Matthew 9

IESU EMBO TEI INGO AMBARI ETIRI EWAMEI ISIRA

Edo Iesu nga da vitido umo diuga da awodo sembudo sekago uso nati be da bugusira. Edo Iesu ainda bugiri embo mi embo tei ingo ambari awa apara da edo budo Iesu da yei bugusera. Etero Iesu ungo gebe era awa gido edo embo daguna da yei sisira, “Naso mei iso buria awa kotembedo doturena awasedo dubo ewamei eio.”

Edo agodari da atopatari nenei mi ungo ungosuka ge mina sara edo sisira, “Embo emimi sira ro Mamo mi edo ira awa umo daedo adira sira. Edo umo ge awodo sira awa umo Mamo da yei da ge biae sira.”

Awarate Iesu umo ungo ge ro kotera awa gido edo ungoda yei sisira, “Ingo ro awasedo kotari biae kotevi? Edo na ro seni? Na eiedo senita erido pepeta eio senita ko eiedo seni nanemi iso buria kotembedo doadena seni? Edo ge etoto einda ge rawa ge okain ri? Na busu da atena ainde awa Mamo mi naso yei embo da buria kotembedo doanase goroba ari ititisira. Edo boroko nanemi buro nembodiba awa ano ingo mi eiawa gadewa.” Edo Iesu ge awa sedo edo embo ingo tei ambari da yei sisira, “Erido iso ewari besi budo edo iso nati da mambuio.” Setiri embo awawa erido uso nati da mambusira. Edo embo awa mambiri embo mi wasiri awa gido oju mi biae isera te ko Mamo jasiga isera unemi embo da yei goroba ari itira awasedo.

MATTHEW IESU AMBO AMBO ISIRA

Edo Iesu yei awa dodo mambuse Iesu tax bari embo jawo Matthew awa gosisira. Edo Matthew uso tax bari yei da anumbedo atiri edo Iesu mi uso yei da sisira, “Na ambo ambo eio.” Setiri Matthew erido Iesu ambo ambo isira.

10 Edo Iesu uso ambojimbi de mando da indari indero tax bari embomei nei de embo bebegae de bugudo ungoda demonda anumburisera. 11 Edo ungo anumbetero edo Pharisee embomei nei mi ungo gido edo Iesu da ambojimbi da yei sisera, “Ro awasedo ingoda atopatari embo bebegae de tax bari embo de da indari indiri?”

12 Setero Iesu ingido ungoda yei sisira, “Karu ari jebugari embo awa embo karu ae ainda yei manamambadira te umo embo karu de ainda yei mambadira. Edo da awodo na awa embo ewagaewa awa embo bugae rate na embo bebegae awa embo bugusena. 13 Jiwari ewamei be da sisira awa ingiwo, ‘Na wo mi rorou itawase awa dipapa aera te ingo mi embo nenei dubo bawase dipapa ena.’ Awara mambuwo ge ainda be rori awa eura ave.”

JOHN DA AMBOJIMBI IESU DA YEI SEDO GARI ITITISIRA

14 Edo John da ambojimbi mi Iesu da yei bugudo sisera, “Nango de Pharisee embomei deda wasiri awa nango iji dada neta kakana edo era. Edo ro awasedo iso ambojimbi wasiri da eiawa ambo ambo ae edo eri?”

15 Edo ungo awodo setero Iesu mi mina sisira, “Edo jimbari iu seka awa jimbari da bondo da atadira mo esega embo mo dubo vevera erita? Awodo aera ungo awa dubo vevera adi aera. Edo na awa teta jimbari iu seka inge. Edo iji tupo na budo mambadera ainde awa naso ambojimbi awa dubo vevera ise neta kakana adera.

16 “Naso atopatari awa seka. Edo na ingoda yei kiki etoto sano ingido edo ingo eiawa gadewa. Embo amemi mana bo matu da to awa bo seka mi mana tauta adira. Awodo adira awa bo seka mi bo matu awa budo isisibari keradira segadi adira iji ainde. Edo keradira ainde awa to nembodiba be adira.

17 Edo embo amemi mana umo seka jawo wine awa utingi wo ando mi ari matu da mana itadira ko wo ando matu awa mana jitugadira awasedo umo wine awa porokukusedo sauma utingi wo ando matu mi ari awa bejadira. Edo awodo adira umo wine awa yoyogo edo busu da wosadira. Awodo aera embo mi awodo ae edo era te umo wine seka awa utingi wo ando mi ari seka da itido era awa etoto awa ewamei atima era. Da awodo naso atopatari seka de ingoda wasiri matu de awa ingo mi mana dada adewa.”

IESU WASIRI EWAGAEWA JIWAE ISIRA

18 Edo Iesu ge awa ungoda yei sise atiri Jew embo da gitijigari nei mi bugudo Iesu da joda baingo dederi edo sisira, “Naso gagara ademei boroko betetira te pogae iso ingo mi uso tamo da itaso gagara ewamei edo atare.” 19 Setiri gido Iesu erido edo uso ambojimbi deda gitijigari awa ambo ambo isera.

20 Edo ungo mambutero evetu karu orobi budo ororo wowoseuri atise gaeko 12 atae isira amimi kotisira, “Na uso ombari begiti da jigadena awa na ewamei adena.” Awa kotedo evetu awawa gunda bugudo Iesu da gara begiti da jijigurisira.

22 Edo evetu awodo etiri Iesu wareregedo evetu awa gido uso yei sisira, “Naso gagara goroba eio. Imo na gebe etesa amimi imo ewamei etesa.” Edo Iesu awodo setiri iji ainde evetu awa ewamei isira.

23 Edo Iesu gitijigari da oro da bugudo joda totorisira. Edo Iesu joda torido embomei mi gauro pusero edo betari embomei awa embo jibia ero gosisira. 24 Edo Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo berari dodo mambuwo. Edo gagara ademei eiawa betae ra te ewo ira.” Edo Iesu awodo setiri ungoi berari iro jirisira. 25 Edo Iesu embo berari setiri ponda ijegetero Iesu gagara da diumba da torido gagara awa ingoda jigiri gagara awa eririsira. 26 Etiri ge eiawa yei berari da rawusira.

27 Edo Iesu yei awa dodo mambutiri embo diti guba egeregari etoto mi umo ambo ambo ise Iesu da yei sisera, “David da orobe nango jo egae.”

28 Edo Iesu uso mando joda toriri embo diti guba egeregari awa daedo totorisera. Etero Iesu mi ungoda yei nganega isira, “Ingo nanemi ingo kondade adena awa gebe evita?”

Setiri ungoi Iesu da yei mina sisera, “Embo nembodiba nango gebe era.”

29 Setero Iesu mi ungoda diti awa jigido ungoda yei sisira, “Ingo ro gebe ewa awa awodo are.” 30 Edo Iesu awodo setiri ungoda diti ewamei etiri ungoi yei gosisera. Etero Iesu mi ungoda yei ge tini javi de sisira, “Eiawa sawo embo nenei mi geore.” 31 Awarate Iesu ge awodo setiri ungo mando awa dodo yei berari da mambudo embo jiwae be setero gosisera.

32 Edo embomei mando awa doturero embo nenei mi embo asisi biae mi joda aturi ge sae edo isira awa budo Iesu da yei bugusera. 33 Etero Iesu mi asisi biae awa budo pigetiri ijegetiri embo awa ge sadi tuturo isira. Etiri embo berari mi awa gido kove be isera edo sisera, “Nango Israel embomei wasiri eiedo irirae nango matu gae.”

34 Awarate Pharisee embo mi sisera, “Amone asisi bebegae da bajari mi Iesu da yei asisi bebegae ondarase goroba itiri gido awodo re ira.”

IESU MI EMBOMEI AWA EMBO JO ISIRA

35 Awodo atae edo Iesu pepeta edo nati berari awa esega isira. Ise Jew embomei da dada ari mando mando da embo atopapotisira. Edo embo atopapotise binga ewamei Mamo mi embo gitijigadira iji awa sisira. Edo daedo Iesu embo jiwae karu amburo neinde kainde dubo vevera edo isera awa euri ewamei edo isera. 36 Edo Iesu embo eiawa gido ungo jo isira ko ungo bouga be burera awa ungo ro adera awa ungo gae. Edo embo amenda soro ungo kondade aderi awawa ungo awa teta wo jawo sheep mi wo simba ari embo ae gido tepo tapo tembuma era da awodo gosisira.

37 Awasedo Iesu mi uso ambojimbi da yei sisira, “Indari be jiwae edo sia etira embo mi dada orase awarate indari dada ari embomei awa enumba ae mi dada edo era. 38 Awasedo busu da indari erido ira ainda topo da sewo, “Buro ari embomei jiwae itaso mambudo indari awa dada ore.”

Copyright information for `NOU