Matthew 27

UNGOI IESU BUDO PILATE DA YEI MAMBUSERA

Sipo be sipo de priest gitijijigegari de Jew embo nembogambo de mi Iesu dadi ge dada sisera. Edo ungoi Iesu da ingo awa dada bundedo budo Rome embomei da gitijigari Pilate da yei mambusera edo ungoi Iesu Pilate da yei ititisera.

JUDAS BEBETISIRA

Edo indiga sari embo Judas umo Iesu doro betarase era awa gido umo jiro wareregurisira. Edo jiro wareregedo K25 awa budo priest gitijijigegari de Jew embo nembogambo da yei mambudo Judas gano awa ungoda yei ititisira. Itido sisira, “Na buria etena ainda be awa na embo wasiri biae ae embo awa indiga setena edo ingo mi dawo betadira.”

Setiri ungoi mina sisera, “Amone nangoda buria ae ra. Amone iso buria ra.”

Setero Judas gano awa Jew embomei da tumondebain ari oro joda warawara edo pon da mambudo dubo da esi mi kikivi edo digidobebetisira.

Edo Judas awodo etiri priest gitijijigegari gano awa budo ungosuka ge mina sara isera. Edo sisera, “Gano emone embo doro betarase mina itera. Edo ingodenaso agodari mi sira awa gano awa mana Jew embomei da tumondebain ari oro da gano de dada adira.” Edo ungoi ge mina sara edo ungoi gano amimi embo mi ou edo isira ainda busu mina itido isera. Mina itido etero busu awa aumo embomei da embo gowari yei isira awasedo busu ainda jawo awa ororo busu. Edo wasiri awa atae etiri ro binga itari embo Jeremiah mi sisira awa be isira. Edo Jeremiah mi sisira, “Israel embomei nenei mi gano K25 buro ari embo da tega awa budo embo mi ou edo ira ainda busu mina itido badera. Eiawa Mamo mi nanemi anase sisira.”

PILATE IESU NGANEGA ISIRA

11 Edo Iesu Rome embomei da gitijigari da diti da derido atiri edo gitijigari mi Iesu nganega isira, “Imo mo Jew embomei da gitijigari nembodiba ta?”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Gebe setesa.”

12 Edo priest gitijijigegari de Jew embo nembogambo de mi Iesu bekuba isera te Iesu mina ro sae awasedo Pilate mi Iesu da yei sisira, “Imo ge jiwae sedo bekuba era mo gosesita? Edo ro edo mina sae esi?” 14 Edo Iesu ungoda bekuba isera ainda mina ro sae isira awa gido Pilate kove be isira.

EMBOMEI MI IESU BETARASE DIPAPA ISERA

15 Gaeko jaige da jarusegari bondo iji de bundari embo ave awa embo mi Rome embomei da gitijigari mi wujegarase dipapa edo isera awa wujegedo isira. 16 Edo iji ainde awa bundari embo jawo Barabbas awa bundari oro da atima isira. 17 Edo embo jiwae be dada etero Pilate mi ungoda yei sedo gosisira, “Embo ave awa wujegeni Barabbas awa wujegadeni ta ko Iesu embo mi sedo era Keriso awa wujegeni? 18 Edo umo gosisira embomei awa Iesu ujo ae edo isera awasedo ungoi Iesu awa Pilate uso ingo da ititisera awa umo gosisira.

19 Edo Pilate awa uso kasari anumba da atiri uso aro ge itiri bugusira edo aro mi sisira, “Embo amone embo ewamei awasedo doio ainda be awa tumba de na eturo da embo awa getena edo uso yei mina biae betena.”

20 Awarate priest gitijijigegari de Jew embo nembogambo mi ro orase sisera awasedo embo jiwae be mi Pilate da yei Barabbas awa wujegurise edo Iesu awa betarase dipapa isera.

21 Edo Rome embomei da gitijigari mi ungoda yei sekago nganega isira, “Embo etoto einda da rawa wujeganase dipapa evi?”

Setiri ungoi sisera, “Barabbas awa wujege.”

22 Setero Pilate ungoda yei nganega isira, “Na Barabbas wujegadena edo Iesu Keriso sedo era mo ro eni?”

Setiri ungoi mina sisera, “Benema mi orega da de betare.”

23 Setero Pilate ungoda yei nganega isira, “Edo buria ro etiri?”

Setiri ungoi berari gogo dimbudo sisera, “Benema mi orega da de betare.”

24 Setero edo Pilate embo uso ge sekago ingadi ae awa gido gosisira awa embo mi embogo tuturo adera awa gosisira. Awasedo Pilate umo budo edo uso ingo awa embo berari da diti da segise ungoda yei sisira, “Ingo mi mana embo einda betari awa naso yei bekuba adewa. Ingo ingosuka awa uso betari da riroga badewa.”

25 Setiri embo berari mi sisera, “Umo betari nango nangoda orobe de mi uso betari da riroga awa badera.”

26 Setero Pilate Barabbas awa wujegurisira. Edo Pilate mi setiri ungoi Iesu vejedo edo Iesu awa embo da yei ititisira benema mi orega da doro betarase.

ISORO EMBOMEI MI IESU GANDUBURISIRA

27 Edo Pilate da isoro embomei mi Iesu budo Rome embomei da gitijigari da oro da torido edo embo berari mi Iesu jiriroka isera. 28 Edo ungoi Iesu da ombari totigedo edo Iesu awa ombari kokoi ribori awa itero ombusira. 29 Edo ungoi bebe mi gobe edo Iesu da beo da itero asugurisira. Edo Iesu da ingo be da ituka itero jigiri baingo dederi edo iro jirise ganduburise ungoi sisera, “Jew embomei da gitijigari nembodiba iji be ribori be atare.” 30 Sedo ungoi uso tamo da kosiwa edo ituka budo umo beo da dorisera. 31 Edo ungo Iesu dedo gandubedo atae edo ungoi ombari kokoi awa totigedo uso ombari awa sekago itero ombusira. Edo ungoi Iesu budo benema mi orega da doro betarase budo mambusera.

UNGOI IESU BENEMA MI OREGA DA DORISERA

32 Edo ungo mambuteriko Cyrene nati embo jawo Simon awa tambusera. Tambudo setero Iesu da orega awa ango isira. 33 Etiri mambudo ungoi yei jawo Golgotha ainda be awa beo agatu da yei ainda bugusera. 34 Edo ungoi ri be jawo grape da ngamo awa rora muti tokaka de dada edo Iesu mi indarase itido isera awarate Iesu gambudo gido indae doturisira.

35 Edo ungoi Iesu benema mi orega da dedo Iesu da ombari awa katabedo badi sedo pipi ga isera. 36 Ise Iesu ditini isera. 37 Edo ungoi ge gaedo benema mi orega inda ge gaisera awa dorisira. Edo ge gaisera awa eiedo sisira, “Eiawa Iesu Jew embomei da gitijigari nembodiba.” 38 Edo ge gaiari awa itido edo ungoi bengono embomei etoto awa benema mi orega etoto da dorisera. Edo uro ngambedo embo da awa Iesu da ingo be da edo nei awa Iesu da ingo anda da awodo orega da dederisera.

39 Edo embo ave puma derigurise mani mani edo Iesu gandubedo iro jirido isera. 40 Edo iro jirise sedo isera, “Inemi sedo isesa Jew embomei datumondebain ari oro awa arasegedo edo sekago iji tamonde de jigaso erarase sedo isesa. Edo imo Mamo da mei gido orega dodo wosedo imo imosuka kondade eio.”

41 Edo ungoi awodo seoro da awodo priest gitijijigegari de edo agodari atopatari embomei de Jew embo nembogambo de mi Iesu ganduburise sedo isera, “Umo embo nenei soregedo ira te umo umosuka soregari sago ae ira giwo. 42 Edo umo mo Jew embomei da gitijigari ta? Edo umo orega awa dodo wosadira awa nango umo gebe adera. 43 Edo umo sedo ira umo awa Mamo da mei edo umo Mamo tumonda edo ira. Edo Mamo umo kondade ari dipapa ita mo aeri awa ingode gore.” 44 Edo da awodo bengono embo etoto daedo benema mi orega da dorisera amimi Iesu da yei biae sisira.

IESU BEBETISIRA

45 Edo iji soropu da busu berari awa umenga mi gajisira. 46 Edo ongobo soropu da waiko sekago janibetiri Iesu gogo dimbusira, “Eli Eli lema sabachthani?” Ainda be awa, “Naso Mama Naso Mama ro edo na dotesi?” 47 Siri embo nenei derido atisira amimi ingido sisira, “Elijah jawo sira.”

48 Sedo embo da mi sumbudo openga budo ribe grape da ngamo tokaka ainda patido ituka da digido Iesu da yei jijigurisera edo Iesu mi indarase sisera. 49 Awarate embo nenei mi sisera, “Elijah mi bugudo umo kondade eita mo adi aeri? Simba eu ingode gore.”

50 Sedo simba ero Iesu sekago gogo dimbudo uso asisi Mamo da yei itido edo bebetisira.

51 Edo Iesu betetiri bo nembodiba Jew embomei da tumondebain ari oro da yei ewamei be gajari awa tuturo inda edo keredo wosedo tuda bugusira. 52 Edo busu didira isira edo ganuma bejisira edo kokombo be pirigetiri edo Mamo da embo jiwae matu bebetegari awa Mamo mi etiri ungoi ungoda kokombo dodo wasiri de eririsera. 53 Edo ainda amboda Iesu wasiri de eriri embomei awa Jerusalem torero embo jiwae mi ungo gosisera.

54 Edo isoro da gitijigari de isoro embomei de Iesu ditini ise atisera amimi busu wasiri isira edo ro berari isira awa gido ungoi oju edo sisera, “Gebe umone be Mamo da mei ra.”

55 Edo embo evetu jiwae Galilee busu dodo Iesu kondade adi bugusera awa aike anumbedo atise ditini isera. 56 Edo ainda teda awa Mary Magdalene edo Mary James de Joseph de da ai edo Zebedee da memei da ai de mi atisera.

JOSEPH IESU GOWUSIRA

57 Edo ongobo etiri embo rora jiwae embo Arimathea busu da amimi uso jawo Joseph umo awa Iesu da ambojimbi da amimi bugusira. 58 Bugudo Pilate da yei mambudo Iesu da tamo awa itari badi benunu sisira. Benunu setiri Pilate mi setiri Iesu da tamo itero Joseph mi burisira. 59 Edo Iesu da tamo itero budo Joseph mi bo seka mi dogedo Iesu da Tamo awa Joseph unemi meko da kokombo uso ingo mi seka be seka isira ainda ititisira. 60 Edo Joseph mi ganuma nembodiba awa budo bunini setiri meko uso be awa gajisira. Gajedo awodo dodo mambusira. 61 Edo Mary Magdalene de edo Mary nei de awa meko kokombo benei da anumbedo atisera.

IESU DA KOKOMBO AWA SIMBA ISERA

62 Edo bondo sia ari iji awa atae etiri sipo de priest gitijijigegari de Pharisee embomei de mi Pilate ga dada edo Pilate da yei sisera, “Gitijigari nango kotemburera atise gebusari embo mi sisira iji tamonde atae ari na sekagoeradena sisira awasedo seio kokombo be awa iji tamonde atiroro simba edo gogo ore. 64 Doro uso ambojimbi mi uso tamo awa bengono edo seore Iesu re betedo sekago erira. Edo umo matu ge busisira awarate ge busari eiawa be biae be ra.

65 Setero Pilate mi ungoda yei sisira, “Simba ari embo budo mambudo kokombo awa simba edo gogo ewo.” 66 Setiri ungo Pilate dodo mambudo ganuma awa esi mi yise genibedo puse genibedo edo etero okain etiri ungo simba ari embomei simba orase dodo ungo mambusera.

Copyright information for `NOU