Matthew 8

IESU MI EMBO EWAMEI ISIRA

Edo Iesu doriri awa dodo wowosiri embo jiwae be mi umo ambo ambo isera. Edo Iesu uso ambojimbi de wosedo bugero embo da karu jawo leprosy bari amimi Iesu da yei bugudo Iesu da jo da baingo dederi edo sisira, “Bada imo dipapa adesa awa na egae seka ane.”

Edo embo awa awodo setiri Iesu uso ingo gogorugedo embo awa tamesi ise embo ainda yei sisira, “Awara dipapa ena. Iso tamo awa ewamei adira.” Edo Iesu awodo sisira iji da ainde embo ainda tamo awa ewamei isira. Edo Iesu mi embo ainda yei sisira, “Ro iso yei da ijegetira awa saso embo nenei mi geore ta dambuderari mambuio. Mambudo priest da yei mambaso iso tamo ujugedo gare. Gari awa rorou Moses da agodari mi sira awa itase. Awodo adesa awa embo mi imo karu jawo leprosy awa atae etesa awa gadera.”

IESU MI ISORO EMBOBO GITIJIGARI EWAMEI ISIRA

Edo Iesu Capernaum nati da toriri Rome isoro embobo ajigari 100 awodo gitijigedo isira embo da amimi Iesu tambudo umo kondade arase benunu sisira, “Bajari naso buro ari embo da awa karu edo memesi burise besi da pasido atira.”

Setiri edo Iesu mi mina uso yei sisira, “Iso buro ari embo da yei amboda mambudo ano jebugadira.”

Setiri Rome isoro embobo da gitijigari mi Iesu da yei mina sisira, “Na ewa raro naso mando da toresi ta ko ge mi segae naso buro ari embo awa ewamei are ko na gosena awodo re adira ainda be awa na awa gitijigari nembodiba da tuda edo isoro embobo nenei awa naso simba ari da atima era. Edo nanemi isoro embo da ainda sadena mambu sadena awa umo mambadira. Edo nei da sadena po sadena awa umo puradira. Edo naso buro ari embo da sadena eiawa e sadena awa umo adira.”

10 Edo embo awa awodo setiri Iesu ge awa ingido kove be edo embo umo ambo ambo isera ainda sisira, “Na ingoda yei gebe sena na Israel embo da mi embo emimi na gebe ira da awodo awa gae be ra giwo. 11 Edo na ro sena awa ruvegeove. Embo jiwae busu berari dodo bugadera amimi Mamo mi gitijigadira yei ainda dada adera. Edo anumbedo Abraham de Isaac de edo Jacob deda indido kumbudo ise atadera. 12 Edo Mamo mi yei eiawa Jew embomei embo sia ira te Mamo mi Jew embomei jiwae awa budo wawara ari ponda yei umenga da atadera. Edo ungo ainda mambudo di vegise de edo ji de daedo atadera.”

13 Edo Iesu ge awawa sedo atae edo Iesu mi Rome isoro embo da gitijigari da yei sisira, “Imo ro gebe esa awa nanemi ano be bugadira.” Edo Iesu ge awodo sisira iji da ainde Rome isoro embobo da gitijigari embo da buro ari embo awa ewamei isira.

IESU MI EMBOMEI JIWAE EWAMEI ISERA

14 Edo Iesu Peter da mando da mambudo Peter da umboti awa karu yauya budo besi da pasido atiri gosisira. 15 Edo Iesu mi evetu ainda ingo awa jigiri uso yauya atae isira. Etiri Peter da umboti ewamei edo erido indari sia edo Iesu da yei ititisira.

16 Edo ongobo etiri embo mi embo asisi bebegae mi sandari awa budo Iesu da yei bugusera. Bugero Iesu asisi bebegae da yei ge setiri edo asisi bebegae embo awa doturisera. Edo Iesu karu embomei ainda bugusera awa daedo etiri jebugurisera. 17 Edo Iesu awodo isira amimi ro Mamo da binga itari embo Isaiah mi sisira awa be isira. Isaiah mi sisira,

“Unemi ingodena ro etiri goroba ae etera awa soregedo edo ingodenaso karu amburo awa etiri ewamei etera.”

AGODARI DA ATOPATARI EMBO AWA

18 Edo Iesu embo jiwae mi umo jinene burero gido uso ambojimbi da yei sisira, “Nga sia ewo. Awo ingodena umo diuga benei da sembore.” 19 Siri iji ainde agodari da atopatari awa Iesu da yei bugusira. Bugudo sisira, “Atopatari imo yei rawainda yadesa awa na da ainda yadi sia etena.”

20 Setiri Iesu mi uso yei mina sisira, “Ambe wo awa uso ngaja ewari yei atira edo daedo ri memei awa ungoda ngaja atira awarate na Mamo da mei busu da bugudo embo isena naso ewari yei atae ra.”

21 Edo Iesu awodo siri embo nei ge ingido isira amimi Iesu da yei sisira, “Embo nembodiba na naso mama betari govedo ainda amboda awa na imo ambo ambo adena.”

22 Setiri Iesu mi sisira, “Embo ave Mamo gae awa ainda dodo imo puio na ambo ambo ase.”

IESU SETIRI BISARA JAMO JAMO ETIRA

23 Edo Iesu ge awa sedo Iesu nga da vivitisira uso ambojimbi de edo yei awa dodo mambusera. 24 Edo kiambu yise Iesu pasido nga joda ewo isira. Edo Iesu ewo iri ga de bisi bisara de edo umo diuga awa teta ewa yawata ise arago edo sasaka nga joda vivitisira. Edo nga awa kununu badi isira. 25 Awodo iri Iesu da ambojimbi mi Iesu da yei mambudo Iesu ewo wujido sisera, “Gitijigari nango betadi aikambu era mo gosesita nango kondade egae.”

26 Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo na gebe edo gogo ae edo ewa awasedo ingo oju mi biae etewa.” Sedo Iesu erido bisara de kau yawata de ainda yei ge setiri bisara jamo jamo etiri sasaka ewamei isira.

27 Etiri ambojimbi wasiri awa gido kove be edo sisira, “Embo eiawa averi? Bisara de kau yawata de umo kera etera.”

IESU MI ASISI BEBEGAE ONDIRI MAMBUSERA

28 Edo umo diuga awa sembudo Iesu Gadarene embo atima isera busu ainda bugusira. Ainda awa embo etoto meko to da embo govedo isera ainda atima isera. Edo embo etoto einda atero asisi bebegae ungoda joda atima isera amimi eoro embomei eiawa tini gambari ise dombu gunjoro gido embo emboro awodo yari awa oju edo isera. 29 Edo ungoi Iesu gido Iesu da yei gogo dimbudo sisera, “Mamo da mei imo nangoda yei ro adi dipapa edo bugesi? Nangoda kasari iji awa bugae awasedo nangoda riroga itose.”

30 Edo ungoi awa sero pu diti da ainda demonda durise atisera awasedo asisi bebegae embo etoto da joda amimi Iesu da yei benunu sisera, “Imo nango ondadi adesa re nango itio mambudo pu da joda torore.”

32 Setero Iesu mi ungoda yei da sisira, “Mambuwo.” Setiri embo etoto awa dodo ungoi pu da joda totorisera. Etero pu mane mi sumbudo yei diwari awa dodo kekepunya edo umo da wosedo bebetegurisera.

33 Edo pu simba ari embo sumbudo nati da mambudo embo etoto Iesu mi asisi bebegae etiri ewamei isera awa sisera. 34 Edo nati da embo berari mambudo Iesu tambudo gido ungoda yei awa dodo mambarase sisera.

Copyright information for `NOU