Matthew 7

EMBO NENEI KASARI ARI AWA

Edo Iesu uso ambojimbi atopapotise sisira, “Embo nei jigi gatove awodo adewa awa embo nenei mi mana ingo kiki diradera. Edo ingo embo nenei gae tu sumbadewa awa da awodo embo nenei mi ingo gae tu sumbadera. Emboro rawodo da imo embo nenei da yei edo esa da awodo Mamo mi iso yei adira.

“Edo imo iso diti joda ri dewo awa atirari embo nenei da diti joda ri momono awa geose. Edo imo iso diti da ri dewo awa atirari iso namendi da yei seose iso diti da ri momono awa bane seose. Imo wasiri biae embo giti iso diti da ri dewo awa budo yei isaga ari gosise awa iso namendi da diti da ri momono awa badesa.

“Edo embo ave Mamo da binga ewamei awa bae era awa teta sino inge ra awasedo Mamo da binga awa sekago ungoda yei itove ainda be awa teta sino inge awasedo ungo wareregedo ingo gambadera. Edo kotari ewagaewa Mamo mi ingoda yei ititira awa teta ingoda mamoumbogo da ri guri nembogambo ingege ra. Edo imo mamoumbogo da ri guri nembogambo awa pigae busu da pu da joda wosae ko awodo adesa awa pu mi yise puse ise patoro biae adira.

SEDO GARI DE EURA ARI DE TAINTAIN ARI DE AWA

“Edo Mamo da yei sedo gio itare. Edo eura edo imo tambadesa. Edo taintain deio mangiro pirigare. Eiedo eio ainda be awa embo ave sedo gosera awa Mamo uso yei da itadira. Edo embo ave eura era amimi tambadera. Edo embo amemi taintain dorera ainda yei mangiro awa pirigadira.

“Edo ingo mamono ingoda memei mi indari embo soro ingo mana ungoda yei ganuma itadewa. 10 Edo ungo wo embo soro ingo mana jingabu itadewa. 11 Edo ingo awa embo ewagaewa aera te ingo ingoda kinapeina da yei rora ewagaewa itari dipapa edo ewa. Mamo da kando itari awa iso kando itari de inono aera awasedo iso Mamo utu da atima ira awa gari gido umo iji berari rora ewagaewa embo amemi uso yei sedo gido era ainda yei itido ira.

12 “Edo imo embo nei mi iso yei rawodo orase dipapa edo esa da awodo ungoda yei eio. Eiawa Moses da agodari da ititisira edo Mamo da binga sari embo mi atopapotisera.

EMBORO ETOTO AWA

13 “Edo be kiambu da torio. Emboro riawo matawa ewuse atira ainda tuturo awa be beraga be ra. Edo emboro ainda toradesa amone pepeta ari re isaga be ra awasedo embo jiwae be emboro ainda pepeta edo era. 14 Awarate emboro ingodena mambudo Mamo ga atadera ainda tuturo awa kiambu ra awasedo embo jiwae mi emboro awa tambae edo era. Edo emboro ainda toradesa awa okain be ra.

RI DE USO BE DE AWA

15 “Edo dombu iso mi embo ave umo Mamo da binga sari embo sira awarate umo gebe moka awa atopatae awa gio. Edo umo iso yei teta iso otao edo teta atopatari Mamo da yei awodo bugari inge adira awarate uso kotari awa teta ambe sino da da awodo. 16 Edo imo umo ro adira awa gido imo umo gadesa. Imo mana maumesi awa ri bebe de ainda mana badesa edo daedo imo mana bijo sari awa ri nei bebe de ainda mana badesa. 17 Awarate ri ewamei awa indari ewamei edo ira awarate ri betari awa indari biae edo ira. 18 Edo ri ewamei mi mana be biae mana adira edo ri betari mi mana indari ewamei mana adira. 19 Edo ri indari ewamei ae adira awa ingo mi diugedo ingoda riawo adewa. Awasedo ingo ri be biae irirari gadewa awa ingo gadewa ri awa biae ra. 20 Edo ingo embo amimi ro era awa gadewa awa ungo embo averi awa gadewa.

IESU SISIRA NA IMO GAERA

21 “Edo embo jiwae naso yei sera imo awa naso gitijigari sera awarate ungo berari awa mana Mamo mi gitijigadira ainda mana atadera. Edo embo ave ro naso Mama mi orase dipapa edo ira awa edo era iji ainde awa ainda atadera. 22 Edo iji awa bugadira ainde embo jiwae mi naso yei sadera aio gitijigari iso jawo da nango Mamo da binga sedo era edo nango asisi bebegae ondoro ijegedo isera edo nango ari goroba neinde kainde edo isera sadera. 23 Soro na ungoda yei da sadena na matu ingo embo bebegae awa gae ewona awasedo naso yei dodo edo mambuwo sadena.

MANDO ITARI EMBO ETOTO AWA

24 “Awasedo embo ave naso ge ingido na ro sena awa adira awa umo awa teta jiro gari embo inge adira. Jiro gari embo eiawa uso mando tutuvi ngambedo ganuma itiri wosedo etiri tutuvi awa derido goroba isira. 25 Edo amboda ga de bisi bisara de umo bojedo pusira te mando awa durae ko mando da tutuvi awa etiri goroba isira awasedo. 26 Awarate embo ave naso ge ingido na ro sena awa ae era teta embo jiro biae embo da awodo. Embo eiawa uso mando tutuvi awa ngambusira te umo tutuvi da ganuma itae uso tutuvi awa derido edo goroba ae. 27 Edo amboda ga de bisi bisara de umo bojisira etiri mando awa dudurisira. Edo mando dudurisira ainda amboda mando awa ainda atae.”

IESU DA GOROBA AWA

28 Edo Iesu uso ambojimbi atopatido atae etiri embo jiwae uso ge ingisera amimi kove be edo sisera, “Embo oiawa ingodenaso agodari da atopapotegari awodo aera te awa goroba de da atopapotira.”

Copyright information for `NOU