a1.81Te 3.13; 5.23
b1.91Te 5.24; 1Jo 1.3
c1.10Pil 2.2
d1.12Apo 18.24-28; 1Ko 3.4
e1.14Apo 18.8; Roum 16.23
f1.161Ko 16.15
hAisaia 29.14
i1.20Job 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25
l1.24Kol 2.3
m1.252Ko 13.4
o1.29Epe 2.9
p1.30Jer 23.5-6
qJeremaia 9.24

1 Corinthians 1

O mahar 1

A niuah e la tur tang Poul

Inggo Poul ku bolo toro uelhire rone, raeim me Sasten ge uanotougigeig. God ke malara totoguo na aposoul Iesu Kristo.

Roon o la tasir tamatang lotur nang God tar uan uleik i Korin, geke uadedeilis Iesu Kristo, kara kilais ra uangoul pare, o dedeil menia pono tas mais gera uangoul ueltebeir gera kila tenagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo pare, nas Tamata Noman.

A hamhamas, karo hiarouo tamiuoum uakapa tun e la tur tang God ge tamagigeig me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig.

Poul e heir tar niuaha tang God

Inggo u heir dede tar niuaha tang God, teeit tar burehe tunur nipoul ke heir turigiono tamiuoum tang Iesu Kristo. Inggoum kung matoto teil tun tar mamang inetelik uaia, teeit kung uangoul tokaha keip pe tang Kristo, nami nimenoum, kara niater eimiuoum uakapa tun ke i rana tun. Teeit a haua geking hire tauetegieim tang Kristo ka ate uaia tur tunig tamiuoum. Temaeit ahik baka poluk pah mung katupa me inete uaia re hireinir Iabena Dedeil, mung uanguangoul sikoro kompe tenagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo gete tur uakalahar. a Inggon e me uatampopokoho tamiuoum e tuka tar uadouhinar binak, maeit tar binaka re la tapokisimeon, inggon ahik pahe me tupara me ineter sa tamiuoum. b God gera tagorong manain, Inggono teke kila tamiuoum tar uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo ger tunono ge nagi Tamata Nomaneig.

O tamatang lotu ka uangoul uelpakah

10  c Inggo u kula uapopokoho tun tamiuoum ro uanotoug pare, tar hangana nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo, inggoum mung ueluiaesioum, maeit ahikioum pah mung ueluelpakah ueltebeir. Inggoum e turung moko tokaha uaia tun remi nimalar, kara ninaman. 11 Ro uanotoug, o gisiameher tamatang tena uma Kole ka hire totoguo pare, Inggoum mung ueluelkoi. 12  d A tengkana maeit ku mene sira pare, teeit a tang sioko tamiuoum e kula pare, “Inggo u uakeluk tang Poul.” Ue a tang giameh e kula pare, “Inggo u uakeluk tang Apolos.” Ue a tang giameh e kula pare, “Inggo u uakeluk tang Pita.” Ue a tang giameh e kula pare, “Inggo u uakeluk tang Kristo.”

13 Iesu ka ueluelpakahain? Ue te Poul ke mata tar korose tamiuoum? Ue inggoum ka uahuhu keipisioum tar hangana Poul? 14  e Inggo u heir tun tar niuaha tang God pare, ahik tun pah ku uahuhu me kalamiuoum tes Krispus puk manasampe me Gaius, 15 temaeit ahik me tamata re kula pare, ka uahuhu keipin tar hangouguo. 16  f O man, inggo ku uahuhu pono tasir tamatang tena uma Stepanas, dohi muduhia tasisinasine, inggo u telengua, ge pare ku uahuhu baka poluk me tamat. 17 Ge Kristo pe ahik pah ke heiriha totoguo tar me uahuhu tasir tamat. Bo inggo ka heirihaio tar me hire tauete toro Uelhire Uaia tasir tamat, ahik pah tar uelhire gere la tur teres niater tamatang ate mare hikir nitampopokoh geke la tur tang Kristo tar binaka ke mata tar korose pahe kap.

A niate uaia, kara nitampopokohor nang God e moko tang Kristo

18  g O tamata gera heil, gisina ra namana pare, o uelhire tang Kristo ke mata pe tar korose, o tuktukar, bo tagigeigene ra uaudeilisieig, a puhung uelhireono ter nitampopokohor nang God. 19 Ge a puh pe ka boloing sioun tono uelhire God pare,

“Inggo u mamantou teres niate uaiar tamatang ate uaia tun,
karu uakapa teres niater tamata tang atentiehe tun.” h 
20  i Ia kaeisir tamatang ate uaia tun? Ia kaeisir tamatang tar ualatut? Ia kaeisir tamatang sir pokoso tar ninamanene daan? Ahik God pah ke uatuktukara tar niate uaiang gane i kot?

21  j Bo tar niate uaiar nang God, o tamatang gane i kot ahik pah ra banotong ate tang God teresir niate uaia. Temaeit inggono ke uah, kare heiriha tono uelhire gera kilain o tuktukara geka hire tauetein mare uaudeilono tas mais ra tagorong man. 22 O Ju ra malara kompe me uaparok e la turuha i Heuen mara tagorong man. O Grik ra sir kompe tar kale ninaman, kara niate uaia. 23  k Temaeit geti hire tauete inggeig pare, Kristo ka uakusein tar korose, o Ju ra de, karo gime uan ra kula pare, roono ro uelhire o nasir tuktukar.

24  l Bosir Ju mesir gime uan geke kilais God, ra ate pare, Kristo inggono ter nitampopokohor nang God, kare ter niate uaiar nang God. 25  m Bo a hauanine re guataig God gera kilaig a tuktukar, ginina ter niate uaia uleikintiehe tun e hahaua liu teres niate uaia uleikir tamatang gane i kot. Doh na nimaluana God, inggono ter popokohontiehe tun e hahaua liu teres nitampopokohor tamat.

26  n Ro uanotoug namana huara kompe tar binaka ka kilasioum, ahik paho bureher naman manate ra banga per tamat, ahik mo bureher uelpipih, ahik mo bureher i ranantieh. 27 Bo God ke kedanga tar ineteninanine gera kilaig a tuktukar mare uamatala tasir tamatang ate uaia tun. God ke kedanga tar inetenine gera kilaig a maluan mare uamatala tasir tampopokoh. 28 God ke kedanga tar haua ger i kotontiehe tunane i kot, kara inete gera banga uasaigane i kot mare uakeip uahiua tunungua tar haua gera uairanaigane i kot. 29  o Temaeit ahik me tamata re matot e uasala katongoin tar matana God.

30  p Teeit God ke guata pare, Inggoum mung uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo. Doh tar poul tapokis tagigeig, Iesu Kristo inggono ter niate uaia ke heirin God, e laha tagigeig, inggono ter niuangoul ger kodkodoho tun tang God, kare uadelauan, kare uadedeil tagigeig, kare bulaua tapokis tagigeig. 31 Mare pokoso uakalahara tunur puh,

“Mai gere uasalain,
inggon e uasalain tar haua ke guatainir Tamata Noman.” q 
Copyright information for `NSN