Matthew 26

IESU DADI SIA ISERA

Iesu atopatido atae edo uso ambojimbi da yei sisira, “Iji etoto atae ari Jew embomei da jarusegari bondo da iji bugadira ingo gosewa. Iji ainde embo mi na Mamo da mei embo isena awa ungo mi na awa embo da ingo da itadera. Itido ungoi orega itido benema mi dadera.”

Edo priest gitijijjigegari de Jew embo nembogambo de priest nembodiba jawo Caiaphas de Caiaphas da mando da dada isera. Ungoi dada edo Iesu gae unjugari da budo doro betarase ainda kiki dirisera. Edo ungoi sisera, “Ingode bondo iji de adera awa embo tini gambari edo embogo adera awasedo iji ainde awa mana adera.”

IESU SIMON ESEGA ISIRA

Iesu Bethany nati da bugudo Simon karu leprosy bari embo awa ewamei isira ainda mando da mambusira. Edo Iesu anumbedo indari indise atiri evetu da mi utingi kiambu ganuma mi ari awa joino muno ewamei de mi beda ari uso mina nembodiba awa budo bugusira. Bugudo totorisira. Torido utingi kiambu be awa bejedo awa Iesu da beo da jojisira.

Edo Iesu da ambojimbi evetu mi ro isira awa gido ungo tini gambari edo sisera, “Evetu ro awasedo eiedo etiri? Ko joino oiawa ori edo gano nembodiba bae etira. Edo gano bae etira awa embo rora ae embomei da itae etira.”

10 Edo Iesu ungo ro sera awa gido ungoda yei sisira, “Ingo ro awasedo evetu einda yei kotari bebegae evi? Evetu eiawa ro etira awa ewamei be etira. 11 Edo embo rora ae embomei awa iji berari ingode daedo atadera awarate na awa ingode einda iji berari atadi aera. 12 Edo evetu eiawa joino naso tamo da jojetira awa naso tamo gowari da sia etira. 13 Mamo mi evetu eiawa mana ruvegadira. Busu yei rawainda Mamo da binga ewamei sadera ainde embo berari mi evetu emimi etira awa ingadera.”

JUDAS KOTARI BIAE KOTISIRA

14 Judas Iscariot awa Iesu da ambojimbi 12 da teda amimi priest gitijijigegari da yei mambudo sisira, “Na Iesu ingoda ingo da itano ingo naso yei ro itadevi?” 15 Setiri ungoi K25 uso yei ititisera. 16 Edo itero Judas iji ewamei budo Iesu indiga sadi simba isira.

IESU USO AMBOJIMBI DE JARUSEGARI BONDO INDISIRA

17 Bondo da iji tuturo da ungo ambe indisera ambe bajari siwo jawo yeast ae ainde Iesu uso ambojimbi mi bugudo uso yei nganega isera, “Yei rawainda jarusegari bondo sia oro imo indadi dipapa esi?”

18 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo nati da joda torido embo da tambadewa ainda sewo atopatari mi setira naso iji bugira awasedo na naso ambojimbi de jarusegari bondo awa iso mando da indadena sewo.” 19 Setiri Iesu uso ambojimbi unemi ro sisira awa edo jarusegari bondo awa sia isera.

20 Edo ongobo etiri Iesu uso ambojimbi 12 de indari indadi anumburisera. 21 Edo ungoi indari indise Iesu mi sisira, “Na ingoda yei sena ingoda teda da amimi na indiga sadira.”

22 Setiri uso ambojimbi dubo vevera edo dada uso yei sisera, “Gitijigari nanemi imo indiga senita?”

23 Setero Iesu mi mina sisira, “Embo ave nangae indari dada betari embo amimi na indiga sadira. 24 Jiwari mi sira da awodo Mamo da mei bugudo embo isira awa betadira te embo na indiga sadira embo ainda yei awa biae be biae ra. Edo embo ainda ai mi umo kumbae doae etira awa uso yei awa ewamei ae etira.”

25 Edo Iesu awodo setiri Judas Iesu indiga sadira embo amimi Iesu da yei nganega isira, “Awodo enita ko awodo adi aeri?”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Gebe imo awa awodo adesa embo awa ra.”

26 Edo ungo indari indise atero Iesu ambe budo Mamo da yei ategari sedo ngaugedo uso ambojimbi da yei memeia ititisira. Edo ititise ungoda yei sisira, “Emone naso tamo. Kumbudo indiwo.”

27 Awodo sedo aga kumbudo Mamo da yei ategari sedo ungoda yei ititise sisira, “Emone naso ororo amimi etiri Mamo da adi sari awa be etira. Nanemi naso ororo awa jojano Mamo mi embo jiwae da buria kotembedo doadira. 29 Edo na ingoda yei sena na ingode daedo ribe grape da ngamo indena awarate na mana ingode daedo sekago indadena boroko edo mambudo iji na ingode wine seka awa naso Mama da gitijigari yei da ingode indadena.”

30 Edo awodo sedo ungoi jasiga ari ya awa sise mando dodo wosedo Olives doriri da mambusera.

IESU USO AMBOJIMBI DA YEI GE SISIRA

31 Edo ungo doriri da vitido Iesu ambojimbi da yei sisira, “Boroko tumba de ingo berari sumbuse na nasuka doadewa edo ro jiwari da sisira awa be adira. Edo jiwari mi sira,

‘Mamo mi wo sheep simba ari embo dadira ainde wo sheep awa sisikakain adera.’
32 Awarate na betadena ainda amboda Mamo mi na jigari wasiri de sekago erido na ingoda giti da Galilee busu da mambadena.”

33 Edo Iesu awodo setiri Peter mi uso yei sisira, “Berari emimi imo doadera te na mana imo doadena.”

34 Awodo setiri Iesu mi Peter da yei sisira, “Boroko tumba de kokora egoro sae atirari imo na iji tamonde imo na gae sadesa.”

35 Setiri Peter mi mina sisira, “Na ingae betadena te na mana imo gae mana sadena.” Edo Peter awodo setiri ambojimbi berari sari da awodo berari sisera.

IESU GETHSEMANE AINDA MAMO DA YEI GE SISIRA

36 Edo yei awa dodo Iesu uso ambojimbi de yei jawo Gethsemane ainda mambusera. Ainda mambudo Iesu mi ungoda yei sisira, “Na ounda Mamo gada ge sadi mambutinono ingo einda anumbedo atiwo.” 37 Edo Iesu Peter de Zebedee da memei etoto de kundo mambusira. 38 Edo dubo vevera tambudo ungoda yei sisira, “Naso dubo vevera nembodiba mi na dadi aikambu ira awasedo einda nangae atise na kondade ewo.”

39 Awodo sedo Iesu kiambu yarago ise baingo dederi edo dombu mi busu da gaedo edo Mamo da yei sisira, “Naso Mamo iso dipapa mi naso memesi eiawa kumbuio awarate imo ujo ae edo re doio. Edo naso dipapa awa eose ta iso dipapa mi awa eio.”

40 Edo Iesu awodo sedo umo sekago uso ambojimbi da yei engenemburisira awarate ungo awa ewo ise atisera. Edo ungo gido Peter da yei sisira, “Ro awasedo ingo tamonde nangae tepo iji tupo simba edo gae evi? 41 Simba edo gogo ise Mamo da yei ge sewo. Awodo adewa amimi bawari nembodiba ingoda yei bugadira awa ingo mana duradewa. Ingo ingoda jo berari mi ro ewamei awa adi dipapa ewa te ingoda tamo awa goroba ae ira.”

42 Edo Iesu sekago kiambu yarago ise Mamo da yei sisira, “Mamo naso yei memesi eiawa bae etesita awarate imo ro adi dipapa esa awa eio.”

43 Edo Iesu awodo sedo sekago engenembedo ambojimbi da yei bugusira te ungo ewo ise atisera. Ungo erido atari awa inono ae edo gido.

44 Edo Iesu ungo sekago dodo sekago Mamo da yei sari da awodo sisira. 45 Sedo engenembedo uso ambojimbi da yei bugusira edo ungoda yei sisira, “Ingo jango indise ewo ise atewa? Giwo na Mamo da mei embo isena awa embo mi budo embo bebegae da ingo da itari iji awa bugira. 46 Eriwo edo ingode mambore edo giwo embo na indiga sira embo awa bugutira.”

UNGOI IESU BUNDISERA

47 Edo Iesu ge sise atiri Judas ambojimbi 12 da teda amimi embo jiwae be deda kokoro de kasiwo deda kundo bugusera. Edo priest gitijijigegari de edo Jew embobo embo nembogambo mi setero gido bugusera. 48 Edo Judas indiga sari embo mi matu embo da yei sisira, “Embo nanemi sandido muno adena embo amone ingo dipapa ewa embo ra awasedo bundewo.”

49 Edo Judas bugudo dambuderari Iesu da yei da mambudo Iesu muno ise sisira, “Atopatari na imo atega ena.”

50 Setiri Iesu mi uso yei sisira, “Otao imo ro adi bugesi awa eio.”

Setiri ungoi bugudo Iesu sandisera.
51 Edo ambojimbi da mi uso kasiwo gorugedo budo priest da gitijigari da buro ari embo ainda dengoro awa diugurisira.

52 Etiri Iesu mi uso yei sisira, “Embo ave kasiwo mi embogo adira awa kasiwo mi doro betadira awasedo iso kasiwo awa sekago uso atari yei da itio. 53 Edo eiawa kotewo. Na dipapa adena awa na naso Mamo da yei kondade dipapa adena sedo gadena. Edo uso yei sedo gano unemi uso asisi ewagaewa ajigari nembodiba be itari bugudo na kondade adera. 54 Awarate na awodo adena awa ro jiwari mi be arase sisira awa be adi aera.”

55 Edo Iesu ge awa sedo wareregedo embo da yei sisira, “Ingo na awa teta bengono embo oju sumbudo mambari badi ingoda kokoro de kasiwo deda na badi bugevi? Iji jiwae be na Jew embomei tumondebain ari mando da anumbedo atise atopatido isena te ingo na bundae. 56 Edo rora berari eiawa be bugiri ro Mamo da binga sari embo mi jiwari ewamei be joda jiwusira awa be isira.”

Edo Iesu awodo setiri ambojimbi berari umo dodo sumbudo mambusera.

UNGOI IESU BUDO CAIAPHAS DA MANDO DA MAMBUSERA

57 Edo embo Iesu bundisera amimi Iesu budo Caiaphas embo nembodiba priest da gitijigari da mando da budo mambusera ainda agodari da atopapotegari de Jew embo nembogambo dada edo atisera.

58 Edo Peter Iesu ambo ambo ise ambo da bugudo Caiaphas da ara da bugusira. Edo Peter ainda bugudo mando simba ari embomei deda anumburisira ainda be awa Peter umo ro aderi awa gari dipapa isira awasedo.

59 Edo priest gitijijigegari de edo Jew embo nembogambo berari de awa Iesu bekuba edo biae da tambudo Iesu dadi dipapa isera. 60 Edo embo jiwae bugudo Iesu da jawo da ge busedo isera awarate Iesu buria nei ro ae awasedo ungo Iesu bekuba ari sago ae isera. 61 Edo ambo be ambo da embo etoto mi bugudo sisera, “Embo emimi sisira nanemi Mamo da tumondebain ari oro eiawa arasegedo edo iji tamonde de sekago jigano eradira sisira.”

62 Setero priest gitijigari nembodiba mi erido Iesu da yei nganega isira, “Imo bekuba era einda mina ro sesi.” 63 Setiri Iesu mina ro sae isira.

Edo sekago priest gitijigari mi Iesu da yei sisira, “Mamo wasiri de atima ira ainda jawo da gebe seio. Imo Soregari Embo Mamo mi itari bugarase sisira edo Mamo da mei ta mo?”

64 Setiri Iesu mi mina sisira, “Imo gebe setesa edo na ingo berari da yei sena amboda na Mamo da mei embo isira awa Mamo goroba jiwae de da ingo be da anumbedo atinono gadewa. Edo amboda poroga da bugutirari ingo mi daedo gadewa.”

65 Setiri priest gitijigari nembodiba mi tini gambari edo uso ombari kerise sisira, “Umo ge biae Mamo da jawo da setira awasedo ingode mana bekuba embo nenei soro toradera. Edo ingo boroko uso ge biae awa ingewa. Ingo ro kotevi?”

66 Setiri embo berari mi mina sisera, “Umo buria etira awasedo umo betadira.”

67 Edo ungoi awodo sedo uso dombu da kosiwa edo Iesu dorisera. 68 Edo embo umo dorisera amimi Iesu gandubedo sisera, “Imo sesa imo awa Keriso awasedo embo amemi imo detiri awa se gore.”

PETER IESU GAE SISIRA

69 Edo Peter awa mando demonda anumbedo atiri buro ari gagara da amimi bugudo Peter da yei sisira, “Imo awa Iesu Galilee busu embo ainda ambojimbi ra.”

70 Setiri Peter embo berari da jo da sisira, “Imo ge ro sesa awa na gaera.” Sedo Peter wosedo ara be da awodo wowosisira.

71 Edo buro ari gagara nei mi Peter gido embo atisera ainda sisira, “Umone Iesu Nazareth nati embo da ambojimbi ra.”

72 Setiri Peter mi sisira, “Na gebe sena na embo awa na gaera.”

73 Edo iji tupo embo derido atisera amimi Peter da yei bugudo sisera, “Nango gosera imo awa Iesu da ambojimbi ra ainda be awa iso ge de Iesu da ge awa da awara.”

74 Setero Peter mi sisira, “Na ge busae ra. Na gebe sena. Edo na ge busadena awa Mamo mi na dari betadena. Edo na embo awa na gaera.”

75 Edo Peter awa siri kokora egoro sisira. Edo kokora egoro setiri Peter Iesu mi ro sisira awa kotisira. Edo Iesu mi sisira, “Kokora egoro sae giti da imo iji tamonde na gae sadesa.” Sisira awa Peter kotedo arapa da bugudo dubo vevera mi biae edo ji sisira.

Copyright information for `NOU