Matthew 22

INIA GE JIMBARI BONDO AWA

Iesu sekago inia da mi embo da yei ge sisira. Iesu mi sisira, “Mamo da gitijigari da iji awa teta gitijigari nembodiba da amimi uso mei da jimbari bondo isira da awodo. Edo gitijigari awa embo bugorase matu sedo gosisira awasedo uso buro embomei ainda yei bondo da sari bugorase itiri mambusera.

“Awarate ungo bondo da purari ujo ae isera awasedo gitijigari buro embomei nei itiri mambusera embomei ainda yei edo sorase, ‘Naso bondo awa boroko sia etera edo na naso wo memei detena bondo adi edo berari awa sia etera. Jimbari bondo da puwo.’

“Awarate embomei awawa binga sari embomei da ge awa ingaera te ungo ro era awa ise atisera. Embo nenei ungoda buro da mambutero embo nenei ungoda ori garori ari yei da mambutero edo embo nenei awa binga sari embomei awa sandido ituka mi dedo gaedo edo detero bebetisera. Edo gitijigari nembodiba tini gambari edo uso isoro embo itiri mambusera. Mambudo embo detero bebetisera embomei awa dorise ungoda oro mando dungetero ewusira.

“Edo gitijigari uso buro embobo jawo setiri bugusera. Bugero ungoda yei sisira, ‘Naso jimbari bondo awa sia etera awarate embo bugorase tuturo da sega etena awa bugari ujo ae etera awasedo ingo emboro da mambuwo. Edo ingo emboro da yima itido puma itido ise embo gadewa berari awa sega ewo bondo da purore.’ 10 Setiri buro embomei mambusera. Mambudo yima itido puma itido ise embo ewa de embo bebegae de gosisera awa budo bugusera. Budo bugero edo jimbari bondo awa embo mi ato ae be isira.

11 “Edo gitijigari nembodiba embo bugusera awa gadi torido embo da awa jimbari bondo da iwuga awa ae atiri gosisira. 12 Gido gitijigari mi uso yei nganega isira, ‘Otao imo awa jimbari bondo da iwuga awa ae etesa. Embo amemi awara setiri imo toresi?’

13 “Setiri embo awa ge mina gitijigari da yei ge da sae isira awasedo gitijigari mi uso buro embomei da sisira, ‘Tei bundedo ingo bundedo edo pigewo ponda umenga da atise ji de di vegise atare.’”

14 Edo inia kiki einda amboda Iesu mi sisira, “Mamo mi embo jiwae jawo setira te embo enumba ae awa katabetira.”

EMBO NENEI MI IESU DA YEI SEDO GARI OKAIN ITITISERA

15 Pharisee embo nenei mi Iesu ga ge sadi dipapa isera wao adi sedo mambusera. 16 Mambudo ungosuka ge ro sadera awa dada edo sisera. Ge sedo ungoda ambojimbi de Herod da ambojimbi de awa itero Iesu da yei bugusera. Bugudo ungoi Iesu da yei sisera, “Atopatari nango gido era imo gebe sedo esa. Imo Mamo da emboro awa edo gogowo edo atopatido esa. Embo nenei awa nembogambo edo embo nenei awa nembogambo aera awarate imo ungo oju ae awasedo imo ungo awa da awodo ewamei edo esa. 17 Edo nango agodari nangoda awa kera adera mo nango Rome embomei da gitijigari nembodiba da yei tax gano mo iterita mo itadi aeri? Se gore imo ro kotesi?”

18 Setero Iesu ungoda kotari biae awa gido gido ungoda yei mina sisira, “Ingo ise sarago ari embomei ro awasedo ingo na wao ari dipapa evi? Ingoda tax gano awa eu gane?” 19 Setiri ungoi gano uso yei ititisera. 20 Etero ungoda yei sisira, “Gano tamo da dombu ove ari edo jawo mo amenda ri?”

21 Setiri ungoi gano awa gido sisera, “Emone gitijigari nembodiba Caesar da ove de edo uso jawo de ra.”

Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ro Caesar da awa Caesar da itiwo edo ro Mamo da awa Mamo da itiwo.”

22 Setiri ungo be gido jarisera edo Iesu dodo mambusera.

23 Edo iji da ainde Sadducee embo mi embo betedo awa sekago wasiri de atadi ae awa atopatido isera amimi Iesu da yei bugusera. 24 Bugudo Iesu da yei sisera, “Atopatari Moses mi atopapotisira embo ave kinapeina itae betadira awa embo ainda namendi da aro rori awa jimbudo namendi betari ainda kinapeina itadira awa Moses mi atopapotisira. 25 Boroko imo nangoda ge ingio. Nanonamendi 7 einda atima isera. Edo bego mi aro jimbusira te evetu awa kinapeina ingae. Edo mei bego awa betetiri uso namendi mi namendi da aro rori awa jimbusira awarate sekago evetu awa kinapeina ingae. 26 Edo namendi awa bebetisira daedo edo nanonamendi berari da awodo isera. 27 Edo ambo be ambo da evetu awa bebetisira awasedo betari da edo eradera ainde evetu amomo uso iu be mo averi? 28 Edo busu einda atise nanonamendi berari mi evetu da awa jimbusera awasedo evetu iu be mo averi?”

29 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo jiwari ewamei be de edo Mamo da goroba de awa gae awasedo ingo ge busetewa. 30 Awarate embo de evetu de bebetegari awa sekago wasiri de atadera ainde awa ungo teta utu da asisi da awodo adera awasedo mana jimbadera. 31 Edo ge embo betari awa wasiri de sekago eradera awa kotewo. Ingo ro Mamo mi ingoda yei sisira awa ajigedo gaeta? 32 Mamo mi sisira, ‘Na awa Abraham da Mamo edo Isaac da Mamo edo Jacob da Mamo.’ Edo uso ge da be awa Mamo awa embo wasiri de atari da Mamo awarate Mamo awa betari da Mamo aera.”

33 Setiri embo jiwae be mi uso atopatari awa gido ungo be gido jarisera.

AGODARI RAWAWA AGODARI NEMBODIBA RI?

34 Edo Pharisee embomei Iesu mi awa setiri Sadducee embomei ge atae etero gido ungo dada isera. 35 Dada edo Pharisee embo agodari da atopatari embo da amimi Iesu da yei sedo gari mi itido gadi dipapa isira. 36 Edo Iesu da yei sedo gari ititisira, “Atopatari agodari rawawa agodari nembodiba ri?”

37 Setiri Iesu mina sisira, “Imo iso jo berari mi edo jiro iso berari mi edo asisi iso mi Mamo dubo buio. 38 Eiawa agodari nembodiba ra. 39 Edo eiawa agodari nembodiba nei ra. Imo imosuka dubo buresa da awodo embo nenei dubo buio. 40 Edo Moses da agodari de edo binga sari embomei de mi ro atopapotisera awa agodari etoto einda orereka ise atima ira.”

IESU KERISO AWA EMBO MO AVERI?

41 Edo amboda Pharisee embomei dada etero Iesu mi ungoda yei nganega isira, “Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira awa ingo ro kotevi? Umo mo amenda orobe ri?”

42 Setiri ungoi mina sisera, “Umone David da orobe ra.”

43 Setero Iesu mi nganega isira, “Ro awasedo Asisi Kotopu mi David da yei jiro gari nembodiba be ititisiri edo David Keriso awa gitijigari sedo isita? 44 Ko David mi sisira,

‘Mamo mi naso gitijigari da yei sisira naso ingo be da anumbeio. Edo anumbedo atise iso gitopo berari awa simba ase Mamo mi sisira.’
45 Edo David awa uso gitijigari sisira mo rawodo edo Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira amomo David da orobe ge siri?”

46 Setiri ungo oju edo sekago ungo uso yei nganega nenei ae doturisera.

Copyright information for `NOU