Matthew 24

IESU DA KASARI RO BUGUTIRA AWA SISIRA

Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro dodo mambutiri uso ambojimbi mi uso yei bugudo sisera, “Puio tumondebain ari oro awa gase.” Setero Iesu mi ungoda yei mina sisira, “Boroko ingo oro eiawa gosewa awarate na ingoda yei sena iji nei de awa tumondebain ari oro awa ganuma mi ititisera awa duradira edo tumondebain ari oro awa bebegae adera.”

Edo Iesu Olives doriri da anumbedo atiri uso ambojimbi mi uso yei bugudo ungo ungosuka sisera, “Se gore iji nonde tumondebain ari oro eiawa dureiri? Edo iso bugari iji edo busu da sangove awa bugadi asusubetira awa ro ijegari nango mi iji awa geri?”

Setero Iesu mi mina sisira, “Gido gogowo ewo. Doawo embo nenei mi ingo gandubeore. Embo jiwae mi naso jawo da bugudo sadera, ‘Namone Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira awara.’ Edo ungoi awodo sedo amimi embo jiwae gandubadera. Edo ingo mi javi embo aikambu embogo era ainda awa ingadewa. Edo embo yei besaun embogo era ainda binga awa ingadewa awarate oju eove. Eiawa be bugadira te busu da sangove awa ainde awa aera. Embo busu neinde kainde da mi mina dara adera edo embo gari neinde kainde mi mina dara adera. Edo busu jiwae da baimana bugadira edo busu jiwae da didira adira. Edo rora berari eiawa tuturo adira ainde awa embo mi memesi awa teta evetu mi kinapeina badi jarise memesi budo ira da awodo tuturo edo badera.

“Edo daedo iji ainde embo mi imo bundadera edo imo dedo gaedo adera. Edo yei berari da awa embo mi imo ujo ae adera ko imo awa na ambo ambo ari embo awasedo. 10 Edo naso ambojimbi nenei jiwae mi iji ainde na dodo ungosuka bekuba mina ara ise ujo ae mina ara adera. 11 Edo iji ainde ge busari da binga itari embomei mi bugudo ganduboro embo jiwae mi ungo ambo ambo adera. 12 Embo bebegae mi wasiri bebegae oro gido embo jiwae begogo edo dubo bari awa doadera. 13 Awarate embo amemi busu sangove ari iji de na doae na ambo ambo ira embo awa Mamo mi soregadira. 14 Edo naso ambojimbi busu berari da mi embo da yei Mamo iji nonde gitijigadira awa soro gadera. Awa sadera iji ainde awa busu da sangove iji awa bugadira.”

RORA BIAE BUGADIRA

15 Edo Iesu mi sisira, “Ro Mamo da binga sari embo Daniel matu be matu sisira awa ingo mi gadewa. Daniel mi sisira, ‘Embo mi rora biae awa Jew embomei da tumondebain ari oro da yei ewamei be ewamei da itoro deradira.’ (Ingo ge eiawa ajigurewa awa gido gogo ewo.) 16 Edo ingo Judea busu embomei wasiri eiawa bugadira gido re oju sumbudo doriri da mambuwo. 17 Embo ave uso mando gaga inda anumbedo atira awa mana wosedo mando joda uso rora mana badira. 18 Embo ave uso buro da ira awa mana engenembedo uso tamo da ombari awa mana badira. 19 Edo iji ainde evetu ave gasou de edo evetu ave mei emi gaira awa okain be adira. 20 Edo Mamo da yei sedo giwo ga iji de o Jew embomei tumondebain ari iji de ingo sumbowase sedo giwo. 21 Edo wasiri bebegae busu neinde kainde berari da awa atima ira busu tuturo isira ainde edo bugudo boroko awa nembodiba ra te iji ainde wasiri bebegae awa nembodiba be nembodiba adira. Embo iji ainde atadera amimi ari wasiri biae awodo awa ungo matu gae. 22 Edo wasiri biae awa iji ribori adira awa embo berari betadera awarate Mamo mi uso embo awasedo matu sisira iji awa tupo kain adira sisira.

23 “Edo iji ainde embo ave iso yei sadira gi Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira eire sadira o Soregari Embo oure sadira awa embo awa gebe eose ainda be awa embo teta Keriso awodo inge edo ge busari binga sari embobo jiwae be bugadera. 24 Edo ungo bugudo ari wasiri goroba de ise edo iwata neinde kainde adera amimi awa ungo Mamo da embo jiwae be tei jumbadera. 25 Amboda emone bugadira te nanemi boroko ingoda yei sena.

26 “Edo iji ainde embo nenei mi sadera Keriso re yei embo atae da ra sadera awa ainda mambose. Edo embo nei mi iso yei sadira Keriso re einda unjugedo atira sadira awa embo gebe eose. 27 Edo Mamo da mei busu da bugudo embo isira awa bugadira awa teta birigi mi iji vitari da edo jaririgedo mambudo iji wosari da edo ira da awodo bugadira.

28 “Edo tamo betari rawainda atira ainda oga mi indari dipapa edo mambadira.

IESU KERISO ENGENEMBEDO BUGADIRA

29 “Edo wasiri bebegae eiawa atae ari iji tupo,

‘Waiko ambudo umenga adira edo kariga janibadi ae adira edo damana utu dodo sokedo wosadera edo utu wasiri adira.’
30 “Edo na Mamo da mei embo isena awa naso iwata awa utu da bugadira. Edo busu da embo berari naso iwata awa gido ji sadera. Edo na Mamo da mei bugudo embo isena awa poroga da naso goroba de edo usasa nembodiba de bugutinono embo berari mi na gadera. 31 Edo utu da javi nembodiba be sadira teta puin da javi da awodo. Ainde awa Mamo mi uso asisi ewagaewa itari busu berari da edo ewa berari ainda mambadera. Edo asisi ewagaewa eiawa iji vitari da edo iji wosari da edo ijari edo sawari da awodo mambudo Mamo da katabari embomei awa budo dada adera.

32 “Ingoda buro da ri ve eririra awa giwo. Edo ve seka koru edo vitari ingo gadewa ga dari iji tuturo etira awa ra. 33 Da awodo ingo rora eiedo ijegurirari gido awa ingo gadewa naso bugari iji awa aikambu etira. 34 Edo rora eiawa bugutirari awa ingoda orobe nenei awa iji ainde awa wasiri de atadera. 35 Edo utu de busu de awa atae adira te naso ge awa matawa atadira.

IESU DA BUGARI IJI AWA EMBO MI GAERA

36 “Awarate naso bugari iji awa embo mi gaera. Asisi utu da awa gae edo na Mamo da mei awa gae awarate Mamo umosuka garira. 37 Edo na Mamo da mei busu da bugudo embo isena naso bugari awa teta ro Noah da iji de isira da awodo. 38 Iji ainde embo ro bugutira awa gae awasedo ungo rawodo atima isera da awodo atisera. Edo Noah nga nembodiba da totorisira iji ainda edo embobo awa indido kumbudo ise edo embo de evetu de jimbudo isera. 39 Edo Noah awa nga nembodiba vivitisira edo umo bojetiri embo nga pon da awa berari umo da indido ambujegurisera. Da awodo Mamo da mei bugudo embo isira awa bugadira iji ainde ro embo mi adi dipapa era awa ungoi ise atadera. 40 Edo iji ainde embo etoto buro da buro ise atadera edo nanemi da awa burise da awa doadena. 41 Edo evetu etoto indari sia ise atadera edo da awa nanemi burise da awa doadena.

42 Edo ingo ingoda gitijigari iji nonde bugadira awa ingo gae awasedo gido gogo ewo. 43 Embo mando topo awa bengono embo iji nonde bugadira awa gido awa embo awa ewae mando simba edo gogowo ise atadira bengono embo awa torurase. 44 Awasedo ingo iji berari sia ewo ainda be awa ingo na Mamo da mei bugudo embo isira awa boroko bugadi aera awodo kotadewa te iji ainde awa na bugadena.

BURO ARI EMBOBO EWAMEI DE BIAE DE AWA

45 “Embo ave awa saboa edo jiro gari buro embo ri? Mando topo da amimi uso buro embo da yei uso buro embo nenei awa simba arase sisira. Edo embo awa sipo de ongobo de ungoda indari sia adira awa embo awa saboa edo buro ari embo ra. 46 Edo mando topo awa engenembae etira edo buro embo awa awodo ae etira awa buro embo awa jo iaviri ae etira. 47 Edo na ingoda yei sena mando topo awodo gido awa buro embo awa sari uso busu de edo uso rora berari de awa simba ae etira. 48 Awarate buro embo awa biae awa umo kotae etira naso gitijigari da bugari iji awa asusubae ra. 49 Awodo kotedo umo buro embo nenei awa dedo umo embo umo okain iji berari indido era ainde indido kumbudo ae etira. 50 Edo buro embo awa uso gitijigari iji nonde bugadira awa kotae adira edo iji ainde awa uso gitijigari awa bugadira. 51 Edo gitijigari bugudo buro embo ainda riroga itae etira edo itari ise sarago ari embomei deda atae etira. Edo ainda daedo itido unemi ungo berari da riroga itari ungoi ji sise di vegise atadera.”

Copyright information for `NOU