Matthew 4

SATAN IESU BAGISIRA

Edo Asisi Kotopu mi Iesu budo yei embo atae da Satan mi bagarase budo mambusira. Edo Iesu ainda iji 40 edo tumba 40 indari indae atisira. Edo Iesu umo beji tambutiri Satan mi bagarase uso yei bugudo sisira, “Imo Mamo da mei sadesa awa seio ganuma eiawa ambe ari indase.”

Awarate Iesu mi mina sisira, “Awodo aera jiwari ewamei be ewamei sira awa embo ave ambe berari indadira awa uso asisi awa beji de atadira awarate umo Mamo mi ge berari ro sira awa ingadira awa uso asisi awa inono adira.”

Edo ainda amboda Satan mi Iesu budo Jerusalem nati da budo mambudo edo Jew embomei da tumondebain ari oro da inda ititisira. Edo Satan Iesu ainda itido atae edo uso yei sisira, “Imo Mamo da mei sadesa awa kekepunya edo busu da woseio ainda be awa jiwari ewamei be ewamei mi sira awa Mamo mi uso asisi ewagaewa sari imo simba adera edo ungo mi imo simba ise ungoda ingo mi imo jigadera oro iso tei awa mana ganuma da dadesa sira.”

Setiri Iesu mi mina sisira, “Awarate jiwari ewamei be ewamei da daedo sira imo mana Mamo iso bawari da itadesa sira.”

Setiri ainda amboda Satan mi Iesu budo doriri nembodiba da tamo da mambusira. Edo Satan Iesu ainda itido Satan mi Iesu busu da embo berari awa ujugetiri gosisira. Edo Iesu gosisira awa ewamei be ra. Edo Satan mi Iesu da yei sisira, “Imo baingo dederi edo na tumondebain adesa awa nanemi yei berari da eiawa iso yei da itadena.”

10 Setiri Iesu mi mina sisira, “Satan ewoga mambu. Edo jiwari ewamei be ewamei mi sira awa ingo Mamo da awa tumondebain adewa edo kera adewa edo embo nei awa kera eove sira.”

11 Awasedo Satan Iesu dodo mambiri edo asisi ewagaewa mi bugudo Iesu kondade isera.

IESU USO BURO GALILEE BUSU DA

TUTURO ISIRA

12 Edo Iesu umo John gajari oro da itero binga ingido Iesu Galilee busu da mambusira. 13 Edo Nazareth nati da iji tupo atinatina yei awa dodo nati Capernaum da mambudo atima isira. Edo nati eiawa umo diuga Galilee da bengi da busu Zebulun de Naphtali deda demonda. 14 Edo Iesu ainda mambusira ainda be awa binga sari embo Isaiah mi ro sisira awa be isira. 15 Edo Isaiah mi sisira,

“Edo Jordan umo be nei da edo ewa kena awa Zebulun busu de edo Naphtali busu de edo Galilee busu mendo da awa embo Jew ae jawo Gentile atima isera.
16 Edo embo ainda atima isera awa teta umenga da atarago edo isera edo teta betari da utumo da atarago edo isera. Edo ungo awodo atiroro embomei amimi usasa nembodiba be gadera.”
17 Edo iji ainde Iesu umo atopatadi tuturo isira edo sisira, “Mamo mi ingo gitijigadira iji awa bugira awasedo ingoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei puwo.”

WO BARI EMBOMEI IESU AMBO AMBO ISERA

18 Edo Iesu umo Galilee umo bengi da pepeta ise nanonamendi etoto wo buro ero gosisira. Simon uso jawo nei Peter de uso namendi Andrew de awa komboro mi wo burero gosisira. 19 Edo Iesu ungoda yei sisira, “Na ambo ambo ewo. Ingoda imamo mi ingo wo oiro awase atopapotisira da awodo nanemi ingo atopatano na awa embo embo berave.” 20 Setiri iji ainde ungo ungoda komboro dodo Iesu ambo ambo isera.

21 Edo kiambu yise nanonamendi nenei etoto James de John de Zebedee da memei awa gosisira ungo awa ungoda nga da anumbedo ungoda mamo Zebedee ga da ungoda komboro to ise atero gosisira. Gido Iesu mi ungoda yei sisira umo ambo ambo orase sisira. 22 Setiri ungo burigi be erido ungoda mamo de nga de dodo Iesu ambo ambo isera.

EMBO JIWAE IESU DA BINGA INGISERA

23 Edo Iesu Galilee busu jo da tembuse Jew da dada ari oro da atopatido isira. Edo binga ewamei Mamo mi iji nonde embomei gitijigadira awa atopatido isira. Edo embo karu amburo neinde kainde bari awa euri jebugedo isera. 24 Edo busu Syria embo mi Iesu da buro ira ainda binga awa gido embo karu amburo neinde kainde edo dubo vevera tambudo isera awa budo Iesu da yei bugusera. Edo embo ave asisi biae mi sirari ta ko edo embo ave karu jawo epilepsy bari ta edo embo nenei karu tei ingo ambari ta awa berari Iesu mi euri jebugedo isera. 25 Edo embo jiwae be busu Galilee da edo yei jawo Gabu Etoto nati da edo Jerusalem nati da edo Judea busu da edo busu nei Jordan umo bengi da awa berari bugudo Iesu ambo ambo isera.

Copyright information for `NOU