Matthew 5

IESU DORIRI DA AMBOJIMBI AWA ATOPAPOTISIRA

Edo Iesu embo diti nembodiba awa gido doriri inda vivitisira. Vitido ainda anumburisira. Etiri uso ambojimbi bugudo uso yei dada etero Iesu ungo atopatadi tuturo isira edo ge eiawa sisira.

DUBO EWAMEI BE AWA

“Embo ave umo umosuka kondade ari sago ae awa gosira embo unemi Mamo gebe ira embo awa dubo ewamei ira ainda be awa Mamo mi gitijigadira ainde awa umo awa Mamo ga daedo atadira awasedo.
“Edo embo ave nei ro mi dubo vevera ira awa dubo ewamei ira ainda be awa Mamo mi umo kondade adira awasedo.
“Edo embo ave saboa evira awa Mamo mi ro barase sisira awa badira awasedo dubo ewamei ira.
“Edo embo ave Mamo da dipapa awa adi dipapa be evira awa dubo ewamei ira ainda be awa Mamo mi umo awa ari beda adira.
“Edo embo ave embo nenei da yei jo edo ira awa dubo ewamei ira ainda be awa Mamo uso yei da jo adira.
“Edo embo ave uso jiro jingama ewamei evira awa dubo ewamei ira unemi Mamo gadira awasedo.
“Edo embobo ememi embo nenei ge bagera awa eoro atae edo ira awa dubo ewamei ira Mamo mi umo awa uso kinapeina sadira awasedo.
10 “Edo embo ave Mamo da dipapa awa adi euri embo mi dedo gaedo ewora awa dubo ewamei ira Mamo gitijigadira ainde awa umo awa Mamo ga daedo awasedo.
11 “Edo imo na ambo ambo esa awasedo embo mi iso yei da ge biae sadera edo imo dedo gaedo ise gebusadera awa dubo ewamei eio ainda be awa nanemi kando nembodiba imo awasedo utu da sia ena. Edo da awodo embo nenei mi Mamo da binga sari embomei matu da atima isera dedo gaedo isera.”

TOKAKA DE USASA DE DA ATOPATARI AWA

13 Edo Iesu uso ambojimbi atopapotise atise sisira, “Nanemi ingo awa embo da teda ititena teta ewa tokaka embo mi indari da itido era da awodo awarate tokaka awa uso tokaka da mina bari awa atae ari inemi mana aso sekago tokaka adira. Amone jingama ari sago ae etira awasedo imo pigaso mambari embo mi ainda tamo da pepeta adera.

14 “Awarate na ingo ititena teta goriwo usasa de embo mi yei umenga da itido era da awodo. Edo embo nati doriri tamo da edo ira awa embo berari mi nati awa gido era. 15 Awarate embo amemi mana ri injibedo ou to da itadira awodo aera te unemi ri injibedo awa aviga da itari embo berari mando da awa usasa adira. 16 Da awodo iso wasiri esa awa amimi teta riawo mi janibarago are embo da yei. Edo wasiri ewamei awa gosise iso Mamo utu da awa jasiga ore.

AGODARI DA ATOPATARI AWA

17 “Edo Moses da agodari de Mamo da binga sari embomei mi ro atopapotisera awa na budo pigadi bugusena awa kotove ainda be awa na budo pigadi bugae awarate na awa ro Moses de Mamo da binga sari embo de mi ro atopapotisera awa amo be arase bugusena. 18 Edo ro sena awa ruvegeove Mamo da ge awa matawa atadira edo uso ge awa be adira. Edo Mamo mi mana doari uso ove kiambu ta ko ove nembodiba agodari jiwari awa mana embo mi pigoro mana mambadira. 19 Awasedo embo ave Mamo da agodari kiambu ta agodari nembodiba ta awa kera ae adira ise embo nenei da awodo atopatadira awa embo awa Mamo bugudo gitijigadira iji ainde awa kiambu adira. Awarate embo ave Mamo da agodari awa gebe ise da awodo embo nenei atopatadira awa embo awa Mamo bugudo gitijigadira ainde awa embo nembodiba adira. 20 Edo na ingoda yei sena ingoda wasiri agodari da simba ari embomei jawo Pharisee de agodari da gaiari embomei jawo Scribe de da awodo ae gadewa gido awa mana Mamo mi gitijigadira ainda iji de awa ingo awa ainda adewa.”

TINI GAMBARI AWA

21 Edo Iesu atopapotise atise sisira, “Moses mi embo iji ainde atima isera ainda yei sisira embo dawo beture edo embo ave embo nei dari betadira awa embo awa budo busu da kasari embo da yei buguwo sisira. 22 Awarate nanemi ingoda yei sena embo amemi embo nei da yei tini gambari adira awa busu da kasari embo da yei budo buguwo. Edo embo amei uso namendi da yei imo embo biae sadira awa embo awa ungomi kundo budo nati embobo mi kasadera ainda yei mambadera. Edo embo ave embo nei da yei sadira imo jiro gari ae embo sadira embo awa mambudo riawo natopo atari da mambadira.

23 “Awasedo imo Mamo da rorou itari yei da derido imo iso otao ga da ge bagetesa awa kotedo re iso rorou ainda dodo iso otao da yei mambuio. Edo mambudo awa otao ga da dubo ewamei ari eio. Edo imo awodo edo awa engenembedo mambudo Mamo da yei iso rorouitio.

25 “Edo embo amemi iso yei rora da ro da tamo da tini gambari edo edo imo kasari yei da budo mambadi ari gido re embo ainga da burigi namendi eio awarate imo awodo ae adesa awa embo amimi imo budo kasari embo da itadira. Itari amimi budo agodari simba ari embo da itadira. Edo ungoi imo badera awa imo gajari oro da itadera. 26 Edo na ingoda yei gebe sena unemi imo gajari oro da itadira awa imo ainda atise iso buria da mina berari awa itadesa.

IPU DA ARI AWA

27 “Edo ingo gosewowa ungoi sisera ipu da eove sisera awarate nanemi ingoda yei sena embo amemi evetu ta ko gagara awa gido dipapa adira awa unemi evetu ta mo gagara ainga uso jo da ipu da ari awa etira. 29 Edo iso diti be mi ari imo wasiri biae edo gido re gurugedo budo pigeio. 30 Edo iso ingo be mi ari imo wasiri biae edo gido re diugedo budo pigeio. Edo ro mi etiri imo wasiri biae etesa awa pigadesa amone ewamei ra. Edo ro mi etiri wasiri biae etesa awa pigae etesa amone biae ra awasedo imo awa riawo natopo atari euse atira ainda mambadesa.

ARO DOARI AWA

31 “Edo ingo daedo ingewa ungoi sisera embo ave uso aro doadi dipapa adira awara sari gari ove jivedo evetu awa doadira sisera awarate naso ge eiawa ingiwo. 32 Embo amemi uso aro awa saboa edo atirari dodo tepo awodo uso aro doadira evetu awa sekago jimbadira embo amimi ari evetu awa ipu da ari adira. Edo embo ave evetu awa jimbadira embo awa ipu da ari awa adira.

SARI GARI GE AWA

33 “Edo ingo daedo matu gosewowa tuturo da sisera imo Mamo da yei ro adi sari ge be mi sisesa awa eio sisera. 34 Awarate boroko na ingoda yei sena ingo ro adi sari sadewa awa ge mi goroba edo seove. Edo utu da jawo seove utu amone ta Mamo da anumba de gitijigari yei ra. 35 Edo daedo busu da jawo da seove amone ta Mamo da tei itari yei ra. Edo Jerusalem nati da jawo da seove amone ta gitijigari nembodiba da nati ra. 36 Edo iso wasiri da jawo da adi sari awa goroba edo seove ainda be awa Mamo umo umosuka ari embo awa wasiri de atadera awasedo. 37 Awodo aera ge goroba de awodo seove ta ko da awara o awara aera awodo sewo. Edo ge eiawa sadesa awa inono ra te ge goroba edo sadesa awa ewamei aera ainda be awa Satan mi ge da awodo sedo ira awasedo.

MINA ARI AWA

38 “Edo ingo matu gosewowa daedo sisera embo amemi embo nei da dombu gaedo gurugadira awa mina dari dombu da gurugadira. Edo embo amemi embo nei da di da dari eregadira awa mina dari di da eragadira sisera. 39 Awarate na ingoda yei sena embo amemi iso yei biae ari gido mi biae mina eose. Edo amemi imo sogo da dari gido sogo benei eio dare. 40 Edo embo amemi imo kasedo iso ombari tu da awa bari gido iso ombari tamo ainde da doio bare. 41 Edo isoro embo da mi uso rora ango edo yei tupo yasase sari gido budo yei ribori mambuio. 42 Edo embo amemi uso yei rora itasase sari gido uso yei itio. Edo embo amemi iso rora jingama ari dipapa ari gido re awara seio jingama are.

IESU ATOPAPOTISIRA INGODA GITOPO DUBO BUWO

43 “Edo ingo gosewa daedo sisera namendi iso dubo burise gitopo iso de tini gambari eio sisera. 44 Awarate naso ge ingiwo. Na ingoda yei sena gitopo ingoda dubo buwo edo sedo giwo Mamo mi embo ingo dedo gaedo edo era awa kondade are. 45 Edo embo mi ingo wasiri eiedo irirowo gadera awa ungoi gadera ingo awa Mamo da kinapeina awodo gadera. Embo nenei da yei awodo ewamei ewo ko Mamo mi ari waiko embo biae de embo ewamei de da yei janibadira edo Mamo daedo ga embo biae da embo ewamei de da yei itido ira. 46 Edo ingo embo ingo dubo burera awa dubo badewa te ingoda gitopo awa dubo bae awa Mamo mi awa awasedo ingo ewamei adi aera. Tax bari embobo mi embomei nei awodo dubo budo isera. 47 Edo imo iso otao ga ge sise iso gitopo ga daedo ge sae adesa awa imo awa embo nei aera. Edo embo ave awa Mamo da kinapeina ae awa wasiri awodo edo era. 48 Imo wasiri ewamei be eio teta iso Mamo utu topo mi edo ira da awodo.”

Copyright information for `NOU