Matthew 21

IESU JERUSALEM NATI DA TOTORISIRA

Iesu uso ambojimbi de Jerusalem nati aikambu ise ungoi nati Bethphage Olive doriri tamo da ainda bugusera. Edo ainda bugudo Iesu umo uso ambojimbi etoto giti itari mamborase sedo sisira, “Nati nei da ounda mambudo ingo wo donkey poega de uso mei de awa digari atirari gadewa. Gido wujegedo budo naso yei da buguwo. Edo embo amemi ro ewa awa nganega oro gido ungoda yei sewo gitijigari mi dipapa ira sewo. Sawo ungoi ingoda yei itore.”

Ko Mamo da binga sari embo mi matu be sisira awasedo Iesu mi awodo sisira. Mamo da binga sari embo mi sisira,

“Zion embomei awa seio gore ungoda gitijigari bugutira awa embo nembodiba awodo bugadi aera te wo donkey da mei da tamo da vitido bugadira seio gore.”
Awasedo Iesu da ambojimbi etoto giti giti mambudo ro Iesu mi orase sisira awa berari isera. Ungoi wo donkey de uso mei de awa budo bugusera. Edo ungoda ombari wo etoto da tamo da itero Iesu vitido wo mei tamo da anumburisira. Edo embo jiwae be bugudo nenei ungoda ombari totedo emboro da besi isera. Edo nenei awa ri papatu divedo budo emboro da itido isera. Edo embo nenei Iesu da dombu da Iesu soropu da embo nenei gun da awodo mambusera. Edo ungoi mambuse iaviri edo gogo dimbudo sisera,

“Nango David da orobe awa jasiga era. Embo eiawa Mamo da jawo da bugira Mamo mi umo ewamei are. Embo berari Mamo jasiga ore.”
10 Edo Iesu Jerusalem nati da toriri edo nati embomei berari awa iaviri be iaviri edo sisera, “Embo eiawa averi?”

11 Setero embo Iesu ambo ambo isera amimi sisera, “Emone binga sari embo Iesu ra busu Galilee edo nati Nazareth embo ra.”

IESU TUMONDEBAIN ARI ORO DA TOTORISIRA

12 Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro joda torido embo mina itido budo ise atisera awa ondetiri bugusera. Edo embo mi gano mina ita edo isera ainda tendeba jigido kapotegedo edo ribo rorou itari embo da anumba budo wawara isira. 13 Edo ungoda yei sisira, “Jiwari ewamei be mi sira Mamo mi sisira, ‘Naso mando awa embo da benunu sari yei.’ Awarate ingo mi ewo bengono embomei da meko to ira.”

14 Edo Iesu umo Jew embomei da tumondebain ari oro joda atiri embo diti guba egeregari de tei ambari de mi uso yei bugero unemi etiri berari ewamei isera. 15 Edo priest da gitijijigegari de agodari da atopapotegari mi Iesu wasiri ewagaewa ira awa gosisera. Edo ungo kinapeina gogo dimbudo isera embo eiawa David da orobe awa jasiga ewo sero ingisera.

Ingido edo gido priest gitijijigegari de edo agodari da atopapotegari de awa tini gambari edo gido Iesu da yei sisera, “Imo ro sera awa ingesita?”

16 Setero Iesu mi mina sisira, “En na ingena. Edo jiwari ewamei be mi sira ingo mi kinapeina awa jasiga orase atopapotisewa edo ingo ajigedo gaeta?”

17 Sedo Iesu ungo dodo edo Jerusalem nati dodo umo mambudo Bethany nati ainda tumba de eusira.

IESU ENGENEMBEDO JERUSALEM MAMBUSIRA

18 Iesu ainda euko sipo atae erido nati dodo sekago Jerusalem da engenemburise beji tambusira. 19 Edo ri betora awa emboro demonda gido gadi mambusira awarate be ae igi berari mi atisira awasedo Iesu mi ri ainda yei sekago be eurase sisira awasedo ri awa ambusira.

20 Ambiri edo ambojimbi awa gido kove be isera. Edo kove be edo Iesu da yei sisera, “Rawodo edo ri eiawa burigi be garasa etiri?”

21 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingiwo. Ingo jo de Mamo gebe adewa awa ro ri einda etena da awodo ingo adewa. Edo daedo ingo doriri einda sae etewa erido ewa da woseio sae etewa awa doriri awa wosae etira. 22 Ingo na gebe adewa awa ro Mamo da yei sedo gadewa amone badewa.”

EMBOMEI IESU NGANEGA ISERA

23 Edo Iesu engenembedo Jew embomei da tumondebain ari oro da bugudo embo atopapotisra. Edo Iesu atopapotiri Priest da gitijijigegari de Jew embomei de embo nembogambo mi bugudo Iesu da yei nganega isera, “Goroba amenda mi imo wasiri eiawa esi? Edo goroba emomo amemi iso yei ititisiri?”

24 Setero Iesu mi mina ungoda yei sisira, “Na ingoda yei sedo gari da itadena. Edo ingo naso yei mina sadewa awa na goroba eiawa amemi etiri budo buro eiawa edo eni awa sadena. 25 Edo John goroba mo amemi itiri budo embo umo mi ewamei edo isiri? Embo mi goroba amo itero burisita ko Mamo mi ititisiri?”

Setiri ungo ungosuka ge mina baga edo sisera, “Ingode ro seri? Ingode Mamo mi John da yei goroba ititisira sadera awa Iesu umo ingodenaso yei sadira ro awasedo ingo John gebe ae edo isevi sadira.
26 Awarate ingode embo mi John da yei goroba ititisira awodo sadera awa embo awa oju adera ko embo berari mi kotedo era John awa binga sari embo awasedo.”

27 Awasedo ungoi Iesu da yei mina sisera, “Nango gaera.”

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Awasedo na goroba amemi ituri wasiri eiawa edo eni awa na ingoda yei sadi aera.”

IESU MEMEI ETOTO DA INIA GE MI ATOPAPOTISIRA

28 Iesu mi sisira, “Inia ge eiawa kotewo. Edo memei etoto da mamo mi mei bego da yei sisira, ‘Naso mei boroko mambuio grape buro yei da buro ase.’

29 “Setiri uso mei bego mi sisira, ‘Na buro ari ujo ae ena.’ Awarate amboda umo jiro nei kotedo buro yei da mambudo buro isira.

30 “Edo Mamo mi mambudo uso mei ambo da yei sari da awodo sisira. Setiri mei ambo mi mina sisira awara na buro adena sisira awarate umo buro da mambae.

31 “Edo mei rawa mi Mamo da dipapa awa isiri?”

Setiri embo berari mi Iesu da yei mina sisera, “Mei bego mi.”

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Edo na ingoda yei eiawa sano gadewa. Tax bari embomei de edo viro emboevetu de mi Mamo da atari yei da toradera te ingo mo torevi ta ko toradi aeri?
32 John umo mi ewamei ari embo ingoda yei bugusira edo ingoda yei emboro ewamei da pepeta awase ujugurisira. Edo ingo John gebe ae isewa te tax bari embomei de viro emboevetu de awa umo gebe isera. Edo embomei awodo etero ingo gosisewa te ingo ingoda jiro wareregedo John gebe ae isewa.”

INIA GE BURO TOPO DA JAWO DA AWA

33 Edo Iesu awa sedo sisira, “Inia da kiki nei eiawa sadena ingiwo. Embo da amimi ve jawo grape awa sokedo buro da gowusira. Edo tano itido edo grape jasari yei edo simba ari embo da gaga de didigurisira edo buro awa embomei nei mi simba orase sedo sisira. Edo sisira grape be sari ari awa be nenei awa ungo mi badera edo be nenei awa unemi badi sisira. Edo buro ainda topo awa yei awa dodo busu nei da mambusira. 34 Edo ainda amboda grape be awa sari etiri buro topo awa ri be awa uso tega awa badi dipapa edo uso buro embomei itiri badi mambusera.

35 “Edo buro embobo awa buro da mambero edo simba ari embo amimi buro embo awa sandido nenei awa ituka mi dedo gaedo ise nenei awa deoro betedo isera. Edo nenei awa ganuma mi doro betorase wawara edo isera. 36 Awasedo buro topo mi buro ari embomei nenei jiwae ituri mambudo isera awarate ungo buro da mamboro edo buro simba ari embo mi ari da awodo edo isera. 37 Awasedo ambo be amboda awa buro topo uso mei awa ititisira edo sisira ungo mi uso mei awa sapo orase sisira.

38 “Awarate buro simba ari embomei mi uso mei gido ungosuka sisera, ‘Buro topo da mei re bugutira. Edo ingode uso mei doro betadira ainda amboda uso rora berari awa ingodenaso topo adira.’ 39 Awasedo ungoi mei awa buro ponda pigetero wosetiri edo ungoi detero bebetisira.”

40 Edo Iesu awa sedo ungoda yei nganega isira. “Buro topo engenembedo mo buro simba ari embo da yei ro eiri?”

41 Setiri ungoi mina sisera, “Embo bebegae awa dari betoro ainda amboda buro awa embo nei da itari simba adera. Edo ri be awa sari ari awa buro topo ga kando edo badera.”

42 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo jiwari ewamei be ro sira awa ajigedo gaeta? Jiwari mi sira,

‘Ganuma mando itari embobo mi ujo ae isera awa tutuvi sangove da derari inge etira. Eiawa kove ari be awa Mamo mi etira.’
43 “Awasedo nanemi ingoda yei sena Mamo mi ingoda anumba utu da atira awa budo embo nenei Mamo da buro edo gogo edo era ainda yei itadira. 44 Edo embo ave ganuma einda tamo da duradira awa embo awa bejedo memeia adira. Edo embo ave ganuma emimi tamo da wosadira awa jasedo busu inge adira.”

45 Edo priest gitijijigegari de Pharisee embomei de Iesu inia da ge sisira awa ingido gosisera Iesu awa ungoda jawo da ge sira awasedo ungoi Iesu sandadi dipapa isera te ungo gosisera embo jiwae be awa Iesu awa binga sari embo awodo kotedo era awasedo oju isera.

Copyright information for `NOU