Matthew 25

JIMBARI DA KIKI INIA DA

Iesu mi sisira, “Mamo da gitijigari iji awa eiedo ra. Meigagara ademei 10 ungoda diti usasa ari rora budo jimbari embo tambadi mambusera. Meigagara 5 awa kotari de ra te meigagara nenei 5 awa kotari ae. Edo meigagara kotari egeregae awa ungoda diti usasa ari rora awa burisera te ainda goriwo da ngamo awa bae. Edo meigagara kotari de awa ungoda diti usasa ari rora burisera edo daedo goriwo dangamo burisera. Edo jimbari embo awa burigi bugae etiri gido memeigagara ademei awa diti bouga etiri gido pasido ewo isera.

“Edo tumba soropu da embo da amimi minonu sisira, ‘Jimbari embo bugutira. Puwo umo tambave.’

“Setiri meigagara berari erido ungoda diti usasa ari rora jigero eririsira edo gaisera. Edo meigagara ademei kotari atae amimi meigagara kotari de ainda sisera, ‘Nango ingoda goriwo da ngamo awa kiambu iti gave ko nangoda diti usasa ari rora awa ambadi aikambu ira.’

“Setero meigagara kotari de mi mina ungoda yei sisera, ‘Awodo aera nangoda goriwo da ngamo awa ingodena berari einde inono aera awasedo ingo mina itido kundo ari oro kire da mambudo ingoda goriwo da ngamo mina itido kumbuwo.

10 “Awasedo meigagara kotari egeregae awa goriwo da ngamo mina itido badi mambusera. Mambero jimbari embo seka bugusira. Edo meigagara ademei 5 sia isera awa jimbari embo seka de jimbari bondo da mambusera. Etero mangiro gajisira.

11 “Amboda ademei nenei 5 bugudo sisera, ‘Embo nembodiba mangiro pirigegae nango torore.’

12 “Setero jimbari embo seka mi mina sisira, ‘Na ingo gaera.’”

13 Edo Iesu mi inia da kiki awa atae edo sisira, “Iji nonde na bugadena awa ingo gae awasedo gido gogowo ewo.”

BURO EMBO TAMONDE DA INIA DA KIKI

14 Iesu mi sisira, “Mamo da gitijigari iji awa eiedo ra. Embo nembodiba awa esega busu nei da adi sia isira. Sia edo setiri uso buro ari embomei bugusera. Bugero uso busu de uso mando de uso rora berari de awa simba orase sisira. 15 Edo daedo uso buro embomei da yei gano itido uso jawo da buro orase ititisira nei da awa K5,000 edo nei da awa K2,000 edo nei da awa K1,000. Edo buro ari embomei einda jiro gari awa neinde kainde ra awasedo buro embomei berari tamonde einda gano ajigari da awodo itae ra. Edo gano awa itido embo nembodiba awa mambusira. 16 Edo buro embo gano K5,000 burisira awa burigi be mambudo gano awa jingama edo rora mina itido kundo isira. Awodo edo sekago tamo da K5,000 nei burisira. 17 Edo da awodo buro embo nei K2,000 burisira awa gano awa jingama edo rora mina itido kundo isira edo sekago K2,000 nei tamo da burisira. 18 Awarate buro embo K1,000 burisira awa mambudo uro ngambedo uso gitijigari da gano awa gousira.

19 “Edo amboda iji ribori be atae etiri embo nembodiba engenemburisira. Engenembedo uso buro embomei da yei gano rawodo jingama iseri awa nganega isira. 20 Edo buro embo ave K5,000 burisira awa K5,000 nei budo ainda bugusira. Budo bugudo sisira, ‘Gitijigari imo naso yei K5,000 ititisesa edo na K5,000 nei betena eire.’

21 “Setiri edo gitijigari mi mina sisira, ‘Naso tumonda ari edo buro embo ewamei imo buro ewamei be etesa. Edo imo gano kiambu eiawa edo gogo edo jingama etesa awasedo nanemi iso yei gano nembodiba itano jingama adesa. Edo torio edo nangae atise dubo ewamei ase.

22 “Edo buro embo nei K2,000 burisira awa torido sisira, ‘Gitijigari imo naso yei K2,000 ititisesa te gi K2,000 nei eire.’

23 “Setiri uso gitijigari mi uso yei sisira, ‘Tumonda ari edo buro embo ewamei imo buro ewamei be etesa. Buro awodo edo awa gano kiambu eiawa jingama edo gogowo etesa awasedo nanemi iso yei gano nembodiba itano jingama adesa. Edo torio nangae atise dubo ewamei ase.’

24 “Edo buro embo K1,000 burisira awa torido sisira, ‘Gitijigari na gari imo awa embo okain be. Edo embo nenei iso buro era awasedo imo buro da uredo govedo aera te imo indari jiwae budo esa. 25 Edo na awa oju edo mambudo iso gano awa busu da govedo unjugurana. Gio iso gano eire kumbuio.’

26 “Setiri gitijigari mi mina sisira, ‘Imo awa embo biae edo begogo embo ra. Edo imo na uredo govedo ae edo ena te indari jiwae budo ena awa imo garira awa imo ro edo naso gano awa atari oro da itae mo etesi? 27 Imo ainda iteso awa na engenembedo bugudo naso gano berari budo edo nei kiambu tamo da banesae etesi?

28 “‘Awasedo embo ainda gano awa ingo da kumbudo embo K10,000 burisira embo ainda itio ainda be awa embo ave rora jiwae de awa rora nenei jiwae badira. 29 Awarate embo ave rora enumba ae de awa rora uso yei dodo soubadera. 30 Edo buro embo biae eiawa budo pigewo ponda umenga da atise ji de di gambuse atare.’”

KASARI AMBO BE AMBO AWA

31 Iesu mi sisira, “Na Mamo da mei bugudo embo isena awa gitijigadi bugadena awa asisi ewagaewa berari awa daga bugadera. Umo bugudo uso anumba parara de ainda anumbadira. 32 Ainda anumbedo sari busu berari da embo awa uso yei dada adera. Dada oro gitijigari mi embo katabadira teta wo sheep simba ari embo mi wo sheep de goat de ewoga ewoga edo ira da awodo. 33 Awodo edo unemi embo wo sheep inge awa budo uso ingo be da itido edo embo wo goat inge awa budo uso ingo anda da itadira.

34 “Edo gitijigari mi embo uso ingo be da ainda sadira, ‘Ingo awa naso Mama mi ewamei etira awasedo puwo. Puwo Mamo da gitijigari yei da atari ewamei tuturo ase Mamo mi imo awa sedo sia isira awodo. 35 Edo na beji tambuteono ingo mi na indari itido isewa. Edo na sasaka ujo tambuteono ingo mi na sasaka itido isewa. Edo na bugudo isena edo ingo na matu gaera te ingo embo topo awodo edo na atega edo isewa. 36 Edo naso bosini atae adi aikambu euri ingo mi na bosini nenei itido isewa. Edo na karu eono ingo mi na simba edo isewa. Edo na bundari oro da atono ingo mi na esega edo isewa.’

37 “Sari Mamo da embo mi uso yei mina sadera, ‘Gitijigari nanjigo imo beji tambuteoso nango gido indari itido iseri? Edo nanjigo imo umo ujo mi biae eoso gido umo itido iseri? 38 Edo nango imo nanjigo gido edo embo topo awodo atega edo iseri? Edo nanjigo iso bosini atae adi aikambu euri gido bosini nenei itido iseri? 39 Edo nanjigo imo karu eoso imo simba edo iseri? Edo nanjigo imo bundari oro da atoso imo esega edo iseri?’

40 “Awodo soro gitijigari mi mina ungoda yei sadira, ‘Na gebe sena giwo. Ingo naso ambojimbi kiambu be da yei wasiri eiedo edo isewa amone naso yei da edo isewa.’

41 “Awodo sedo gitijigari mi embo uso ingo anda da ainda sadira, ‘Ingo embo bebegae. Edo Mamo mana ingo ewamei adira awasedo na dodo mambuwo. Mamo mi Satan de uso asisi bebegae de awasedo riawo matawa atari sia isira ainda mambuwo. 42 Na beji tambuteono ingo naso yei indari itari ujo ae edo isewa. Na umo ujo tambuteono ingo na umo itae edo isewa. 43 Ingo na gaera te ingo na atega ae edo isewa. Naso bosini atae adi aikambu isira te ingo naso yei bosini seka itari ujo ae edo isewa. Na karu edo isena te ingo na simba ae edo isewa. Na bundari oro da atima isena te ingo na esega ae edo isewa.’

44 “Sari ungoi mina sadera, ‘Gitijigari nanjigo imo beji de edo sasaka ujo mi biae eoso edo nango imo gae edo iso bosini atae adi aikambu euri edo karu eoso edo bundari oro da atoso imo gido kondade ae edo iseri?’

45 “Awodo soro gitijigari mi mina ungoda yei sadira, ‘Na gebe sena awasedo ingiwo. Iji ainde ingo naso ambojimbi kiambu be awa kondade ari ujo ae edo isewa amone ingo na kondade ae edo isewa.’

46 “Awasedo embomei eiawa riawo matawa ewuse atira ainda mambadera te Mamo da embomei awa wasiri natopo atari ainda mambadera.”

Copyright information for `NOU