ae awasedo nanemi amemi anumbadera awa sadi aera. Mamo mi anumba etoto awa sia etira awasedo amemi anumbadera awa sadira.”

24 Edo ambojimbi nenei 10 mi ge awa ingido ungoi namendi namendi ga da yei tini gambari isera awasedo Iesu mi setiri ungo berari Iesu ga dada isera. 25 Etero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo gosewa aumo embo awa dombu okain de gitijigido era awarate ingo mana awodo gitijigari mina mina adewa. 26 Embo amemi embo nembodiba adi dipapa adira awa embo nenei kondade adira. 27 Edo embo ave ingoda gitijigari adi dipapa adira awa umo ingoda buro embo adira ainda be awa na Mamo da mei embo isena awa da awodo isena. 28 Na embo nei mi na kera orase bugaera te na embo berari awa kera adi bugusena. Bugudo naso betari mi embo jiwae wasiri biae da agipo embobo ewora awa wujegadira.”

IESU DITI GUBA ARI EMBO ETIRI EWAMEI ISIRA

29 Iesu uso ambojimbi de Jericho nati awa doturero embo jiwae be mi Iesu ambo ambo isera. 30 Edo embo etoto diti guba egeregari awa emboro be aikambu da anumbedo atisera amimi Iesu bugudo mambari awa setero gido edo gogo dimbudo sisera, “Gitijigari David da orobe nango jo egae.”

31 Setero embo mi ungo isiburisera edo ge dorase sisera te ungo sekago gogo dimbudo kiambu ae be sisira, “Gitijigari David da orobe nango jo egae.”

32 Setero Iesu ainda petedo ungoda yei sisira, “Ingo ro anase dipapa evi?”

33 Setiri ungoi mina sisera, “Gitijigari nango aso sekago yei gadi sera.”

34 Setero Iesu ungo jo edo gido ungoda diti jijigiri ungoi yei sekago gido Iesu ambo ambo isera.

Copyright information for `NOU