Matthew 3

JOHN EMBOMEI ATOPAPOTISIRA

Iji ainde John umo mi ewamei ari embo mi bugudo Judea busu da yei embo atae ainda atopatadi tuturo isira. Edo John mi sisira, “Iji bugira edo Mamo mi gitijigadira awa aikambu etira awasedo wasiri biae dodo Mamo da yei puwo.” Edo binga sari embo jawo Isaiah mi embo einda jawo da ge sisira,

“Embo da mi yei embo atae da tembuse binga minonu sadira, ‘Gitijigari da emboro sia ewo edo emboro ewamei ewo.’”
Edo John uso ombari digari awa wo jawo camel da tu mi ari edo uso sini awa wo da tu mi ari edo umo indari awa sopika de mumuni de awa indido isira. Edo Jerusalem nati embomei edo Judea busu embomei berari de edo Jordan umo bengi da atima edo isera embomei ainde mi bugudo John atopapotira awa gadi bugusera. Edo John da dengoro bagari awa ingido ainda amboda ungoi sisera, “Nango buria etera.” Setero John mi umo Jordan da ungo umo mi ewamei isira.

Edo John mi agodari simba ari embomei jiwae Pharisee de Sadducee uso yei bugutero gosisira edo ungo John mi umo mi ewamei arase dipapa etero umo ungoda yei sisira, “Ingo awa teta jingabu da memei ingege. Edo iji Mamo mi ingo kasadira awa bugutira. Na kove be ena ko imo kotesa Mamo busu da embo kasadira ainde awa imo jebugadesa. Edo ingo wasiri ewamei ewo. Edo wasiri ewamei adewa awa embomei ingo ingoda wasiri biae awa doturewa awa gadera. Edo kotove Abraham awa nangoda mamoumbogo awasedo Mamo mi nango mana kasadira kotove. Awodo aera te Mamo mi ingo kasadira. Edo Mamo uso dipapa awodo edo ganuma einda Mamo mi Abraham da orobe adira. 10 Edo ingo awa teta ribe ae edo ira da awodo ra. Edo embo oto de awa sia etira ri jegadi. Jegedo pigari riawo da ewarase ribe ae edo ira awa mambadira.

11 “Edo embo ave ungoda wasiri biae doturera awa nanemi umo mi ewamei ena awarate embo da naso amboda bugutira amimi Asisi Kotopu de riawo de mi ewamei adira. Edo embo eiawa nembodiba be awarate na awa embo nembodiba ae edo na awa ewa raro uso tei goru simba eni? 12 Edo umo indari wheat da puti awa demonda ititise edo indari wheat be awa ewoga ewoga adira. Edo indari wheat be awa uso indari itari yei da ititise edo puti awa pigari riawo da ewadira riawo matawa atari da ewadira.”

JOHN IESU UMO MI EWAMEI ISIRA

13 Edo iji ainde Iesu Galilee busu awa dodo edo Jordan umo be da bugusira John mi ainda umo mi ewamei arase. 14 Awarate John Iesu umo mi ewamei ari oju ae edo uso yei sisira, “Na imo umo mi ewamei anase sedo geose. Na awa embo wasiri biae de ra awarate imo awa wasiri biae aera awasedo na inemi umo mi ewamei asase dipapa ena.”

15 Setiri Iesu mi mina sisira, “Sedo gosena te umo mi ewamei egae ko eiedo adesa amimi ingae Mamo ro sisira awa adera.” Setiri John awara sisira.

16 Edo John Iesu umo mi ewamei etiri ainda amboda Iesu umo jo dodo vivitiri utu pirigetiri edo umo Mamo da Asisi teta ri ribo inge wowosiri gosisira. 17 Edo Mamo da Asisi wosedo uso yei anumbetiri edo ge javi utu da awodo sisira, “Emone naso mei na awa na dubo burena. Na uso yei naso jo iaviri ira.”

Copyright information for `NOU