Philemon 1

Na Paul. Na Iesu Keriso awasedo gajari oro da atima ena. Namonde ingodenaso namendi Timothy de nango etoto emimi ove eiawa iso yei Philemon nangoda otao edo nangoda kondade ari embo iso yei gaiera.
Copyright information for `NOU